Hjem

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen - kommenterer ---------

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer – Ulovlig barnevernlov innført 19. juni 2017. & Solveig Horne enig med kritikken

http://www.dagbladet.no/nyheter/motte-ekspertene-som-slar-alarm-om-barnevernet-horne-er-enig-i-kritikken/68180587

***********************************

Barnevernpsykologenes skrekkeksempler: - Fosterforeldrene meldte om at barnet våknet med «dødsskrik»

Dagbladet Pluss

***********************************

EMD har åpnet den niende barnevernssaken mot Norge: - Viser det totale havari

***********************************

- Hva tenker du om de ni sakene som Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har kommunisert mot Norge? Kommer vi helskinna igjennom?

************************************

Vedtok ulovlig barnevernlov i dag

Stortinget vedtok i dag en ny lov som gjør det vanskeligere å få barn tilbakeført etter omsorgsovertakelse. Norske advokater og fylkesnemnd mener loven er i strid med EMK.

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 19. juni 2009

 

I dag vedtok Stortinget en ulovlig lov. Den innebærer at det skal bli vanskeligere for foreldre som er blitt fratatt barn ved omsorgsovertakelse, å få barna tilbakeført igjen. En svært skremmende utvikling egentlig.

Det er barnevernloven § 4-21 som er blitt endret.

Tidligere fremgikk det av denne bestemmelsen at foreldre kunne kreve barnet tilbakeført, dersom det var sannsynlig at de kunne gi forsvarlig omsorg og barnet ikke var knyttet slik til fosterhjemmet at det ville ta skade av å flytte derfra.

Den nye loven som nå er vedtatt, innebærer et skjerpet beviskrav for foreldrene. Nå kreves det at det er "overveiende sannsynlig" at foreldrene kan gi forsvarlig omsorg.

Konkret kan en si at tidligere var det nok at det var 51 prosent sannsynlig at foreldrene kunne ivareta barna selv. Nå er kravet ca. 75 prosent. Det er nesten som en omvendt straffesak.

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer – Ulovlig barnevernlov innført 19. juni 2017.

Det vi nå står overfor, er ikke noe annet enn den kommende antikristelige, lov-forordningen som kommer i full utfoldelse, med Antikrist, når han gjør sin inntreden på verdens-arenaen, etter bortrykkelsen av de frelste, ved Herrens komme på skyen.

Bibelen sier: Daniel 7:25. Han skal tale ord mot Den Høyeste og undertrykke Den Høyestes hellige, og tenke på å forandre tider og lov. og de skal overgis i hans hånd for èn tid og tider og en halv tid.

Det vi er inne på nå, det er det profetiske ordets forutsigelse, om Antikristens måte å endre hele verdens-systemene på, nemlig ved å forandre tider og lov. Forandring av tider og lov, og forandring av lov og tider, det henger uadskillelig sammen. For når lovsystemene blir forandret, forandres tidene seg med det. Og når tidene forandres iverksettes lovendringer, det er uløselig knyttet til hverandre, og denne toveis relasjonen, lovendringer, tidsendringer, kan ikke forandres, profetordet har forutsagt dette. Og nettopp dette er det vi ser forløperen til i det nye lov-verket, som trer, har trådt i kraft nå, til fordel for barnevernet med dets allierte, og i barnevernets favør, men i barnefamilienes disfavør! Grusomt, grufullt, men en reel sannhet!

Hvordan forandres Tider og Lov?

La oss ha dette bak øret, det er Antikrist, når han gjør sin inntreden, som skal etablere denne endringen, slik han vil ha den, det som vi ser nå, og som sagt før, det er bare forløperen. Men denne forløperen, den gir oss et lite innblikk i hvordan dette vil bli totalt fullbyrdet av, Antikrist, når han kommer!

Forandrer Tider og Lov.

Daniel 7:25.

Grunntekstordet er iflg: Strongs gresk ordforklaring på ord. 458: anômia – som betyr å sette loven til side dvs. når en har gjort loven ugyldig så bryter en den jo ikke heller.

Slik er det at Antikrist skal forandre Tider og Lov! Han setter en lov tilside, til fordel for hans antikristelige lov, derfor kan ingen si at han har brutt noen lov heller. For det som erstattes til fordel for noe nytt, det er heller ikke noe lovbrudd! Og så er det en viktig side ved denne lovendringen, som Antikrist skal foreta. Sannsynligvis vil der ikke bli flere lover, slik det er nå, hvor den ene loven sier mer eller mindre imot hverandre. Eller er skrevet slik at den, de, kan vrenges og snues på slik noen har for vane å svinge skjorta etter vinden!

