Hjem

Treenighetens skjøgedøtre ------

TREENIGHETENS SKJØGE-DØTRE VENDER HJEM TIL TREENIGHETS MODER-SKJØGEN I ROM

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er underlig å tenke på at alle treenighets-trossamfunnene, retningene, bortsett fra noen få, som muligens er igjen, og ennå ikke har, vendt tilbake til moder-skjøgen, i Rom.

Så langt, vidt, bredt, dypt, høyt, eller i annen åndelig målestokk, som jeg kjenner til, kjenner jeg ikke til at noen, av de som tror på èn Gud/Herre, èn Tro, èn Dåp, dåpen i Jesu navn, i den Herre Jesu Kristi navn. Har vendt tilbake til endetidens globale moder-skjøge, eller på noen som helst annen måte har søkt «LY», under hennes antikristelige, «VINGERS SKJUL!» Dette burde få treenighets-døtrene til å tenke over hva de i virkeligheten, har sin tilhørighet, er det i Kristus, eller er det i moder-skjøgens favn? Så langt det kan se ut nå, er deres tilhørighet i moder-skjøgens favn!

Hva kan grunnen være til at alle disse forskjellige treenighets-døtrene, til treenighets-skjøgen, moder-kirken, i Rom, vender tilbake til henne? Jo, det er fordi at disse har den samme teologiske, vranglæren som moder-skjøgen, moder-kirken, i Rom, har!

De tror på katolisismens treenighets-guddom, som katolisismen har tryllet/manet frem, ved en magisk, okkult fortolkning av misjons-befalingen i: Matt. 28: 19. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Selv om navnet står bare i «Èn-Tall!» Èn-Tall, fordi at det er hele guddommens navn, og navnet er JESUS!

Denne katolske fortolkning-teologien/læren, har alle trossamfunn og alle trosretninger, i det mangfold av variasjoner som de er, i dette treenighets-systemet, villig latt seg underordne og lovpriser i, høye, lave, dype, brede, og lange baner. Som om dette skulle være, er, noe hellig, og så er det ikke noe annet enn en djevelsk, okkult fortolkning/forvrengning av bibelens ord!

VI LESER ALDRI OM: Eller har hørt om, noen av de bibelske trossamfunnene, trosretninger, som tror på bibelens Gud! Èn Herre, Èn Tro, Èn Dåp, dåpen i Jesu navn, eller som noen sier, i den Herre Jesu Kristi navn. Som i begge tilfeller er det riktige!

Grunnen til at disse som blir kalt: «Jesus Only – Eller Jesus Alene», ikke står i fellesskap med skjøge-døtrenes, lære/teologi, er fordi at vi alle har valgt og følge Lammet, som er Jesus, som er Gud, som er Herren, som er Den Hellige Ånd, som er Faderen, som er Sønnen, som er Jesus Kristus. For i ham er alle disse funksjoner, titler, roller, oppfylt i, åpenbart i. fordi at vi tror på dette, blir vi omtalt som: «Som Jesus Only – Jesus Alene!» Vi har nemlig ikke tatt del i, ei heller involvert oss i skjøge-moderens, eller i skjøge-døtrenes, gjennomsyrede djevelske, demoniske teologi, og forvrengning av bibelens ufeilbare, profetiske, klare budskap, for endetidens utvalgte i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt!

«Jesus Only – Jesus Alene» Taler bibelen klinkende og utvetydig klart om, og det skal vi lese om her og nå!

Bibelen sier: Matt. 17: 8. Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene!

Kan det bli klarere, de fikk ikke se noen annen, verken, Faderen, eller Den Hellige Ånd! Hvorfor fikk de bare se «Jesus Only -Jesus Alene»? Men ikke de to andre, Faderen og Den Hellige Ånd? Ganske enkelt fordi at hele Guddommens fylde, Faderen og Den Hellige Ånd, lå inne i Guddommen, «Jesus Only - Jesus Alene!» Som de fikk se, rett før han steg opp til himmelen. Vi må bare takke Gud, for at vi har fått syn og åpenbaring, over at det er hele Guddommens fylde, i «Jesus Only – I Jesus Alene», vi ser!

Bibelen sier: 2. Korint. 7: 17. Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke ved no urent! Da vil jeg ta imot dere.

