Hjem

Enok profeterer om --------

ENOK PROFETERER OM DE UGUDELIGE, DE MEKTIGE OG KONGENE PÅ JORDEN

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Igjen syns det som om Enoks bok har en bibelsk fortreffelighet, hva fremtidens profetier angår?

Enoks 1. Bok 53: 1 - 7. Der så mine øyne en dyp dal hvis slukter var åpne, og alle de som bor på jorden og havet og øyene brakte dem gaver og presanger og skatter, men den dype dal ble ikke fylt.

Et underlig profetord som Enok formidler her? Hva/hvem, kan denne bunnløse dalen være som alle slukter, sluker, for mottakelse var åpne, men som på tross av hele jordens synds-besmittede, synde-fulle beboere, uansett hvor store, mange, gaver og presanger, skatter, dem ofret, til dette systemet, denne dalen, som aldri kunne bli mettet. Kan det være den Katolske Kirke, endetidens Babylon, Den Store religiøse, åndelige Horen/Skjøgen, som bibelen taler om i åpenbaringsboken?

La oss se hva bibelen sier: Åpenb. 17: 4: Kvinnen var kledd i purpur skarlagen, og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter.

Det er ikke så helt ulikt Enoks profeti i 53: 1, noe identisk er der. Kvinnen som er endetidens verdens-omspennende religiøse/politiske hore, under Katolsk herredømme, beskrives her i Åpenb. 17, med alle sine rikdommer, både fysiske rikdommer, og styggedommene som omtales er hennes religiøse/åndelige, horelivs urenheter. Og ennå fordrer denne horen mer, av den samme urenhet, den kan aldri mettes. Det ser vi på de skatter hun favner og samler inn, i form av alle religiøse, bekjennende trossamfunn, og deres gaver, presanger og skatter. Alt under ett, samles de med seg og sitt, med seg og sine, under skjøgens/horens forlystelses-skjørt, uhyggelig, men dog sant!

Fortsatt sier bibelen: Åpenb. 18: 16. Ve, ve den store by! Du som var kledd i fint lin og purpur og skarlagen, og som lyste av gull og edelsteiner og perler – at så stor en rikdom er ødelagt i èn time!

Men bibelen sier om alle hennes, den store skjøgens/horens, rikdommer, at i èn times tid skal den legges øde. Èn time, er nødvendigvis ikke en «klokketime», men et bestemt tidsintervall. Så skal all hennes fysiske og åndelige horeri tilintetgjøres, for ikke mer å oppstå igjen.

Og deres hender begår synd, og alt det som de møysommelig utfører, oppsluker syndene på syndig vis, og derfor skal syndene utryddes fra åndenes Herres åsyn og fjernes fra Hans jords overflate uten opphør til evigheters evighet.

Enok profeterer om hender som begår synd, og alt det som de møysommelig utfører, oppslukes and synden på syndig vis, det tror jeg vil si, at syndene formeres og avler enda mere synd. Derfor er det at åndenes Herre, som er hærskarenes Herre, Herren hærskarenes Gud, skal utrydde all denne djevelens, synds-avl og formering, slik at alt dette fjernes fra den jord som Herren har skapt, og som Herren er den opprinnelige og virkelige eier av. Alt skal opphøre på jordens overflate, i evigheters evighet. Tror at bibelen har et ord til oss om dette også!

Bibelen sier: Åpenb. 18: 2. Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder – et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl.

Det er sterke sammenligninger mellom Enoks profetier, og det som bibelen formidler i profetisk kraft til oss, i Åpenb. 18: 2. Falt, falt er Babylon. En fremtidsprofeti på Enoks tid for den nær forestående undergangen av dette systemet, slik Enok, fikk se det i profetisk visjon. Også en fremtidsprofeti på Johannes` tid, slik han fikk se det i profetisk visjon. Det skal bli en underbar dag, den dagen dette tilintetgjørende, sammenbruddet skjer med denne siste store katolske verdenshorens/skjøgens, store forførelser av mange mennesker. Vi skal merke oss at bibelen omtaler, all ondskapens djevelskap, i dette onde systemet, i bilder, så som, «onde ånder, urene ånder, urene hatet fugl!» Interessant å lese Enoks bok, især når en ser identiteten av dens profetiske forutsigelser, er sterkt relatert til, bibelen Guds ord. Men igjen som før – Sier jeg, ikke legg bort bibelen, til fordel for noen som helst annen skrift, bibelen er ufeilbar og vår veileder helt til vi står hjemme i himmelen, hos vår Herre og Gud, Jesus Kristus!

Jeg så alle straffeenglene slå seg ned og berede alle satans redskaper.

