Hjem

Hvem?

HVEM ER ANTIKRIST?

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Mange stiller seg dette spørsmålet – Hvem er Antikrist? Og emnet er meget interessant, spesielt nå i endetiden, hvor vi står rett før Herrens komme, og tiden med Antikrist umiddelbart rett etter bortrykkelsen, alle oss som venter på Herrens komme!

Tenker denne kan gi litt oppklaring på mange spørsmål?

Men i kortversjon her, er han nok, mest sannsynligvis jøde, for jødene vil ikke motta noen annen Messias, enn den falske Messias. Kort sagt han må være jøde! En annen side ved Antikrist er, mulig, jeg sier mulig, skjer det sannsynligvis en jomfrufødsel? Dersom den ikke allerede har skjedd? men ta det men en klype salt. Men en jomfru-fødsel ved Satans ånd og kraft, er ikke umulig, ganske enkelt fordi at han skal etterligne alt ved Jesus. Så hvorfor ikke jomfrufødselen. I Jesus, åpenbarte Gud seg i menneske, derfor er det sikkert, ja helt på det rene, at Satan, også kommer til og åpenbare seg i et menneske, i legemlig skikkelse. Forskjellen er bare den: At i Kristus Jesus, der stod Gud selv frem! Men i Antikrist, der skal Satan, selv stå frem! Slik jeg ser det, ut fra skriften! Ut fra hva Jesus profeterer om i Joh. Evg. 5: 43. Jeg (Jesus) er kommet i Min fars navn, og dere tar ikke imot Meg. Kommer en annen (Antikrist) i sitt eget navn, ham vil dere ta imot. Dette forteller oss i klartekst, at her taler Jesus, om den dagen Antikrist skal stå frem i legemlig skikkelse, (altså Satan, i menneskeskikkelse), Så vil jødene, ja hele verden ta imot ham, Antikrist! Jødene forkastet jo Jesus den første gangen han kom, derfor vil de bli lurt til å ta imot Antikrist, når han kommer! Vi lever i interessante profetiske tider, Herren kommer snart, og bortrykkelsen er et faktum, men Antikrist står ikke frem og utøver sin fulle ondskap før etter bortrykkelsen! Derfor sier jeg til alle frelste - VI MØTES PÅ SKYEN!

Denne Antikristens ånd er allerede sterkt virksom i denne verden!

Mange tror at endetidens urenheter og lovløshet ikke har noe med Antikrist og gjøre, men det er jo nettopp Antikristens ånd som er virksom i all den ondskapsfulle, lovløshetens aktivitet som ruller over verdens-samfunnet i vår tid. Det vil at allerede før han står frem som den falske og djevelske messias som han i virkeligheten er, så er hans ånd virksom i denne verdens endetid, før Herren, kommer og tar sine hjem til himmelen!

Bibelen sier: 1. Joh. Br. 4: 3. Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede er i verden.

Antikristens ånd, driver et mektig arbeid i denne verden, for å infisere folkehavet i sitt uløselige nettverk. Vi leser i ovennevnte bibelsitat: «Og hver ånd som ikke som «ikke bekjenner» at Jesus Kristus er kommet i kjød, er ikke av Gud!» Det er ikke noe å bli overrasket over, at Antikrist, ikke ønsker budskapet om at Gud gjorde Sin inkarnasjon i legemlig skikkelse, altså i Jesus. For det gir Antikrist, en ubehagelig konkurrent, for Antikrist er selve inkarnasjonen, selve legemliggjørelsen, av Satan, i legemlig skikkelse. Dette er årsaken til at Antikristens ånd motarbeider, at Gud ble legemliggjort, i mennesket, i Menneskesønnen og Gudesønnen, Jesus Kristus. Antikrist, Antikristens ånd har bare en hensikt gjennom sitt virke på jorden, og det er, han ønsker å være lik Gud, å for å bli det, må han hjernevaske menneskehavet, med å fortelle dem, at han er den eneste suverene Gud. Men sannheten er den, han er selveste Satan, åpenbart som menneske, i menneske-skikkelse, slik som Gud åpenbarte seg som menneske, i menneske-skikkelse! Derfor er det absolutt ikke i Satans, ønskeplaner, at majoriteten av menneske-havet, av menneske-massene, skal få del i denne bibelske sannheten, at Jesus, er Gud, åpenbart i èn person, nemlig Jesus Kristus!

Det som Satan, gjennom Antikristens ånd, og gjennom Antikristens ånd, har gjort og gjør – Det er en åndelig utilgivelig kriminalitet – Som viderefører til politisk – Lovløse aktiviteter gjennom den globale politiske fremtids-planen – Alt i Antikristens favør!

Bibelen sier: Dan. 7. 25. Han (Antikrist) skal tale ord mot Den Høyeste hellige, (Som er Gud), sette seg fore å forandre tider og lov.

Her er det den antikristelige lovløsheten tar over i sin fulle kraft og autoritet! Det at Antikrist, skal forandre tider og lover, det betyr at han tilsidesetter, lovlydige lover, og erstatter disse med nye lovløse lover, til det bruker Antikrist, denne endringsformelen.

Slik ordner Antikrist sin agenda for at det ikke skal kunne sies, at han bryter noen lov.

Grunntekstordet er iflg: Strongs gresk ordforklaring på ord. 458: anômia – som betyr å sette loven tilside dvs: Når en har gjort loven ugyldig så bryter en don jo ikke heller.

Dette er endetidens antikristelige ånds, ondskapsfulle mektige arbeide, for å få verdens folke-hav, folke-masser, til og bli hans etterfølgere, og de lar seg, dessverre LURE! Slik er det at endetidens lovløshet skapes, vi ser allerede begynnelsen på dette, i alle de lovendringer som skjer i tiden. Alt sammen er forberedelser og tilrettelegging for den kommende Antikrist, og denne verdens majoritet av menneskene, vil falle for dette djevelske systemet! Uten å blunke vil de ønske Antikrist velkommen!

The whole world will cry out – Antichrist, our lord, we welcome you – And further they will cry out – BLESSED ARE YOU NAME – We continue welcome you!

Bibelen sier: Matt. 24: 4 – 5. Jesus svarte og sa: «Se til at ingen forfører dere!»

For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Kristus.» Og de skal forføre mange.

Jesus har advart oss, formant oss, til å være våkne i denne endetidens avslutning, denne verden vrimler av forførere som er drevet av Antikristens, forførende ånds-makt! Derfor lyder Jesu ord like aktuelt til oss i dag, som den gang Han profeterte om disse tingene i endetiden. La oss gi akt på Jesu ord, om å være våkne slik at ingen får forført oss, slik at vi kan avsløre alle disse falske profetene, som presenterer seg selv, som Kristus!

Husk vi skal kjenne Ham, Herren Jesus Kristus, på naglemerkene i hans hender: – Disse naglemerkene kan ikke Satan gjennom Antikristens ånd – Heller ikke gjennom sin åpenbarelse i Antikrist – Kan Satan i Antikrist – IKKE IDENTIFISERE SEG SOM DEN SANNE KRISTUS! Denne, naglemerkenes identitet, er det ikke gitt Antikrist, og kan presentere! For verken Satan eller i hans personifisering legemlig i Antikrist, har aldri død for menneskers frelse, derfor har han heller ingenting å vise til, som kan tilkjennegi at han er Jesus Kristus!

Min appell tilslutt, er den, søk Herren og påkall Hans navn til frelse, og du skal bli frelst, fri og løst fra alle djevelens lenker og bånd!

Halleluja – Jesus Kristus – Er løsningen – AMEN!