Hjem

Enok Profeterer om ---------

ENOK PROFETERER OM VANNFLOMMEN

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er helt fantastisk og lese Enoks profetier, her profeterer han inspirert av Den Hellige Ånd, om den store vannflommen som skulle komme, på grunn av menneskenes synd, og forkastelse av Herren, på jorden dengang!

Enoks 1. Bok 54: 7 – 10. Og i de dager vil åndenes Herres straff utgå. Han vil åpne for vannene som er over himmelen og tillike kildene som er under himmelen og kildene som er under jorden.

Dette er en tydelig tale om at Herren åpnet alle himmelens sluser, og likeså alle sluser, både under himmelen og under jorden. Alt ble åpnet for å utrydde syndens, perverse grums som den gang rådet på jorden.

Bibelen sier: 1. Moseb. 7: 11. I det år av Noahs liv da han var sekshundre år gammel, i den andre måneden, på den syttende dag i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet.

Her i 1. Mosebok 7: 11. Får vi faktisk den samme profetien som Enok formidlet, da han i sin samtid, at alle kilder i det store dyp og himmelens sluser skulle åpnes. Det er underbart å få dette stadfestet, også av andre skrifter, det bekrefter bare èn ting, og det er bibelens ufeilbare, pålitelige, forutsigbarhet, når den profeterer om fremtiden. Gud være Lov og Takk, for en slik profetisk, ufeilbar, pålitelighet!

Enoks 1. Bok 54: 8. Og alle vannene skal forenes med hverandre; det som er over himmelen er det mannlige, og vannet som er under himmelen er det kvinnelige.

Legge merke til denne underlige formuleringen i denne profetien, om at når alle vannene skal forenes med hverandre, og di vannene som er over himmelen, de omtales profetisk, som de mannlige, og de vannene som er under himmelen, de omtales profetisk, som de kvinnelige. Hva sier det oss? Jo, det sier oss, at som en mann og en kvinne omfavner hverandre i en elskovs akt, sexuell akt, slik ble alle kilder, og vann på jorden og under jorden, forenet med det vannet som kom ovenfra, da alle himmelens sluser ble åpnet. Både det vannet som var å jorden, under jorden, og det som kom ovenfra, ble sammenkoblet, forenet i en omfavnelse, som dannet syndefloden, vannflommen, som dekket jorden. Men det er viktig at vi forstår billedtalene i det profetiske ordet, gjør vi det så kommer alt på plass, og kommer inn i den rette rekkefølge og posisjon.

Bibelen sier: 1. Moseb. 7: 11b. På den syttende dag i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet.

En tydelig profetisk stadfestelse, på at Enok, hadde et klart profetisk budskap, for fremtiden, på hans samtid, hva vannflommen angikk. Det er nøyaktig den samme profetien, i Enoks 1. Bok 54: 8, som vi leser i 1. Moseb. 7: 11b. Finnes ikke noe avvik i det hele tatt!

Enoks 1. Bok 54: 9. Og alle de som bor på jorden, og de som bor under himmelens grenser, skal utryddes.

Dette er jo ikke noen «Halleluja-Profeti», men den forteller oss om nødvendigheten av Herrens, tilintetgjørelse og utradering av synden, og de mennesker som valgte synden, i stedet for Herrens frelse, som også fantes i det Gamle Testamentet. For å fjerne synden fra jorden, måtte nødvendigvis, de som elsket den, og utførte den, også utraderes, sammen med en. Dette er ikke et diskusjonstema en gang, det er bare slik det er, en ufravikelig lov i den åndelige verden, som ikke ignoreres i det hele tatt.

Bibelen sier: 1. Moseb. 6: 7. Og Herren sa: Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at Jeg har skapt dem.

Her ser vi tydelig og klart hvordan Enoks profeti og bibelens profeti om vannflommen, stemmer overens med hverandre. På grunn av menneskenes ondskap og dyptgående, perverse synder så Herren ingen annen utvei, en å utrydde alt sammen, for å begynne på nytt igjen. Men at der måtte ha vært en gjennom-syret, gjennom-trengende, pervers syndeflod, strømmende gjennom datidens menneskeslekt, det finnes der ingen tvil om. Vi skal merke oss noen underlige ord som bibelen formidler til oss. Disse vil nok mange stille spørsmålstegn ved ---- ???? «For jeg angrer at Jeg har skapt dem.» Tror du at Herren angrer på noe av det han har skapt eller sagt? Nei, så absolutt ikke! Ordet angrer betyr ikke i bibelsk sammenheng, når Gud angrer på noe, at det betyr det samme som vi legger i det. «For jeg angrer at Jeg har skapt dem.»

