Hjem

Enok profeterer om -------------

ENOK PÅROFETERER OM DEN EVIGE UTVELGELSE

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi har nå gjennom-gått en del av Enoks profetier, og vil nok ta for oss noen til, så langt en ser at de har bibelsk identitet.

Enoks 1. Bok 58: 2 – 3. Salige er de rettferdige og utvalgte, for deres lodd er herlig.

Det er underbart hvordan budskapet om utvelgelsen i Kristus, ble nedlagt også i Gamle-Testamentets, profeter og tjenere, budskapet om en evig utvelgelse, er innlagt i forsoningen, og det viktigste og mektigste budskapet som formidles til de kristne i dag, slik det har vært ned gjennom alle generasjoner.

Bibelen sier: Efes. 1: 4. For i Ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for Hans åsyn.

Her sier efeserbrevet, at vi er utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle, skal, være hellige og ulastelige, og ulastelige det må vi være i Kristus, for å kunne være herlig som Enoks bok sier. Rettferdige, utvalgte, herlig, salige, alle disse egenskaper ligger i de utvalgte, i utvelgelsen. I utvelgelsen ble alt inkarnert, slik det skulle være, slik det skal være. Priset være Herren!

Enoks 1. Bok 58: 2. Og de rettferdige skal være i solens lys og de utvalgte i det evige lys, og deres livs dager har ingen ende, og der er ingen tall på de helliges dager.

Det er fantastisk å se hvordan Enoks, profetier er så samstemte med bibelen. Han profeterer om at de rettferdige skal involveres i solens lys og de utvalgte i det evige lys, og at det heller ikke skal være ende på de utvalgte, rettferdiges dager, og at disse omtales som hellige i det profetiske lysets åpenbarelse. Bibelen taler også om, og stadfester disse underbare sannhetene.

Bibelen sier: 1. Korint. 6. 11b. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Her får vi en bibelsk profetisk stadfestelse på nettopp hva Enok, har profetert, om rettferdighet og hellighet, helliget, i Den Herre Jesu navn. Også her stadfester bibelen for oss, at hellighet og rettferdighet, er involvert i hverandre, kan ikke adskilles, disse to funksjonene er èn, ènhet i Kristus Jesus, og vi i Ham!  

Enoks 1. Bok 58: 6. Og der vil være uopphørlig lys, og ingen tall på dagene, for mørket er først tilintetgjort, og lyset vil vare ved foran åndenes Herre, og rettferdighetens lys vil vare evig foran åndenes Herre.

Et underbart løfte for de rettferdige som får del i rettferdighetens lys og sanne åpenbarelse. Disse rettferdige skal få sitt evige opphold, i et lys som ikke kan opphøre, det vil si, i Herren Gud Jehovas, evige nærhet i den himmelstaden som er beredt for dem, også fra før verdens grunnvoll ble lagt. Heller ingen tall på dagene, før mørket er tilintetgjort, det må muligens forstås slik. At når mørket er tilintetgjort, da vil de rettferdiges dager bli åpenbart i sin evige fylde, og evige fullkommenhet. Og at lyset skal vedvare foran åndenes (hærskarenes) Herre, også rettferdighetens lys, sier oss vel rimelig klart, at oppholdet og nærheten til Jesus, aldri vi ta slutt. For når det står: «Vare Ved!» Så må det forstås slik: «Evig Uten opphør!» Og det skal vi også finne dekkende ord for i bibelen også.

Bibelen sier: Åpenb. 22: 5. Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal være konger i all evighet.

Her gir bibelen oss et klart bilde, som må sees på i den virkelighet, som det skal bli. Natten skal svinne hen, lampelyset skal svinne hen, solens lys skal svinne hen, til fordel for kongenes KONGE, Jesus Kristus, som skal åpenbares for alle sine hellige, for alle sine rettferdige, for alle sine som alle, er hvitvasket og ren for synd, gjennom frelserens rene, og hellige blod! Gud være Lov og Takk, for den herlige opplevelsen, og de herlige himmelske tider, uten ende som ligger foran oss, i den himmelske staden! «Staden med den FASTE GRUNNVOLLEN!» Må vi alle møtes der!?!?