Hjem

Tenk hvilket ansvar ..... !

TENK HVILKET ANSVAR SOM HVILER PÅ KIRKENS MENN SOM SYMPATISERER MED DEN HOMOFILE SYND

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Samtidig som kirken og andre trosretninger ivaretar den homofile synden, forenes dem også med islam. Har dem aldri tenkt på hva som kan komme til å skje? Når man vet at islam har et slikt brennende hat til homofili, og alle som er homofile, de skal drepes ifølge islam!

Det er vel ingen som tviler på, at her er det nødvendig og tenke alvorlig gjennom disse tingene, de kirkens menn og kvinner, som støtter homofili og at mennesker lever i homofilt samliv, de er også medvirkende til alvorlige overgrep, og eventuelt mord på homofile, og seg selv utsetter de sannsynligvis for det alvorligste av det alvorlige. De kan selv bli et offer for det muslimske, homofile hatet, fordi at de sympatiserer med denne syndens aktivitet!

Bibelen sier: 2. