Hjem

Enok profeterer -----

Enok profeterer om himmelske jordskjelv

(Refererer til Noas utsagn)

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Dette er ganske interessant, tror også at bibelen, Jesus Selv, stadfester dette i evangeliene. Men la oss nå først se hva Enok, profeterer om dette?

Enoks 1. Bok. 60: 1. I året 500, i den syvende måned, på den fjortende dag i måneden i Noahs liv, så jeg hvorledes en voldsom rystelse fikk himlenes himler til å ryste, og hvordan den Høyestes hær og englene, tusener gange tusener og titusener gange titusener, ble satt i voldsom bevegelse.

Underlig å se hvordan Enok, i sin fremsynthet, relatert til Noah, eller omvendt, hvordan Noah, i sin fremsynthet, forutsa voldsomme rystelser i himmelrommet, universet, og som er gjengitt av Enok i dette kapitlet. Og hvordan de himmelske hærskarer ble kom i en voldsom bevegelse, (Rystelse?) Finner vi identiske paralleller til dette noen steder i bibelen? Ja! Det gjør vi!

Bibelen sier: Matt. 24: 29. Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, OG HIMMELENS KREFTER SKAL ROKKES.

Jeg vet ikke, kan heller ikke uttale meg om hva leserne vet, men det ser ut som om Noah og Enok, så ganske langt inn i fremtiden. Faktisk talt frem til bortrykkelsen, videre den store trengselstiden, på jorden, og helt frem til Herrens gjenkomst på Oljeberget, og slaget ved, på, Harmageddon. Når Jesus her taler om at himmelens krefter skal rokkes, så sier Han i forkant av det, «Straks etter de dagers trengsel!) Er det alt dette skal skje, himmelens krefter, universets krefter skal settes i bevegelse, en situasjon som aldri noensinne har skjedd før. Det vil si dersom vi ser bort fra vannflommens tid, da alle sluser i himmelen, i universet, og alle kilder i dypene brast. Der ser vi nok en parallell. 1. Moseb. 7: 11. Derfor er det ikke urimelig at Noahs og Enoks, profetiske åpenbarelse og syn, har bibelsk identitet med Matt. 24: 29. Bare en tanke, men slik ser jeg det og slik tar jeg det.

Enoks 1. Bok. 60: 4. Og Mikael sendte en annen engel av de hellige, og han løftet meg opp. Og da han løftet meg opp, vendte min ånd tilbake. For jeg kunne ikke utholde synet av denne veldige hær og denne bevegelse og rystelse av himmelen.

Her beretter Enok sett ut fra Noahs ord (Åpenbarelse), og han fikk se et syn som han ikke kunne utholde (Tåle) synet av en veldig hær og den bevegelsen, rystelsen (Jordskjelvet) som fant sted av himmelen, av hele universet. Dette var nok en forutseelse av endetidens begivenheter, men vi skal selvsagt se hva bibelen sier om det?

Bibelen sier: Åpb. 6: 12. Og jeg (Johannes) så da Lammet (Jesus) åpnet det første seglet – og se: DET BLE ET STORT JORDSKJELV, og solen ble svart som en sekk av hår, og hele månen ble som blod.

Her forteller bibelen om et stort sammensveiset, sammensatt, så langt jeg forstår det, så er det en katastrofe hvor himmel og jord kommer i store rystelse, og solens og månens struktur og egenskaper også endres, og disse ligger ute i verdensrommet, universet. Så her syn det virkelig å være identiske likhetstrekk, med Enoks, Noahs, profetier i bibelen om disse katastrofale begivenhetene.

Bibelen sier: Åpb. 6: 14. Og himmelen vek bort, likesom en bokrullrulles sammen. Og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted.

Enok og Noah omtaler store rystelser, som de ble helt forferdet over, hvor, så langt en kan forstå, så rystes både hærene, i himmelen, (Universet, Verdensrommet), slik at det var uutholdelig å se på. Det syns som om det er det samme som apostelen Johannes, fikk se på øyen, Patmos, i sin tid, da Herren plasserte ham der, for at han skulle gi oss de siste profetiske begivenheter, som skal avslutte denne verdens, universets, historie og eksistens.

Her skal det skje store katastrofale, naturendringer, himmelen (Verdensrommet, Universet), skal tre tilside, likesom når en ser at en bokrull, rulles sammen. Inkludert i dette ufattelige naturfenomenet, vil også hvert fjell og øy bli flyttet fra sitt (sine), opprinnelige fundamentale steder! Dette er et resultatet av Herrens, iverksettelse og avsluttning på endetids-profetiene oppfyllelse, dette skjer under åpningen av det sjette doms-seglet, når det brytes. Når Herren, rasler med sine åndelige våpen, da rystes, skjelver, alt, selv det mest klippefaste i skaperverket, for Herren, kan ikke lyve, eller undra seg noe av det Han, i profetisk målestokk har forutsagt. Og på Hans ord skal himmel, verdensrommet, universet, rystes, skjelves, på en slik måte, at ingen kan finne historisk sidestykke til det, i det hele tatt!

«Interessant å se hvor profetisk og identisk Enoks, også i dette avsnittet av kapt. 60, i 1. Enoks bok, Noahs profeti, som Enok, har formidlet her. Fra og med vers 1 – 8 i kapt. 60, er det undertegnet følgende:» (Noahs Ord.)

Igjen som tidligere, sier jeg, bibelen må under alle og enhver omstendighet, være hovedbudskapet for all forkynnelse! Men greit å sammenligne med andre profetiske skrifter, slik at vi får et innblikk i, og om, hvorvidt de er skriftmessig holdbar, eller ikke. I dette tilfellet er Enoks 1 og 2 bok, ganske interessan.