Det betyr i denne sammenheng at: Guds anger i den menneskelige betydningen av anger kan ikke Gud angre.

4. Moseb. 23: 19. 1. Sam. 15: 29. Hos. 13: 14, jf. Rom.11: 29. Heb. 7: 21.

«Han er: ikke-angrende!» (gr: ametameletos. 247.)

Likevel taler bibelen flere steder om at Gud angrer, men det er da tale om anger i en ganske annen betydning.

Gud kan iblant forandre sin innstilling til personer eller folkeslag.

Det er nettopp Guds uforanderlige vesen som iblant må få Ham til å forandre sin handlemåte.

Han må alltid lønne det gode og straffe det onde.

Når en synder omvender seg, kan Gud angre den straff Han er i ferd med å føre over synderen.

Og om en rettferdig vender seg til synden, kan Gud angre de velsignelser Han ville gitt ham.

Jer. 18: 7 – 10. 26: 3 – 19. Joel 2: 13. Am. 7: 3, 6.

FORKLARINGENE HER. Er hentet fra Bibel-Leksikonet i Norsk Studie-Bibel – Identisk med Norsk Bibel-1988.

Enoks 1. Bok 54: 10. Av den grunn at de ikke erkjente deres hårde gjerninger som de spredte utover jorden, skal de gå til grunne ved (vannflommen!)

Grunnen til vannflommen som veltet innover, som oversvømte hele jorden, var ikke på grunn av at Herren, bare vill utrydde alle mennesker, for lystens skyld. Men det var, og er fremdeles også i dag, menneskenes overgivelse, til det råeste, perverse, som tvinger Herren, i Hans, rettferdighet til å la dommen komme over synden og syndens utøvere. Og her i denne profetien, leser vi følgende: At det var på grunn av menneskene ikke ville erkjenne dere hårde gjerninger, som var deres synd, og på grunn av at menneskene ikke ville erkjenne, bekjenne, be om tilgivelse for deres synd, som på grunn av dem, spredte seg utover jorden. Skal de gå til grunne ved vannflommen! Litt underlig at: (Vannflommen) står i parents i Enoks bok, kanskje oversetterne har vært litt i tvil -- ?? Parents betyr – «Innskudd/Innskudd-setning/Innskutt/ Bemerkning.» Sånn i Gåsøyne – Kan også stå i klammer. Så forstår vi i hvert fall hvorfor () er satt for vannflommen, har vært i tvil om hvilket ord dem skulle bruke, fordi at dem kanskje ikke, har forstått innholdet i teksten fullt ut -- ?? Vel, nok om det.

Bibelen sier: 1. Moseb. 6: 11 - 13. Men jorden var fordervet i Guds øyne, den ble full av vold.

Og Gud så jorden, og se den var fordervet, alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden.

Da sa Gud til Noah: Nå vil Jeg gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med vold. Se, Jeg vil ødelegge både dem og jorden.

I disse tre versene fra 1. Moseb. 6, stadfester bare Enoks profetie (r), atter en gang. På grunn av at jorden gjennom dens beboere, unntatt de rettferdige i Kristus, var blitt fordervet og full av vold, i Guds øyne, måtte bare dommen komme.

Det at Gud så jordens perverse fordervelse, på grunn av at alt kjød, altså de ugudelige menneskene, hadde fordervet hele sin livsvandring på jorden, måtte Gud, tok Gud, en besluttning, nemlig denne, djevelens gjerninger, djevelens intrigespill, måtte bort, og det ordnet Herren, i sin rettferdighet ved å sende en rettferdig, dom og straff, over alt ugudelig kjød, menneskene som hadde fordervet jorden, og alt som på den var!

Alt kjød, menneskene, på jorden hadde fått sin nådetid, mens Noah bygget Arken, men de fortsatte i sine perverse synder, løgn, bespottelse, utroskap, homosexuelle, lesbisksexuelle, handlinger. Mens budskapet gikk ut til dem, gjennom Noahs bygging av Arken, men de ville ikke høre, de fortsatte i sine synder og voldeligheter. Og Guds besluttning var og ble, Jeg vil ødelegge både dem og jorden! Og slik ble det!

Og slik vil det bli – I avsluttningen på nådens tidshusholdning også, ved det siste store, avgjørende slaget på Harmageddon, vil all synd bli utryddet, i samme åndedraget som Herren skal utrydde Antikrist, og restaurere denne jorden, fra den råttenskapen som er på den nå og frem til Harmageddon. Og når det er borte, etableres 1000-årsriket, med Jesus som den regjerende fredsfyrsten og kongen. Halleluja! Da er og blir all djevelskapen borte, og jordens beboere skal få leve i fred og harmoni, med hverandre! Amen!