Hjem

Folkekirken er tuftet --------


Kommentar til: «Folkekirken er tuftet på Guds ord»

Av: Marit Haaheim, cand.mag.
Regionavisen Lister 22. 01. 2017.

Kommentert av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Marit Haaheim: For selv om de har fått endret §2 og 4 i Grunnloven, kan det ikke være tale om at resten skal gi seg og si ja og amen til deres vranglære.

Ove Jan Ludvigsen: Det er vi vel alle enige med Marit Haaheim i, at synden skal man ikke gi etter for, og utrope sitt ja og amen for, om lovendringer finner sted. Sannhet skal være og er sannhet, selv om Dovre og alle lovsystemer, endres eller faller, hvilket de faktisk er i ferd med å gjøre. Enig med Marit Haaheim. I det – JA!

Marit Haaheim: Og alle norske kirker er tuftet på sannheten, og de som vil ha vranglære i kirken fra nå av, må være forsiktig så ikke Gud griper inn. Historien forteller ofte om det. Vi kan bare nevne Sodoma og Gomorra som skrekkeksempel.

Ove Jan Ludvigsen: Det er nettopp her de fleste tar feil, alle norske kirker er ikke tuftet på sannheten! For hadde de det vært, hadde der ikke vært rom, verken for liberale ledere, eller annen ubibelsk innvandrings teologi og ritualer. Den lutherske kirken er grunnlagt på katolske ritualer, og katolsk, barnedåps/barnebestenkelses frelse, hvilket også er grunnleggende for all denne, sodomiens og gomorriens, perverse innflytelse.

HER ER DET GRUNNLEGGENDE I DEN LUTHERSKE KIRKEN SOM ER ÅRSAKEN TIL ALL DENS ÅPENHET FOR DEN, DE SYNDER SOM BIBELEN FORDØMMER OG ADVARER IMOT!

Luthers Lille Katekisme – Hva gir Gud oss i dåpen? Han gir syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen, og gir oss en evige salighet til alle som tror dette Guds ord og løfte.

MEN DET SIER IKKE BIBELEN!
Bibelen sier: Ap. Gj. 2: 38. Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på (i) Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.

Hva ligger det i dette bibelske frelses og dåpsbudskapet? Jo, det bibelen sier her, det er dette. At omvendelse fra synden, etterfølges av bibelsk neddykkelsesdåp, etter å ha kommet til bevist tro på Herren Jesus Kristus, som et resultat av ordets hørelse og mottakelse. Og i dåpen i Jesu navn, stadfestes omvendelsen, ved at det gamle mennesket blir begravet med Kristus, i dåpen til døden, for deretter å oppstå fra dåpsgaven, for å vandre i det nye livet i Kristus. Etter en slik opplevelse, gis syndenes forlatelse. Og Den Hellige Ånd, ikke før. Dette er det motsatte av hva Luthers Lille Katekismes, forførende vranglære, forkynner for folket!

På grunn av, at disse bibelske sannhetene mangler, i den norske kirke, lutherske kirke, har også endetidsåndens forførelser og ugudelighet, grepet styringen over dette kirkesystemet.

Luthers Lille Katekisme – Hvordan kan vann gjøre så store ting? Det er ikke vannet som gjør det, men Guds ord som er med vannet, og troen som stoler trygt på det Guds ord som er lagt til vannet. For uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp. Men sammen med Guds ord er den en dåp, et nåderikt livets vann og et bad til ny fødsel ved Den Hellige Ånd.

Dette er så langt fra bibelsk frelses forkynnelse som det over hode er mulig å komme. Bibelen sier ikke et ord om at Herrens ord forenes med en katolsk barnebestenkelse, i en katolsk dåpsfontene, hvor dåpsforretteren, tar tre håndfuller vann og øser over en babys hode, som ikke en gang vet at han er tilstede, i sin egen barnebestenkelse! Dette er jo en, rett ut sagt, en åndelig, antiåndelig, antibibelsk tragedie, ikke noe mer eller mindre, for å si det mildt. Og her i Luthers Lille Katekisme, sies det klart og tydelig, at frelsen ligger i denne katolske barnebestenkelsen, som Luther, videreførte inn i den nyreformerte, katolske/lutherske kirke. Idet den sier at badet til en ny fødsel ved Den Hellige Ånd, ligger i denne barnebestenkelsen! Urovekkende og åndelig, drepende på hele menneskeheten!

På grunn av denne katolsk/lutherske, forførende vranglæren, er det at endetidens forførende åndemakter får det frie spillerommet, som vi opplever at det er i dag! Noe jeg syns at, Marit Haaheim, så absolutt burde være klar over, når hun skriver imot all råskapen som det gis rom for i den lutherske kirke. Og som vi selvsagt er enig med henne i, at ikke skal være der!