Enok, profeterer om straffeengler som skal slå seg ned, organisere en hær av himmelske vesener, men det rare ved dette profeti-utsagnet er dette. «Disse englene skal berede alle Satans redskaper?» Kan denne forberedelsen av, «Satans redskaper», være det som står i profeten Esekiel.

Bibelen sier: Esekiel 38: 4. Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd.

Er det mulig at det er dette som Enok, sikter til i sin profeti om at alle Satans redskaper skal beredes, (samles?) At det er, endetidens krigsangrep på israel, i det angrepet som skal skje i det Gog i Magogs Land går løs på Israel? Det er ikke utenkelig, for der er denne Gog i Magogs Land, som skal oppfylle denne profetien, i endetiden, på dette punktet her. De samles til dette angrepet fordi at det profetiske ordet vedrørende dette skal oppfylles. Er ikke du, dere, glad for dette? Jeg er, fordi at det vitner om at bibelens profetiske ord, er ufeilbart, og at det også i denne saken, kan være identisk med Enoks profeti?

Bibelen sier: Åpenb. 20: 9. Og de drog opp over den vide jord og omringet de helliges leir og den elskede stad. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.

Kan Enoks, profeti, ha en sammenheng med disse ordene i Åpenb. 20: 9. Ikke godt å si, men skal ikke utelukke det? For alle som ikke vil ha noe åndelig forhold til Jesus, skal bli et offer for denne, «ildens dom som faller fra himmelen og fortærer dem!» Uansett hvor tid den faller, eller ikke faller.

Bibelen sier: Esekiel 38: 21. Og Jeg vil kalle på sverdet mot ham på alle mine fjell sier Herren, Herren. Den enes sverd skal vendes mot den andre. Og de skal kjenne at Jeg er Herren.

Den dagen dette skjer, er det Herren selv som ordner opp i all Israelsk, fiendtlig, og ondskap, mot dette folket, Jødene. Han samler verdens ondskap på Israels fjell, som i realiteten er Herrens fjell, i det landet som Han har forært sin eiendomsfolk, israel, Jødene, det folket som frelsen kommer fra. Det kan være art denne profetien: «Jeg så alle straffeenglene slå seg ned og berede alle satans redskaper.» Av Enok, er identisk, i hvert fall delvis, identisk, med de bibel-sitater som jeg har referert til vedrørende denne?

Og jeg spurte fredens engel som gikk sammen med meg: For hvem bereder de disse redskaper?

Interessant spørsmål: «For hvem bereder de disse redskaper?» Der levnes ingen tvil, disse redskapene er mennesker i den ondes tjeneste, ikke bare disse menneskene, men også alt det utstyret, krigs-materialet som blir anvendt i ondskapens tjeneste. Og jeg ser ikke bort ifra at det, samstemmer med Esekiel 38: 4. Som omtaler all ondskapen som skal samles mot Israel, Jødene, samlet i en ènhet, en militær horde bestående av trente, militante bakke og luftstyrker, men som uten at de vet det selv, går mot sin egen undergang, og totale utslettelse. Den ondskap disse har uttenkt over Israel, Jødene, har Herren forordnet på en slik måte, at det faller tilbake på dem selv, hvor dem blir ett offer for deres egen utslettelse!

Bibelen sier: Esekiel 39: 3. Jeg vil slå din bue ut av din venstre hånd og la dine piler falle ut av din høyre hånd.

Det er dette så langt jeg ser det, ut fra Enoks profeti, disse redskapene som forberedes, gjøres klart for deres siste, og store nederlag. Mener å se likhetstrekk her, la oss tenke over det, og la bibelen under alle og enhver omstendighet, være vår avgjørende og klare veileder til himmelen!

Og Han sa til meg: Disse blir beredt for kongene og de mektige på denne jord, for at de skal utryddes med dem.

Her finner vi en sterk bibelsk identisk profeti fra Enoks 1. Bok 53: 5. I anledning de redskapene som beredes, er, slik det er å forstå, så er det redskaper som vil bli utrydelsesvåpen, en ondskapens utryddelses-hær som skal falle tilbake på disse, kongene og de mektige på jorden, som står i allianse med disse. De kommer til å oppleve den ondskap, dem selv har utøvd over sine undersåtter, og øvrige medmennesker på jorden, som disse har hatt herredømme over.

Bibelen sier: Åpenb. 6: 15 – 17. Kongene på jorden og stormennene og hærførerne og de rike og de mektige, hver trell, og hver fri mann, gjemte seg i hulene og mellom berghamrene.

Og de sier til fjell og klipper: Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede.

For deres store vredes dag er kommet, og hvem kan bli stående?

