Hjem

Enok profeterer om ---------

ENOK PROFETERER OM DE HELLIGE UTVALGTE OG HERRENS LYS OVER DEM

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Fremdeles befinner vi oss i denne forunderlige, Enoks Bok, og dens identitet med bibelen på mange områder.

Enoks 1. Bok 50: 1. Og i de dager vil det skje en forandring for de hellige og utvalgte: Dagens lys skal hvile over dem, og herlighet og ære skal vende seg til de hellige.

Det syns å ligne på den herlighet og ære som de hellige og utvalgte skal få del i, i Kristus, enten i 1000-årsriket, eller i det Nye Jerusalem, for her kommer det tydelig frem, at forandringen er addressert til de hellige og utvalgte. Kan det være de som er utvalgt i Kristus, ifølge Guds forutviten og forutseende, fra før verdens grunnvoll ble lagt? Men en ting skal dem ifølge Enoks, profetiske løfte får oppleve, og det er en forandring som aldri har skjedd før, og et dagslys fra Herren skal lyse over dem, herlighet og ære, fra Gud, skal vende seg til de hellige! La oss se om ikke bibelen har en profetisk forutseelse og forutsigelse, om nettopp slike fremtids-begivenheter, som dette?

Bibelen sier: Jesaja 40: 5. Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens munn har talt.

Her ser vi likhetstrekk i disse to profetiske forutsigelsene, men om de har noe til felles i en samkjørt begivenhet, skal en vel ikke si, men de er identiske med hverandre. Derfor kan en heller ikke se på Enoks Bok, som, en ikke åndelig bok, men som før sagt. Bibelen må alltid være den sentrale, veilederen og underviseren, for oss til enhver tid!

Enoks 1. Bok 50: 3. Og de vil ikke få ære i åndenes Herres navn, men i hans navn vil de bli frelst, og åndenes Herre vil forbarme seg over dem, for Hans barmhjertighet er stor.

En underlig uttalelse: «Og de vil ikke få ære i åndenes Herres navn!» Hva kan det bety? Tenker at det som ligger i dette utsagnet, forteller oss at Herren hærskarenes Herre, gir ikke sin ære til noen i sitt navn, fordi at det er Hans ære at Han, fullbrakte frelsesverket på Golgata. For vi skal legge merke til at der står: «Men i Hans navn vil de bli frelst!» Tror der ligger denne dype hemmelighet i dette, at Herrens ære i det fullbrakte frelsesverket, det gir frelse fra synden, til alle som vil bli frelst! For det er det der står! «Men i Hans navn vil de bli frelst!» Men I utvelgelsen, viste Herren hvem som ville bli frelst, «Men i Hans navn vil de bli frelst!» Og den æren det her tales om, er Herrens egen ære, som ligger i det som Herren, gjorde på Golgata kors! Og i denne frelsen ligger også, åndenes Herre, hærskarenes Herres ære for hva Han har gjort. Og der Herren videre vil utøve barmhjertighet, stor barmhjertighet over alle Hans frelste, de som Han kjøpte og betalte for, med sitt dyrebare hellige blod, som ble utgyt for oss på korstreets stam!

Bibelen sier: Jesaja 42: 8. Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære eller de utskårne bilder min pris.

Her er vi tilbake til ære / æren, Herrens ære for det Han har utført, den æren gir ikke Herren til noen andre, ei heller til utskårne bilde. Heller ikke sin pris, den hyllest Herren fortjener, gir Han til de utskårne bilder – AVGUDSBILDER! Derfor syns Enoks profeti, når han sier: «Og de vil ikke få ære i åndenes Herres, det er at de, menneskene, vil ikke få ære i Herrens hærskarenes navn, for det verk som Herren har utført, til fordel for vår evige frelses sikkerhet!

Bibelen sier: Ap. Gj. 4: 12. Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.