Bibelen sier: Mark. 16: 16. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Her er bibelen klar, først bevist tro, deretter bibelsk dåp i Jesu navn, med full neddykkelse i dåpsgraven. Troens budskap først slik at beviste mennesker kan forstå og ta imot, deretter dåp i vann med nevnte dåpsformular og dåpsform!

På grunn av at denne bibelske sannheten mangler, og mange andre bibelske sannheter mangler, i den katolsk/lutherske kirken, er det at all ukulturen og syndens umoralske åndsmakt får så godt grep om denne kirken som den har! Tragisk, urovekkende – Men dog en ufravikelig sannhet!

Luthers Lille Katekisme – Hvilken nytte har vi av å spise og drikke slik? Det ser vi av ordene: Det gis for dere og Det utgytes for dere til syndenes forlatelse. Ved disse ordene blir nemlig syndenes forlatelse, liv og salighet gitt oss i sakramentet. For der hvor syndenes forlatelse er, der er det også liv og salighet.
På grunn av denne avvikende frelses, syndstilgivelseslæren er det at den, katolsk/lutherske kirken sliter med å holde alle urenhetens elementer, utenfor sin kirkedør og uten adgang over dens lave dørterskel, for der hvor frelseslæren og forkynnelsen erstattes med noe annet, der er der også fritt råderom for alle syndige elementer!

Ufattelig at det er mulig å legge gjenfødelse, frelse i nattverden, ved denne bibelfremmede formuleringen: «Det gis for dere og Det utgytes for dere til syndenes forlatelse.» Hvor står det i bibelen? ingen steder etter Golgataverket! For på Golgata ble Jesu blod utgyt èn gang for alle. Det sier bibelen! Og det kan derfor ikke utgytes en gang til, ved å drikke noe dråper saft eller vin i en, luthersk/katolsk, nattverdsgudstjeneste, det er og blir som å korsfeste Jesus Kristus på nytt!

Bibelen sier: Hebr. 9: 12. Ikke med blod av bukker og kalver, men med Sitt eget blod gikk Han inn i helligdommen èn gang for alle, og fant en evig forløsning.

Det levnes ingen tvil om hva som er bibelsk, og ikke bibelsk. Bibelen sier, at Jesus, brakte, ofret Seg Selv, ved å utgyte sitt eget blod, som var Guds eget helliget blod, fordi at Jesus, var og er Gud, kunne dette blodet kun ofres èn gang for alle. I Hans guddoms velde brakte han det rett inn i helligdommen, èn gang for alle, og der fant Han den evige forløsningen, som var klargjort og forutbestemt, av Ham, fra før denne verdens grunnvoll ble lagt, etablert.

Så i Luthers Lille Katekisme, ser vi gudsbespottelsen og forringelsen av Jesu forsoningsverk på Golgata, i den katolsk/lutherske nattverden, hvor det sies at Jesu blod, som allerede ble utgytt til syndenes forlatelse på Golgata, nå ifølge katolsk/luthersk nattverd, blir utgytt i dette hedenskapets måltid, formidlet på total ubibelsk måte i alle ledd og sammenføyninger! Og i katolsk/luthersk, ubibelsk ånd, legger de også frelse i denne ubibelske nattverden! Urovekkende, åndelig krenkende, og bespottelig på både høyeste, og laveste – NIVÅ!

På grunn av denne ubibelske forvrengning av Guds ord, er det at alle gudsfiendtlige og urene, umoralske, og syndige sodomittiske og gomorritiske, urene ånder får boltre seg vilt og fritt i slike trossamfunn, noe alle som begynner å se noenlunde klart, burde være helt klar over – Eller hva?

Luthers Lille Katekisme – Om skriftemålet! (Etter at skriftemålet fra den som har skriftet, skal skriftefaderen si til han/hun, følgende): «Gud være nådig og styrke din tro! Amen.» «Tror du også at min tilgivelse er Guds tilgivelse?» «Ja, kjære skriftefar.» Så skal han (skriftefar) si: «Deg skje som du tror! Etter vår Herre Jesu Kristi befaling tilgir jeg (skriftefar) dine synder i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen. Gå bort i fred!»

Ser vi Gudsbespottelsen i denne katolsk/lutherske skriftelesning, her utgir den katolsk/lutherske, skriftefar seg selv ut for å være Gud, idet han sier til skriftebarnet, etter skriftelesningen følgende ord: «Tro du også at min tilgivelse er Guds tilgivelse?» Her kommer det også tydelig frem hva treenighetslæren er for noe, den kobles opp til en falsk gud, (skriftefar som utgir seg for å være Gud), prest i katolsk/luthersk, okkult regi i en okkult forvrengning av Guddommen i bibelen. Det er så urovekkende og åndelig dødelig, derfor er det også åpent for alle former for ubibelsk lære og praksis, i dette, katolsk/lutherske trossamfunnet!

