Hjem

Hva om vi begår

HVA OM VI BEGÅR DENNE SYNDEN MOT DEN HELLIGE ÅND?

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er, kan bli et stort og aktuelt emne i fremtiden, er det bespottelse mot Den Hellige Ånd, og plassere Herren Gud Jehova, i den posisjon og gradering som Antikristens ånd, ønsker, Han skal plasseres?

Jeg tar utgangspunktet fra:

Joh. Evg. 8: 41 – 42. Dere gjør deres fars gjerninger. De sa til ham: Vi er ikke født i hor! Vi har èn far, Gud.

Jesus sa til dem: Var Gud deres far, da hadde dere elsket Meg. For Jeg kommer fra Gud og er utgått fra Ham.

La oss merke oss jødenes oppførsel overfor Jesus, når Han, sa til dem, «Dere gjør deres fars gjerninger,» jødene fornektet at Jesus var, er Gud, derfor sa Jesus, til dem, dere gjør deres fars gjerninger. Og i sin frekkhet svarte jødene Jesus Gud: «Vi er ikke født i hor!» kan virke som at de mente at Jesus var født i hor? Og kanskje det var derfor at de ikke så på Ham som Gud? For de sa videre til Jesus: «Vi har èn far, Gud.» fordi at jødene forkastet Jesus, som deres Far og Gud, er det åpenbart helt klart, at det var derfor Jesus, sa, «Dere gjøre deres fars (djevelens) gjerninger!» Nettopp det var det jødene gjorde, i deres forkastelses-opprør og fornektelses-opprør, av at Jesus var, og er Gud. På grunn av denne synden, ble av Herren selv plassert i kategorien, som djevelens barn. Og nekte inkarnasjonen om at Jesus var og er Gud, er ensbetydende med å forkaste hele Guddommen!

Videre sa Jesus til dem: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket Meg.» hva er det Jesus i virkeligheten sier her? Jo, Han presenterer seg faktisk selv, for jødene som deres, Far og Gud. Det som kjennetegnet jødene, at dem ikke elsket deres Gud, var nettopp dette, at den Gud som sto rett foran dem, åpenbart i Jesus, Ham, hatet jødene i stedet for å elske Ham, som deres Far og Gud. Samtidig som de påsto at Han, var deres Far og Gud, de trakk Jesus ned på nivået som djevelen ønsket at de skulle gjøre, derfor fikk de det vitnesbyrdet av Jesus, at de hadde djevelen til far.

Videre sa Jesus til dem: «For Jeg kommer fra Gud, og er utgått fra Ham.» Hva er det Jesus, sier her? Han sier utvetydig at Han, er et produkt av Gud, utgått fra Gud, forteller oss om at jødene står foran inkarnasjonen, Gud åpenbart i kjød, Gud i Kristus-skikkelsen. Og ingen annen, dette ville ikke jødene vite noe av, at deres Gud, Messias, vandret iblant dem i menneskelig form, i Sønneform, som Menneskesønnen, så vel som Gudesønnen! Akkurat den samme som åpenbarte seg for Daniel og hans to venner i, ildovnen i Babylon!

Derfor var det også at Jesus sa til dem, at de hadde djevelen til far, fordi de verken ville akseptere eller godta, at Han, var den Gud Messias som skulle komme.

Bibelen sier: Joh. Evg. 8: 44. Dere har djevelen til far, og dere gjør etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Det levnes ingen tvil om hvorfor Jesus sa disse ordene til jødene, det var fordi at de ikke anerkjente Ham, som deres Fader, Gud, og Messias. For jødenes lyst var å djevelens vilje, for det å ikke stå i sannheten, det er i overensstemmelse med å gjøre djevelens vilje! Djevelen var en drapsmann fra begynnelsen, og en løgner fra begynnelsen, det var løgnens og drapsmanns-ånden i djevelen, som drev jødene til å få Jesus, deres frelser og hedningenes frelser, dømt til døden, og korsfestet på et kors på Golgata! Fordi at Han presenterte seg, fremstod som jødenes, frelser, Gud og Messias!

Bibelen sier: 8: 48 – 49. Jødene svarte og sa til Ham: Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og en besatt?

Jesus svarte: Jeg er ikke besatt. Men Jeg ærer min Far og dere vanærer Meg.

En alvorlig sak dette her, her beskylder jødene Jesus for å være en djevelbesatt samaritan, og jødene påstår at de med rette kan si det om Jesus. Det er fordi at de fornekter, forkaster Ham, som Gud, og når de gjør det, ved å si slikt om Gud, da kan man stille seg dette spørsmålet – Kan dette falle inn under den utilgivelige syn, som det er å tale bespottende mot, om Den Hellige Ånd? For Gud er Ånd, Den Hellige Ånd! Jeg tror at mange skal tenke seg om, når det gjelder deres klippefaste tro, på den katolske, okkulte Guddoms-teologien, Guddoms-læren, som absolutt ikke har fnugg av: «Back Up» i bibelen!