På Herrens, oppsamlede domskonto over all ugudelighet, over alle ugudelige konger, mektige, rike, og alle og enhver som har forkastet det som alltid har vært redningen, og fremdeles forkaster den. De skal få oppleve nettopp dette, og prøve og skjule seg for å gå klar, den ondskapen som de har utøvd over andre, men nå faller tilbake på deres eget hode! Her tror jeg at disse redskapene, som er gjort beredt, kan være en rimelig god sammenligning, til bibelens profeti, om at alt er gjort istand for at all ugudelig kongestav (hersker-stav), nå skal bryte sammen! Hvilken underbar dag det skal bli, når all denne ondskapen skal utraderes, for aldrig mer å komme tilbake, ei heller oppgraderes på jorden!

Deretter vil de Rettferdige og Utvalgte la sin menighets hus komme tilsyne. Fra nå av skal de ikke hindres ved åndenes Herres navn

Etter at alt fra «A – Å» av ondskap er ryddet bort ved de redskap som Enok, profeterte om, da skal det som Enok, profeterte om, rett over her, bli oppfylt! «Deretter vil de Rettferdige og utvalgte la sin menighets hus komme tilsyne.» Et underlig, interessant budskap, Åpenbaringsboken har et underfullt budskap som syns å stadfeste denne profetien av Enok. For en ting er bibelsk sikkert, og ufravikelig, og det er at etter bortrykkelsen, og den store trengsel som skal gå over jorden, og som skal tilintetgjøres, i det store slaget på Harmageddon. Og 1000-årsriket skal etableres, men kanskje det også er til tiden etter 1000-årsriket, da skal det skje noe fantastisk, da skal Herrens herlighet åpenbares i det nye Jerusalem, så sannsynligvis kan det være denne tidsepoken, Enok, sikter til. Men la oss gå til bibelen og se hva den har å si oss, om dette?

Bibelen sier: Åpenb. 21: 1 – 2. Og Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer.

Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er smykket for sin brudgom.

Så langt som jeg forstår disse profetiske ordene i Åpenb. Så syns det å være en stor fremtidsbegivenhet, når Herrens menighetshus, skal åpenbare seg når den nye himmel og den nye jord åpenbares, etter at den første jord og himmel er veket bort, inkludert havet, som også svinner bort, i dette fullkomne nye skaperverket, restaureringen av det som har vært, til det evige fremtidige, som ingenlunde skal vike plassen for noe nytt.

Men det vi opplever i vers 2, nemlig den Hellige Stad, som stiger ned fra himmelen, fra Gud. Denne nye staden, Jerusalem, når den stiger ned ut av himmelen fra Gud, og dette nye Jerusalem omtales som en brud, som er smykket for sin brudgom. Dette kan vel ikke forståes på noen annen måte, så langt jeg forstår det, enn at det er menigheten som i denne settingen, åpenbares som det nye Jerusalem, hvor hele Herrens, herlighet er åpenbart i bruden, menigheten, som utgjør det nye Jerusalem, i den evige himmelske, åndelige, Guddommelige, dimensjonen, som bare Herren kan presentere Sin menighet, Sitt menighetshus på, i den evige uforgjengelige visjonen som broder Johannes, fikk se det, den, på øya Patmos. Likheten mellom Enoks, fremtidsprofeti, og åpenbaringen er, så rimelige, ganske godt identiske – Eller hva? Ser gjerne at leserne selv, har åndelige, selvstendige tanker om dette.

Og disse syv fjell skal bli lik jorden for Hans rettferdighets åsyn, og høydene skal bli lik fontener av vann, og de rettferdige skal hvile fra syndernes undertrykkelse.

Som vi ser her i Enoks 1. Bok 53: 7. Så profeterer han om som skal bli identiske med jord, for Herrens rettferdighets åsyn, og høydene, altså disse fjellenes høyde skal bli lik fontener av vann, merker meg, disse fjellene skal ikke bli vannfontener, men de skal ligne på slike, sannsynligvis taler, profeterer Enok, om et hvilens sted for, for de som skal være på jorden i 1000-årsriket? For Enok, sier også, at i disse fjellene som skal bli forvandlet, omskapt, til noe som ligner vannfontener, så tar Enok, med i det samme profetiske ånderettet, at det også skal være et hvilens sted for de rettferdige, som da er utfridd fra syndernes undertrykkelse. Så må vi en tur innom bibelens profetiske ord, for å se om noe der, er identisk med hva Enok, profeterer om i denne settingen?

Bibelen sier: Salme 23: 2. Han lar meg ligge i grønne enger, Han leder meg til hvilens vann.

Vi kan i hvert fall ikke se bort fra at, det er det, disse syv fjell som Enok, profeterer om, som vi leser her i salme 23, etter at disse syv fjellene, har blitt forvandlet til likesom fontener av vann.

Men hvem, hva, er disse syv fjell? Interessant spørsmål, men vi skal se på det og hva bibelen har å si om syv fjell.