En sterk bekreftelse på Enoks, profeti om at i Herrens navn, om at i Jesu navn, vil de utvalgte i Kristus, etter Herrens forutseende og forutvitende, bli frelst. De vil bli frelst, for denne frelses-viljen, i de utvalgte, ble også lagt inn i de utvalgte, i utvelgelsen i Kristus, før noe var til, før verdens grunnvoll ble lagt!

Bibelen sier: Dan. 9: 9. Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse.

Her ser vi som ifølge Enoks Bok, 50: 3b. Herrens store barmhjertighet og tilgivelse, en stor og omfattende barmhjertighet. Det er kun hos Herren der er barmhjertighet og tilgivelse, tilgivelsen for syndene våre ligger i frelsen, i denne samme frelsen ligger også, en kombinasjon av, et avhengighets forhold mellom, frelsen, barmhjertighet, og tilgivelse. Så her får vi et dypt og herlig innblikk i det som ligger i hele Guds frelsesfulle, barmhjertighets frelse. Der er intet som mangler der, vi har det alt sammen, i Kristus, er det vi har det alt sammen! Gud være Lov og Takk for det!

Enoks 1. Bok 50: 4 – 5. Han er rettferdig i sin dom og for Hans herlighet vil heller ikke uretten bestå i hans dom: den som ikke angrer foran Ham vil bli utryddet.

Og heretter vil jeg ikke forbarme meg over dem, sier åndenes Herre.

Enok profeterer om Herrens rettferdighet, idet han sier, Han, Herren, utøver rettferdighetens dom, og innfor Herrens herlighet kan ikke urettferdigheten holde stand, og de som ikke vil angre sine overtredelser innfor Herren, og Hans rettferdige dom, vil bli, kommer til å bli utryddet. Det er ikke fordi at herren vil ha det slik, men det er fordi at Herrens herlighet og hellighet, ikke kan la urettferdigheten gå for å være rettferdig, for urettferdighet er synd og det er synden som skiller menneskene fra Herrens velsignelse, og frelse, herren frelser synderen, men ikke synden, og urettferdigheten!

Og heretter vil jeg ikke forbarme Meg over dem, sier åndenes / hærskarenes Herre, nei, det som er utryddet på grunn av deres eget syndelivs og urettferdighets livsvalg, de har skapt en situasjon for seg selv, hvor de har sagt Gud farvel i sitt hjerte. Hvilket Herren forutså idet i sin forutviten, i utvelgelsen før verdens / jordens grunnvoll ble skapt / lagt!

Bibelen sier: Jud. 14 – 15. Disse var det også Enok, den sjuende fra Adam, profeterte om da han sa: Se, herren kommer med sine ti tusener hellige.

For å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de hårde ord som de har talt mot Ham, de ugudelige syndere.

Her får vi igjen en klar bekreftelse fra bibelens utvetydige, profetiske ord, og ut av de ovennevnte to profetiske forutsigelsene, så stemmer det uavkortet med Enoks profeti, om den dommen som skal ramme alle de ugudelige, kristushaterne, og kristus-forkasterne, som alle sammen har avskrevet Kristus Jesus, som deres eneste frelsende håp og redning. Disse er det bibelen profeterer om, når Herren Kristus, kommer med alle Sine hellige, så skal dommen felles over alle disse nevnte, ugudelige, bespottelsesfulle gudshaterne. Det som er så dyrebart og se her, det er bibelens bekreftelse på, sannhets-gestalten i Enoks bok, selv om denne boken, har et ord-formular, som er litt annerledes enn det som står i bibelen, på en del områder.

«Derfor vil jeg igjen, sterkt poengtere, la bibelen gjennom alle situasjoner i vår åndelig livs-vandring, alltid være, veilederen, oppslagsboken, spørsmåls-giveren, og trygghetens eneste sanne grunnvoll. For kommer bibelen i bakgrunnen, eller blir overskygget av noe annet, da er også vårt frelseshåp ute!»