Noe å tenke over for alle de som i oppriktighet vil denne siste tids onde til livs, ikke bare i den katolsk/lutherske kirken, men også i alle andre trossammenhenger. Det første som må skje for at forandringer kan skje, det er en helomvendelse, tilbake til pinsedagmøtet i Jerusalem, da mennesker ble frelst i tusentalls, ble døpt i vann med full neddykkelse, i Jesu Kristi navn, fikk syndenes forlatelse på grunn av en helhjertet frelsesopplevelse, og fikk Den Hellige Ånd, som et resultat av en full frelse i Herren Jesus Kristus!

Folkekirken er tuftet på Guds ord
Marit Haaheim: En skulle tro at de geistlige som er med og jobber for likekjønnet - praksis/forkynnelse i alle kirker, skulle advare mot Guds straff!

Ja, det er vi enig i, at de skulle være med og advare, ikke bare mot Guds straff, men først og fremst over synden som tillates, for deretter å forkynne hva slags konsekvenser, syndens urenhet vil høste til slutt. Først må kirkens lære legges om til det bibelske, og kirkens folk må stå sammen om det, først da vil det bli en forandring – IKKE FØR! Det er noe også, Marit Haaheim, bør ta i betraktning dersom hun vil ha bort syndens fornøyelsestsunami, i det trossamfunnet som hun er tilsluttet!

Bibelen sier: 2. Pet. 2: 4. For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, der de blir holdt i varetekt i mørkets huler inntil dommen.

Det er slik Herren tar Seg av synden, for i Hans rettferdighet så er Han, nødt til å kvitte seg med alt det som har med synden å gjøre, og synden selv. Hvorfor? Jo, fordi at Herren, er en ren, hellig og ulastelig Herre og Gud, alt urent i Hans, nærvær blir fortært av Hans, brennende vrede. Og det skal vi virkelig takke Gud for! Når bibelen her taler om de engler som hadde syndet, taler Han om de falne engler, for noen andre kunne det jo ikke være. På tide at de som arbeider, og strever for å få det rent i deres trossamfunn, virkelig blir klar over hvor viktig dette er!

Folkekirken er tuftet på Guds ord
Marit Haaheim: Han gav sin Sønn til forlatelse for alle mennesker, derfor vil Han ikke miste en eneste en på grunn av vranglære. Og det i Guds kirke!

Her kan vi absolutt si oss enig med, Marit Haaheim, ikke en eneste en av Sine, vil Han miste, uansett hvor de enn befinner seg, men så er også disse som Herren ikke vil, kan miste, de er også utvalgt i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt! Derfor kan Herren ikke miste dem, fordi at disse vil se sannheten før Herrens komme, og så vil de komme ut fra alle ubibelske trosretninger! Noe som alle forkjempere mot synden, burde ta med seg i sine beregninger, når de tar opp kampen mot djevelens syndefulle åndehær!

Bibelen sier: Joh. Evg. 10: 27 – 30. Mine får hører Min røst, Jeg kjenner dem og de følger Meg.
Og Jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet går fortapt, og ingen skal rive dem ut av Min hånd.
Min far som har gitt Meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av Min Fars hånd.
Jeg og Faderen er ett. (Engelsk oversettelse er: I and the Father are one!)

Det er en bibelsk sannhet, at der er brødre og søstre i den katolsk/lutherske kirken, som er utvalgt i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, og det er disse utvelgelsens barn, som ingen kan rive ut av Jesu hånd! La oss merke oss, vers 30, «Jeg og Faderen er ett» der sier Jesus at Han er Gud, så la det være klart, der er ikke to fedre om den samme åndelige, utvalgte barneflokken, men èn! Viktige sannheter før en kirke kan renses og rengjøres fra all den synd og urenhet, den har åpnet for!

Folkekirken er tuftet på Guds ord
Marit Haaheim: «Åpen folkekirke» i et demokrati som Norge, kan ikke bestemme over bibelen og kirkens liturgi, er bare sykt av alle som går inn for dette.

Når en folkekirke blir så åpen at den slipper synden løpsk, så er det ikke spørsmål, om å bestemme over, og ikke bestemme over. Da er det syndens vesen som bestemmer, og det kjenner ingen grenser hva det åndelige og hellige angår. Og så skal vi også huske på, at det finnes noe som heter, «anômia» og det betyr og sette gode og sunne lover tilside, til fordel for urettferdighetens lover. Og når det skjer på denne måten, bevist eller ubevist, kan ingen si, at noen lov har blitt brutt! Det er ett antikristelig system, som skal settes i verk når Antikrist, skal overta verdensherredømme, for den forutbestemte tiden som skal tildeles hans herredømme på jorden etter bortrykkelsen, av menigheten.

FOLKEKIRKEN ER TUFTET PÅ GUDS ORD – DET ER DEN SÅ ABSOLUTT IKKE – HAR ALDRI VÆRT DET – OG VIL ALDRI BLI DET!