Bibelen sier: Åpenb. 17: 9. Her er den forstand som har visdom: De sju hoder er sju fjell, som kvinnen sitter på.

Denne kvinnen er ikke en kvinne i ordets bokstav, men hun er den store religiøse verdenskirken Babylon-relatert og som sitter på sju hoder som er sju fjell. Det vi vet i denne sammenheng, det er at verdenshoren, verdensskjøgen, Vatikanstaten, ligger i Rom, og Rom er bygget på syv fjell-topper. Det er en av syv-fjells visjonene i bibelen, ganske interessan, nå skal vi se litt nærmere på dette, syv-hodede fjellet som Enok og Bibelen taler om.

Bibelen sier: Åpenb. 18: 16 – 19. Ve, ve den store by! Du som var kledd i fint lin og purpur og skarlagen, og som lyste av gull og edelstener og perler – at så stor en rikdom er ødelagt i èn time!

Hver styrmann og hver skipsfører og alle sjøfolk, og hver den som ferdes på havet, stod langt borte,

og de ropte da de så røken av hennes brann, og sa: Hvem er lik den store by?

De strødde støv på sine hoder og ropte med gråt og sorg, og sa: Ve, ve den store by, hvor alle som har skip i sjøen, er blitt rike av hennes kostbarheter. For på èn time er den lagt øde!

Det vi vet, det er, at all verdenshandel er også skjøgen, den katolske kirken, det katolske systemet, sterkt involvert i, og at denne også er relatert til de syv fjell i åpenbaringen.

Da med tanken på at: «Og disse syv fjell skal bli lik jorden for Hans rettferdighets åsyn, og høydene skal bli lik fontener av vann, og de rettferdige skal hvile fra syndernes undertrykkelse.» Så kan dette skriftstedet fra Enoks 1. Bok, 53: 7, rimelig sikkert, ha relasjoner til, skjøgen som sitter på de syv fjell, også omtalt som den store by i all sin lukrative herlighet. Som hele verdens oversjøiske handel har sine interesser i, men den dagen Herren skal la sin dom falle over denne ugudeligheten, som får sitt største og siste kollaps, sammenbrudd, da vil disse syv fjellhøydene muligens jevnes med jorden, alt skal og vil forsvinne, og det skal skje etter at all denne ugudeligheten er borte, at Jesus skal etablere den himmelske nye regjering, den himmelske ny verdensorden, som skal gi trygghet og fred utover hele jorderiket, i 1000 år.

Er tilbøyelig til å tro at det er disse syv fjell, som Enok profeterte om skulle, skal bli til vannfontener. Derfor tror jeg at all den djevelskapen, som har skjedd gjennom den katolske kirkens gjerninger, den katolsk skjøgens gjerninger, den katolske horens gjerninger, fra dens regjerings-posisjon, fra toppen av de syv fjell. Skal Herren vende til det beste, det mest komfortable, når jorden går inn i en ny Guddommelig regjerings fase. I stedet for katolsk, djevelsk diktatur, skal verden i forvandlingen av denne jorden, gå inn i en kilde av godhet, vannfontener, er velsignelser fra Herren, i fred og himmelsk åndelig, fordragelighet, vennskap, troskap, kjærlighet, og de rikeste og herligste, og mest forfriskende vannkilder noensinne.

«Kort sagt alt det onde som før var, er nå, blir forvandlet til et himmelsk paradis, for de som får oppleve tiden i 1000-årsriket på jorden. «Merk: Dette gjelder ikke menigheten for den ble tatt med i bortrykkelsen, de kommer ikke til å være beboere på jorden i 1000-årsriket!» De skal være med Kristus og regjere i 1000 år, i dannelsen av det nye Jerusalem, som er menigheten, som stiger ned fra himmelen, fra Gud, og Herren selv er dens midtpunkt, lys, fred, harmoni og den fullkomne glede, som bare kan oppleves der!»

Åpenb. 21: 2 – 3. Og jeg så den hellige stad, det Nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.

Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk, og Gud Selv skal være hos dem og være deres Gud.

Dette syns også å ha relasjoner til den nye himmel og den nye jord, men tror også at det kan ha relasjoner til 1000-årsriket! «Vi skal merke oss, være klar over, at åpenbaringen er ikke skrevet i kronologisk rekkefølge!» En ting er sikkert vi står foran store og mektige begivenheter, alt etter som enhver av oss, generasjons-vis, enkeltvis, får oppleve de forskjellige begivenheter som skal hende i disse siste dager. Men vårt håp og fremtid, er nå fokuset på Herrens komme og den forestående bortrykkelsen! «Er du – Er dere – Blant de som går i denne forventningen – Og ser frem til dette?»