Hjem

Kirkens nye

Denne artikkelen refererer til tekstbilde: «kirkens nye teologi» Rett under artikkellinken her.

KIRKENS NYE TEOLOGI /LÆRE

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Leser i lokal-avisen Lister 09. 01. 2017. I spalten Meninger/lesernes meninger følgende interessant leserinnlegg.

Her tar Marit Haaheim, for seg av hva avisen Norge I Dag, skriver om kirkens nye lære, og refser det, det er sannelig ikke noe himmelsk, Halleluja atmosfære over kirkens forvandlende lære, fra hennes okkulte begynnelse, hvor hun beholdt alle katolske ritualer, og frelse i barnebestenkelsen, og til det som er mer okkult i denne tiden – ENDETIDEN! Reformasjonen var bare en overgang til en «Lett katolisisme!» Som vi i dag ser endetidens perverse utvikling av.

Marit Haaheim, siterer fra, Norge I dag: Hva kirkens nye teologi, lære går ut på: «Ekteskapet er ikke Guds skaperordning for mann og kvinne, men en sosial konstruksjon!»

Men bibelen sier: 1. Moseb. 1: 22. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen.

Her bekrefter Herren, det første steget inn i ekteskapet mellom mannen og kvinnen, ikke mellom, mannen og mannen! Etter at kvinnen var skapt, førte Herren henne rett til mannen, og denne handlingen sa Gud, uten ord, at det var mannen og kvinnen, som skulle gifte seg, formere seg, og befolke jorden!

Bibelen sier videre: 1. Moseb. 1: 23. Da sa mannen: Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles en manninne*, for av mannen er hun tatt.

Her bekrefter Adam, det 2ndre steget, inn i ekteskapet, at kvinnen ble, er, skapt for ekteskap med mannen, ikke mannen med mannen, heller ikke kvinnen med kvinnen! For ut av den biologiske roten, ut av de biologiske røttene, som hun er tatt, der hører hun hjemme, i den videre formeringen, forplantningen, av menneskeheten på jorden.

Bibelen sier videre: 1. Moseb. 1: 24. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.

Her bekrefter Herren det 3dje steget, som er ekteskapets inngåelse og fullbyrdelse. Men se nøye etter hva der står: kvinnen skal være en hustru for mannen, og de to skal være ett kjød, altså en, ènhet, uadskillelig, inntil døden skiller dem fra hverandre.

Bibelen sier videre: 1. Moseb. 1: 25. De var nakne, både Adam og hans hustru, men de skammet seg ikke.

Her bekrefter Herren, at mann / hustru, forholdet, mann / kvinne, forholdet, er sterkt begrunnet og forordnet i skriften, før verdens grunnvoll ble lagt, og før det første mennesket på jorden var skapt! Det er dette som er det bibelske: «Så Sier Herren!»

Marit Haaheim, siterer fra, Norge I dag: «To av samme kjønn kan bli erklært som «rette ektefolk» og velsignet i alle norske kirker.»

Her er det ikke hva den norske kirke erklærer, men hva som står i Guds ord, Guds ord er vår veileder, og frelsende budskap fra all vranglære, urenhet, og religiøs trolldom og perverse elementere foretak!

Dette sier bibelen: 1. Korint. 11: 8. For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen.

Her bekreftes det i klartekst at kvinnen fra begynnelsen, ble tatt ut av mannen, likesom menigheten, bruden, er tatt ut av Kristus, gjennom det fullbrakte frelsesverket på Golgata, og er derfor uadskillelig fra Kristus, men bundet fasl til Ham, ved blodets bånd. Her ser vi det samme, når Herren fra begynnelsen av, skapte, formet kvinnen ut av mannens ribben, så er hun i det jordiske ekteskapelige forholdet, bundet, uadskillelig, til mannen, som mannens hustru, likesom menigheten er bundet fast til Kristus, som Hans, åndelige hustru, menighet, brud! Etter naturen, er det naturlige bundet til det naturlige, på grunn av at det er det naturlige, som er det naturliges opphav. Likeså, er det med Kristus og menigheten, hustruen, bruden, den er bundet i ånden, fast til Ham, med et uløselig bånd, blodets bånd. Det er et åndens verk, og det åndelige det søker sitt åndelige opphav, likesom det normale naturlige, søker sitt, normale, naturlige, opphav. Det hører sammen!