La det være klart at under Antikrists regjeringstid på jorden, etter bortrykkelsen av den kristne menigheten, vil der bare bli ÈN LOV! Og den vil dekke hele det spekteret som ligger i Antikristens, lovløse lovverk på jorden! 3 og ½ År, den tiden som omfatter den store trengsels-tiden som skal gå over jorderiket!

Bibelen sier: Dan. 7:25b. Og de skal overgis i hans hånd for Èn tid og tider og en halv tid.

Èn tid er Ètt år, Tider er 2 år, en halv tid, er et halvt år. Til sammen 3 og ½ år. I disse tre og et halvt årene, skal Antikrist, regjere denne verden, basert på Èn lov, som har erstattet alle andre lover før denne. Og denne verden skal få merke, djevelens uhyggelige styre på denne jorden, gjennom èn mann som djevelen skal gjøre sin inkarnasjon i. Altså djevelen selv åpenbart i et menneske, under navnet, tittelen, Antikrist. Vi ser allerede forløperen til dette systemet, gjennom denne tidens lovendring, og verken du eller jeg kan stoppe det, det er profetisk forutsagt – Og det kommer til å oppfylles fullt ut!

 

    ********************************************

Ove Jan Ludvigsen - Kommenterer: Solveig Hornes - ENIG MED KRITIKERNE:

Torsdag denne uka hadde barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) møte med representanter fra nystiftede Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB) som ønsker at politikerne skal diskutere omfattende endringer av hele barnevernssystemet.

Ekspertnettverket KIB vil endre barnevernet

Møtte ekspertene som slår alarm om barnevernet: Horne er enig i kritikken

Solveig Horne (Frp) er enig i at endringer må til i norsk barnevern.

26. juni 2017 kl. 16.19 Del på Facebook

(Dagbladet): - Jeg synes det var et godt møte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til Dagbladet.

Torsdag denne uka hadde Horne et møte med representanter fra den nystiftede organisasjonen Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB) som ønsker at politikerne skal diskutere omfattende endringer av hele barnevernssystemet.

Vi har varslet at vi vil komme med en kompetansestrategi til høsten. Med dette, sammen med nytt lovverk og barnevernsreformen, så er vi ikke langt fra hverandre i det hele tatt, sier Horne.

- Ja, det har jeg vært tydelig på hele veien. Det er det vi har jobba for disse fire åra. Vi har hatt mange forslag som har fått gjennomslag på Stortinget, og som vi jobber med nå for å endre barnevernet til det bedre, sier barne- og likestillingsministeren.

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer

Solveig Hornes - ENIGHET MED KRITIKERNE!

Man skulle tro at Solveig Horne, vet om den nye lov, som skal gjøre det vanskeligere, for barn som blir tatt fra foreldrene, og foreldrene, som sitter sammenbrutt tilbake, etter barnefra-røvelsen, av barnevernet. Solveig Horne, påstår, at de har mange forslag på stortinget, som de jobber med for å endre barnevernet til det bedre. Merkverdig at ikke noe har skjedd på de snart 4 årene de har sittet, men alt har blitt så meget, meget verre.

Men nå viser det seg at den nye barnevernsloven er lovstridig, og at den så absolutt ikke tjener til barnefamilienes beste, heller ikke til barnets beste. Derfor er det alvorlig grunn til å tro, at det Solveig Horne er i gang med nå, det er en endring i overenstemmelse, med den nye lovløse barnevernsloven. Ikke til det beste for noen i det hele tatt, verken for barn eller foreldrene, som blir et offer i barnevernets umettelige appetitt, på andres barn, som barnevernet urettmessig tar rett ur av armene på omsorgsfulle, og kjærlige foreldre!

Hva er grunnen til at det har blitt som det har blitt?

Bibelen sier: Amos 5:7. De gjør retten om til malurt og kaster rettferdigheten til jorden.

Her gir bibelen oss et klart og tydelig budskap, om hvorfor Norge styres, av politikere som ikke har respekt for sine medmennesker i det norske samfunnet. Og i allianse med et rettssystem, ifølge det som har kommet frem i dagen, angående barnevern saker, er det ikke å undres over at det har blitt, slik det har blitt. Bibelen er like klar i sine fremtidsforutsigelser, som den var i datidens utsagn om begivenhetene den gang.