Men Jesus, er klar i sin tale til jødene, idet Han, sier til sitt forsvar: At han er ikke besatt, men han ærer sin Far som Han, er inkarnasjonen av, men jødene vanærer den evige Gud, i Menneskesønn og Gudesønn åpenbarelse, som står rett foran dem. Det kommer tydelig frem, at jødene gjør djevelens vilje og gjerninger, i dette og får også det vitnesbyrdet av Jesus, at der er djevelens barn, det vil si, at de har djevelen til far, deres åndelige far! «IKKE FYSISKE FAR!» Bare så det er sagt!

Bibelen sier: Joh. Evg. 8: 56. Abraham deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg.

Her er Herrens tale så tydelig at dersom man ikke ser det, så er det kun fordi man ikke vil se det! Det Jesus sier her, det er dette, Abraham, frydet seg i ånden, og gledet seg over den visjonen, åpenbaringen, som han hadde av Jesus, som Gud, åpenbart i kjød, den Jesus, som stod foran de gjenstridige jødene, i datidens Jødeland. Den samme Gud, som åpenbarte seg for Abraham, den gang, er den samme Gud, som stod åpenbart i Jesus for jødene, den gang Han trådte inn i verden i legemlig skikkelse.

Bibelen sier: Joh. Evg. 8: 57. Jødene sa da til Ham: Du er ennå ikke femti år, og har sett Abraham?

Dette ble altfor meget for jødene, at Jesus presenterte seg på denne måten, at han allerede hatt sett Abraham, og ikke var mer enn femti år. Det bekreftet bare en eneste sann side ved Jesus, og det var, og det er, at Han, var Gud, fra før tidenes morgen. Der var ingen som hadde vært før Ham, og der kommer heller ingen etter Ham, som kan åpenbare den, Guddommelige, Guddomspersonen, Guddommen, som Han, innehar og er! For hvem kunne se Abraham, uten å være den evige Gud? Ingen, ingen andre enn Herren Jesus Kristus – Halleluja – AMEN!

Bibelen sier: Joh. Evg. 8: 58. Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig, sier Jeg dere: Jeg er før Abraham ble til.

Det blir bare tydeligere og tydeligere, at det er helt umulig å påstå at Jesus ikke er Gud, Gud, åpenbart i kjød, som Menneskesønnen og som Gudesønnen, Guds Sønn! For hadde det ikke vært slik, kunne Han, ikke ha sagt: Jeg er før Abraham ble til. For tross alle, katolske odds, om man kan si det slik? Så sier bibelen oss noe avgjørende viktig i denne saken, om den evige Jesus Gud, før alle ting ble skapt.

Bibelen sier: 1. Moseb. 1: 2. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene.

Denne samme Ånd som svevde over vannene mens alt var øde og tomt, det var den samme Ånd, Gud, som sto åpenbart foran jødene, i personen Jesus Kristus, og som var: og som var før Abraham ble til!» Og denne samme Ånd, Den hellige Ånd, som var og er, Gud, var det jødene sa var besatt av demoner!

Bibelen sier: Joh. Evg. 9: 22. For jødene var allerede blitt enige om At dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen.

I bibelsitatet over ser vi jødenes hat mot at Jesus er Gud, som er Messias, er Den Salvede, dersom noen bekjente Jesus som Messias Gud, ble de utstøtt av synagogen. Dette er bare et bevis på Satans intensive kamp og motstand, på at Jesus er Guddommens fylde, med alle disse funksjonene, ikke personene, men funksjonene: Faderen Sønnen Den Hellige Ånd! Satan hatet dette Guddomsbudskapet, helt fra at Gud trådte inn i verden, inkarnert i personen Jesus, i legemlig skikkelse. Og nå i endetidens åndelige krigføring, setter Satan inn alle kluter, bramseil, storseil, fokk, og mesan, på sin djevelske, antikristelige skute, for å ta fra kristenfolket denne viktige, avgjørende kjernesannheten, om den sanne Gud!

Hva annet kan slike uttalelser være, enn den utilgivelige bespottelige tale mot Den Hellige Ånd? For en ting skal vi være klar over, og det er, at å dele Guddommen opp i tre enheter, personer, er jo faktisk dra Guddommen ned på det nivået, djevelen virkelig ønsker at Guddommens åndsfylte herlighet skal plasseres! Hvorfor? Fordi at Satan selv har fremtidsplaner om og plassere seg selv som Gud, i Guds tempel! På tide å våkne eller hva?

Oppdeling av Guddommen i 3-tre personer, er en krenkelse av Guddommens hellighet, og er ensbetydende med å identifisere Guddommen, i overensstemmelse, med Satans, tanker, og planer om å fremstille Satan, selv, som menneskehetens herre og gud!