Videre sier bibelen dette: 1. Tim. 2: 13. For Adam ble skapt først, deretter Eva.

Det første er opphavet, og resultatet av opphavet, er uløselig bundet til opphavet, av naturen er det slik Gud, har skapt det. Først mannen, deretter kvinnen, kjønnsmessig er vi bundet til hverandre sexuellt, som mann og kvinne, ikke som Eva og Eva, heller ikke som Adam og Adam! I det naturlige hører den først og den siste sammen, i dette tilfellet Adam og Eva, mannen og kvinnen, uløselig sammen! I det åndelige hører den første og den siste, som er bruden, menigheten, i dette tilfellet, uløselig sammen. Med Kristus, fordi at vi er i Kristus!

Marit Haaheim, siterer fra, Norge I dag: «Mor-Far-Barn-relasjonen er ikke unik, men en variant blant andre sidestilte normal-varianter. Barn hører naturlig med i likekjønnede ekteskap.»

Joda, den antikristelige ånden for i sannhet profetert gjennom sin talskvinne, Den Norske Kirke (DNK.) Og homo-ånden fryder seg til ære for djevelen, og hele den demoniske verden. Jo mer ubibelsk, forførende lære, kirken får profetert ut til folket, jo nærmere fortapelsen seiler hun med hele sitt, antibibelske mannskap, time for time, dag for dag, uke for uke, måned for måned, år for år! Og om ikke så altfor langt inne i fremtiden, er hun fremme ved målet, for så å gå inn til hennes fortapelses gru og skrekk, for aldri mer og returnere derfra!

Bibelen profeterer for oss igjen: 1. Moseb. 1: 27 – 28. Og Gud skapte mennesket i Sitt bilde, i Guds bilde skapte Han det, til mann og kvinne skapte Han dem.

Hvorfor skapte Gud mennesket til mann og kvinne? Dette spørsmålet er av aller, aller, største betydning for oss som lever i dag! Selvsagt gjorde Han det for å oppfylle profetien i neste vers, vers 28.

Bibelen profeterer fortsatt: 1. Moseb. 1: 28a. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange på jorden.

Idet at Herren profeterer på denne måten ved å si: «Vær fruktbare og bli mange på jorden!» Så sier det oss, at det er ikke mulig og verken være, eller bli, dersom der ikke er en mann og en kvinne. Videre idet Herren sier, når Han sier, «vær fruktbare og bli mange på jorden!» Så ligger det i dette profetiske ordet, at det tales om barn i ekteskapet mellom mann og kvinne. Og at det er den eneste naturlige relasjonen, som finnes, nemlig «Mor-Far-Barn-Relasjonen!» Noe annet utenom det, er totalt unaturlig, det er djevelsk, og sexuell misbruk, av kroppen, når det samme kjønn har sexuelle samlivs-relasjoner, til hverandre og med hverandre!

Marit Haaheim, siterer fra, Norge I dag: «Barn har ingen gudgitt rett til egen mor og far!»

Noe verre enn dette er det neppe mulig å publisere, det er jo ensbetydende med å frata ordets autoritet, og å gjøre det profetiske Guds ord til intet. Men her kan man vel med sikkerhet si, det er nok bare kirken, sammen med alle sine døtre, og alle sine allierte, som kan, i sin uåndelighet, frata Gud hans, autoritet i ordet! Men nå skal vi se hva bibelen sier om en gudgitt rett til barns egen far og mor?

Bibelen sier: Salme 127: 3. Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn.

Har kirkens ledere lest diss profetiske ordene fra Herrens egen munn - Tvilsomt? Men her bekrefter i hvert fall Herren i klartekst, at barn er en gave fra Ham, og til hvem? Jo, en gudgitt-barnerett, til egen mor og far, og dette prøver kirken å rokke ved, ifølge Marit Haaheims sitat fra Norge I dag.