Men når det gjelder alle de troende som uvitende har blitt dratt inn i dette, av sine organisasjoner, trosretninger, og så videre. Så har bibelens Herre, et tydelig og klart profetisk budskap til disse, som i uvitenhet har blitt forført inn i dette antikristelige, nettverket, bolverket, og det er! «Gå ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren!» Det er Herrens, utkallelses budskap til disse brødrene og søstrene, selv om disse gjennom, treenighets-skjøgedøtrene, har blitt lurt inn i dette! De er blant de utvalgte i Kristus, fra før verdens grunnvoll ble lagt. Og derfor kommer de ut, i utvelgelsen la Herren dette ned i deres hjerter, før verdens grunnvoll ble lagt!

Bibelen sier: 2. Korint. 7: 18. Jeg skal være deres Far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren. Den Allmektige.

Legg merke til hva Herren sier: Herren, skal være deres Far, og de som kommer ut fra moder-skjøgen, skal være Herren Gud Jehovas, sønner og døtre. Altså ikke moder-skjøgens, sønner og døtre, de er nemlig ikke utvalgt til det, men de er utvalgt til å være sønner og døtre, av vår og deres himmelske Far, Ha som er Gud og Herre over alle ting!

Bibelen sier: Åpenb. 18: 4. Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si; Kom ut fra henne, mitt folk! For at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.

Her lyder det en tids-profetisk røst fra Herren, som roper til de utvalgte i Kristus: «Kom ut fra henne mitt folk!» Dette ropet lyder rett inn i moder-skjøgen, til det Herrens folk som ennå ikke har kommet ut fra henne. Om at de må komme ut, for ikke å få del i moder-skjøgens plager, den straff som skal ramme, dette endetidens store åndelige horehus, som også omtales som: «Babel», endetidens «Forvirring!» Det er det Babel betyr, forvirring! Vær sikker, Herrens, utvalgte de kommer! Og da er det ikke urimelig å tro, at når den tiden kommer, så vil også troen på den bibelske Guddommen, og troen på dåpen i Jesu navn komme til sin rett, i disse brødre og søstres hjerter! Halleluja! Store og mektige ting er på gang, men kampen på dette området i den åndelige verden, vil bli hard. Satan, djevelen, har allerede heist alle, bramseil, storseil, fokk og mesan, i et siste forsøk på å nedkjempe denne sannheten, og de som står og vil stå for den! «Spørsmålet er nå som før – Skal du, dere bli med i denne endetidens siste slag – For sannheten før Herren kommer – Og bortrykkelsen er et faktum?

Bibelen sier: Åpenb. 18: 5. For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.

Guds ord er klart, hennes synder er like store, vide, brede, høye, dype, og umettelige, som Sodoma og Gomorras synd (er), de når like til himmelen, og når tiden er inne skal Herren, ta seg av henne i sin rettferdighet, og dømme dette systemets og dets synder, slik som rett og visdomsfullt er! Men så langt som en forstår bibelen på dette punktet, skal Herrens, utvalgte befries og drages ut derfra, gjennom Hellige Åndens mektig kall og virke! Det har vel kanskje aldri før vært så påkrevd og advare mot skjøgens, slangelistige, forførende sæd, som just nå i denne tiden, som udiskutabelt, signaliserer Herrens komme, og bortrykkelsen.

Derfor anbefales det på det sterkeste og åndeligste varmeste, til alle menigheter, pinsevenner, baptister, metodister, de frie evangeliske, o. s. v. «KOM UT FRA ENDETIDENS SKJØGE-MODER!» Den katolske kirke er udiskutabelt, endetidens store skjøge-moder, og la det være sagt enda en gang, den består utelukkende av treenighets-døtrene, som har vært forført siden, Nikeamøtet – 325 etter Kristus. Endetidens kristenhet må våkne nå, om jeg kan si det så sterkt: Før det siste toget går, og nå er det rett før!

Bibelen sier: 1. Tess. 5: 9 – 10. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, for at vi – enten vi våker eller sover – skal leve sammen med Ham.

Herrens oppløftende, løftes budskap til oss, er at vi fra Herrens, side ikke var, eller er, bestemt til vrede, men vi var, og er bestemt, til å vinne frelse, ved vår, i vår Herre Jesus Kristus. I det fullbrakte frelsesbudskapet som allerede var klarert, i utvelgelsen, og på grunn av utvelgelsen, var Golgataverket allerede på plass, i Herrens frelsesverk for oss! Hvorfor? Jo, fordi at vi var ikke bestemt til vrede, men til å få del i Guds evige frelse, i utvelgelsen, i Jesus Kristus – Amen!