Når retten blir omgjort til malurt, som faktisk betyr: Bitter smak, og kan sammenlignes med galle. Og ingen kan vel nekte for at det er den sureste, og mest ureneste galle, som åpenbares i og gjennom, barnevernets og retts-systemets avgjørelser, når barn blir tatt rett ut fra hjemmene og foreldrene sine, på falske bekymringsmeldinger, og gallelignende sure oppstøtt. Slikt skaper kun èn ting, og det er et samfunn i oppløsning!

Rettferdigheten: Rettferdigheten kastes til jorden, det vil si det samme, som at rettferdigheten kommer ikke den svake og fattige til gode, men kun de som i sin sammensvergelse, allierer seg med løgnen, og urettferdighetens bedrag. I denne sammensvergelsens allianse, finner vi, opplever vi i dag barnevernet, retts-systemene, regjeringen med dens ugudelige, og urettferdige politikere. Ugudelige, upålitelige, urettferdige, fordi at i urettferdighetens tjeneste, og ondskap, innhøster de urettferdighetens lønn, som de ved oppgjørets time. Vil, uten at de selv er klar over det, eller tror det, skal de få høste en evig fortapelse, i deres store omfattende, antikristelige, politiske spill, overfor sine medmennesker i samfunnet!

Slikt som dette går ikke upåaktet hen, Herren den rettferdige dommer, skal og får det avgjørende siste ordet til slutt. Og ingen skal være i tvil, Herren skal ut fra sin hellige rettferdighet, dømme uklanderlig, fra sin hellige rettferdighet, fullbyrde all rettferdighet over all denne urettferdigheten. Som tidens ugudelige barnevern, med alle sine, ugudelige allierte, har påført de mange uskyldige barnefamiliene i Norge!  

Bibelen sier: Amos 5:10. På tinget hater de den som hevder retten, og de avskyr den som taler sannhet.

Bibelen sier, at på tinget, dvs. i retten, rettssalen, der hvor rettsaken pågår, der, der sier bibelen, der, hater de det som er rett og rettferdig, og de som holder på sin rettmessige, rettferdige rett. Der er ikke plass for slikt der, det møtes med retts-systemenes hat og avsky.

Sannheten: Når hatet får grepet om seg, inkludert innen rettsvesenet og i domstolene, da produserer det avsky for alt som er i lyset, og klart åpenbart som sannhet. De som står som hatets tjenere, står også som de som avskyr, alt som formidler sannhet og avslører, løgnens fanteri, bedrag og demoners virksomhet på jorden. Her står vi overfor tre åndsretninger, den antikristelige, den medmenneskelige, og den antimenneskelige. Det er en kombinasjon av det medmenneskelige, det antikristelige, og det antimenneskelige. Og så er spørsmålet – HVEM VINNER DETTE SLAGET? Svaret er, sannheten skal seire til slutt, for løgnens bedrag, falskhet, korrupsjons-politikk, og nedverdigelse av mennesket, har aldri noen gang vunnet frem, og seilt seirende i havn.

Selv om det kan se slik ut, vitner bibelen klart og tydelig at seieren ligger i sannheten, tro i kjærligheten. Ikke i løgnen, tro kjærligheten, for løgn og kjærlighet kan ikke forenes. Men sannhet tro i kjærligheten, kan forenes, for det er slik bibelens Gud, har forordnet det!

Så til slutt! En liten påminnelse om hva bibelen sier om sannheten, og hvor viktig det er at vi holder fast på det som er sannhet.

Bibelens sier. Ordsp. 14:5. Trofast vitne lyver ikke, men den som taler løgn er et falskt vitne.

Her får vi kontrastene klart lagt frem gjennom det profetiske ordets klare tale. Et trofast vitne, er et pålitelig vitne, og det finnes ikke løgn i et trofast vitnes munn! Det er sannheten, for det sier den ufeilbare boken – BIBELEN!

Men den som ikke taler sannhet, men som taler løgnens budskap, om et slikt vitne sier bibelen. Et slikt vitne er et falskt, løgnens vitne, for sannheten er den. At i de falske vitners hjerter, er der kun løgn, og det deres hjerter er fylt av, det taler deres munn, med ondskapsfull, antimenneskelig, og antikristelig, demonisk frimodighet! Ingen kan bortforklare denne sannheten, for bibelen stadfester kun det som er sannhet, og ikke noe annet – AMEN!