Bibelen sier videre: Salme 128. 3. Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Dine barn er som oljekvister rundt om ditt bord.

En sterk utvetydig tale om barns «gudgitte rett til egen far og mor!» Herren gir mannens hustru dette omsorgsfulle kjærlighets vitnesbyrdet, om at hun er som et fruktbart vintre der inne i mannens hus. Det vil si det samme som at, forholdet mann / kvinne, skal være mann og kone, og i sammen skal de sette barn til verden, i et normalt heterofil ekteskap. Det kommer tydelig frem i teksten, «din hustru er som et fruktbart vintre!» Videre leser vi at ekteparets barn er som oljekvister rundt om ekteparets bord. Og dette vil den norske kirken, endre på, og føre folket inn i homofile, demoniserende forlystelse og unaturlige sexuelle samleier? I sannhet dens fortapelse sover ikke!

Dette var hovedtrekkene i utdraget fra Norge i Dag, ved Marit Haaheim. Som vi har grunn til å være meget takknemlige for, at hun har brakt det frem, og også kommentert det! Takk skal du ha Marit Haaheim – Må Herrens velsignelse følge deg!

Marit Haaheim, kommenterer den norske kirkes syn og holdning, med disse argumentene.

Marit Haaheim: «For det vil garantert eskalere til uanede høyder. Men med Guds hjelp kan vi stoppeutviklingen.»

Skulle virkelig ønske at det er mulig å være enig med vår søster i Herren, om at vi med Guds hjelp kan stoppe denne utviklingen, men det kan vi dessverre ikke, for den, de, som er kjent i det profetiske ordet, vet at dette er endetidens store tegn i tiden, det er tidens frafall fra alt som har med Gud å gjøre, og dette har bibelen sagt skal endetidens mennesker, få se, og oppleve helt inn på kroppen. Det er hele den demoniske verden som styrer dette, men alikevel så har Herren kontrollen, Han, slipper det så langt, men ikke lenger. Syndens mål frem mot bortrykkelsen, oppnå sin fulle høyde, men da kommer Jesus, og henter menigheten, og den er utvalgt i Kristus, fra før verdens grunnvoll ble lagt, og den står rede på frelses blodets grunn! Og i et nu, i et øyeblikk, forsvinner bruden, som er menigheten, opp i luften for å møte Herren, og for alltid å være med Ham!

Bibelen sier: 1. Tess. 1: 16. For de hindrer oss ikke i å forkynne for hedningene, så de kan bli frelst. Slik fyller de alltid sine synders mål. Men nå har vreden til sist nådd dem.

Paulus gir oss noen betydningsfulle ord her. Han taler om at å hindre evangeliets forkynnelse, for hedningene, så de kan bli frelst, det vil dem nok ikke makte, men det vil bli under kamp, og motstand i den åndelige verden, og enhver forkynner som vil stå på ordets grunn i denne tiden, vil stadig leve i en åndelig kamp. Merk hva Paulus skriver: «For de hindrer oss ikke i å forkynne for hedningene, så de kan bli frelst.» Hva legger Paulus i det? Jo, han legger det i det, at de gjør et forsøk på og legge hindringer i veien for evangeliets forkynnelse, og ved at de gjør det, oppfylles det som står: «Slik fyller de alltid sine synders mål!» Her ligger hemmeligheten i dette ordet, at ved forsøkene på å hindre evangeliets forkynnelse, for de utvalgte i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, slik alle Kristus-hatere og evangelie-motstandere, gjør, fyller de sine synders mål! Og det vil skje helt frem til bortrykkelsen, for da er det synden mål, fylt så langt. Men Paulus ser noe mer, han ser inn i fremtiden, idet han sier: «Men nå har vreden til sist nådd dem!» Hva legger Paulus i det? Jo, det skal ikke utelukkes at det er den globale vreden, som skal ramme hele verden, under den store trengselstiden som skal rulle over jorden, med den kommende Antikrist, som denne verdenshersker, frem til Harmageddon, når Jesus, stiger ned på oljeberget, og setter sitt PUNKTUM, for all ondskap på denne jorden. Idet at Han, tilintetgjør Antikrist, sammen med alle hans allierte, ondskapfulle horder! Gud vær Lov og Takk, for den vidunderlige dagen!

Videre sier bibelen: Luk. 10: 12. Jeg (Jesus) sier dere: Det skal gå Sodoma tåligere på den dag (dommens dag) enn den byen.

Her profeterer Jesus, om endetiden og den homofile synd som rådet den gangen, og sier at det skal bli så ille i endetidens avslutning, hva denne sexuell utskeielse angår. At sodomas sexuelle utskeielser, skal få en tåligere dom på dommens dag, enn de som lever i denne sexuelle utskeielsene, nå i endetidens, midnatts time! Det som vi opplever gjennom kirkens reform til godtagelse, og anerkjennelse, av denne sexuelle utskeielse, denne reformen karakteriserer Jesus, som langt mere pervers, enn det som skjedde i Sodoma, selvsagt også i Gomorra. Vi kan ikke verken stoppe eller forhindre denne prosessen, det er de profetiske forutsigelsen for endetiden, som nå går i oppfyllelse, hurtigere enn vi kunne tenkt oss!

Men bibelen sier: Jes. 3: 9. Uttrykket i ansiktene deres vitner mot dem. Om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de skjuler den ikke. Ve deres sjeler for de volder seg selv ulykke!

Her forutsier profeten Jesaja, i tydelige og klare profetiske ord, hvordan endetidens perverse, unaturlige livsførsel, kommer til å utvikle seg, og vi ser det allerede nå. De står frem og formidler denne sexuelle unaturlige misbruk av naturens reneste funksjon, som Herren har nedlagt i oss mennesker. For at vi skal føde barn etter Herrens vilje og fremtids-plan, og for at ektefolk, mann og kvinne, seg imellom, i ekteskapet, skal ha en naturlig gledes-nydelse, av sexualakten. Og denne profetien om denne synden, som Jesaja har brakt oss, men som der også ligger en advarsel i, denne syndens umoralske gjerning, stiller nå kirken, den norske kirke seg i frontlinjene, og fremheve som noe rent, for alt hva vi vet, fremstilles dette misbruket av sexualakten, som hellig i de kirkelige miljøer, nå i endetidens ugudelige mørke?

Kirkens lederskap står nå frem og glorifiserer, herliggjør denne synden, taler uhemmet og demonisk åpent om den, som om det er det naturligste av det unaturligste. Med andre ord, kirken har alliert seg, identifisert seg med Sodomas og Gomorras homosexuelle, perverse, nedverdigelse, av det som Herren har skapt, naturlig rent og godt og lagt ned i menneskene. Nei kirken skjuler sannelig ikke denne synden, men med iver, og demonisk glød, ild og brand, ligger denne nedverdigelsen av det skapte, på øverste hylle, i de kirkelige, homosexuelle agendaer. Skammelig, djevelsk, og fortapelses berettiget! Men slik er, og blir endetidens begivenheter, fylt med det verste av det verste! Og hvorfor? Fordi at Herren Jesus Kristus, har blitt forsmådd, og kastet over bord, fra den skuta, hvor han virkelig skulle, ha vært både kaptein og rormann! En kirke uten åndelig styring, og sann gudsåpenbaring, må bare gå en vei, og vi ser tydelig retningen og kursen NÅ! Dens fortapelse sover ikke, men venter med lengsel på og huse dette ugudelige systemet, og det virksomhet! Og nå skjer det med en utrolig fart!

Bibelen sier: Rom. 9: 28. For Sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden.

Bibelen, Guds ord er klart, endetidens begivenheter, både på godt og ondt, skal ikke utebli, men Herren skal i hast, sette i verk, fullbyrde Sitt forutsagte, forutbestemte, profetiske ord på jorden. Og det er nettopp det vi er vitne til nå i disse dager. Herren er på løftene i hvert eneste ord som Han, i profetisk autoritet, har forutsagt! Ingen kan forhindre det, ingen kan stoppe det, for alt står og faller med Herrens, komme for å ta menigheten, hjem til himmelen. Og prøve og forhindre, eller stoppe de ting som skal skje i endetiden, fordi at det er profetisk forutsagt, det ville være det samme som å stoppe, det som skal skje ifølge de profetiske forutsigelser. Men det som er mer viktig å få med seg, det er dette, det vil også være det samme som og forhindre, eller stoppe Herrens komme, for å ta menigheten hjem til himmelen! OG DET ER DET IKKE GITT NOE MENNESKE OG GJØRE!

Marit Haaheim, kommenterer den norske kirkes syn og holdning, med disse argumentene.

Marit Haaheim: «Mens den norske kirke tilhører det norske folk og bygger på Guds bud og befaling.»

Den norske kirke har aldri bygget på Guds ord og befalinger, Luthers reformasjon var ikke noe annet enn en reformasjon som frembragte en lettere katolisisme.

Denne kirkes frelsesgrunnvoll er: «Barnebestenkelse/Barnedåp – Nattverdsvinen og Nattverdsbrødet – Skriftemålet hos skriftefaderen, som gir seg ut for å være Gud.» Luthers lille Katekisme – Lunde forlag-2004. Barnebestenkelsen på Sidene – 27 – 29. Nattverden på sidene 32 – 33. Skriftemålet hos skriftefaderen på sidene 35 – 38.

Dette er langt fra Guds ord, bud og befaling, det er rett og slett erstatninger, for frelsesgrunnvollen, som er Jesus Kristus selv, og i denne dårskapens budskap fra kirkens ledere, er Kristi forsoning på Golgata, forkastet, til fordel for noe som ikke kan frelse, noe menneske i det hele tatt, men kun fører en vei, og det er til fortapelsen!

Og når kirkens frelsesgrunnvoll, er så sprellende, pine gal, fra denne kirkens grunnleggelse, da skal man heller ikke undre seg over, at denne samme kirken går over i de homosexuelle rekker. Og fryder seg i sin identitetsgjøring, med de homosexuelle aktiviteter, og lyser Guds velsignelse over denne perverse, demoniske gjerning og livsførsel.

Bibelens budskap er: Ap. Gj. 2: 38. Omvend dere, og la dere døpe på (i) Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.

Dette må hele kristenheten tilbake til, den gamle apostoliske vekelsesåndens, budskap, forkynnelse og lære. Først omvendelse ved egen selvstendig tro på Guds ord, videre ved eget standpunkt og avgjørelse, hva dåpen angår, når det tales om å bli døpt. Og får hver og en denne bibelske opplevelsen, av omvendelse, og tildelelsen, av Den Hellige Ånds gave. Alt sammen ligger i Jesus Kristus, og for hver og en som lar seg frelse på det bibelske grunnlaget, i Jesus Kristus, får også del i alt som ligger i Jesus Kristus!

Det at man får syndenes forlatelse når man blir døpt, ikke med barnebestenkelse, men med bibelsk neddykkelses dåp, i Jesu navn, det sier oss ingenting om at der er frelse i dåpen. Det sier oss ingenting om at Den Hellige Åndens gave, gis i dåpen. Men det menes og må forståes på denne måten, at alt dette ligger i Kristus Jesus, så ved påkallelse av Jesu navn til frelse, så er det åndelig naturlig, alt dette gives i samme pakken. Dåpen, Den Hellige Ånd og syndenes forlatelse, fordi at alt sammen ligger i Kristus, og er ikke til å komme utenom!

Det er dette som er bibelsk, apostolisk, evangelisk, omvendelse i et åndsfylt vekkelsesvær fra himmelen! Og nettopp denne forkynnelse, lære og praksis er det vi må tilbake til i denne tiden, som er den endelige, endetidens avsluttning, før Herrens komme, for å ta sin dyrekjøpte, blodkjøpte, menighet hjem til himmelen!

SKAL DU VÆRE MED I DENNE ÅNDELIGE FYLDEN FRA HIMMELEN FRA HERREN JESUS KRISTUS?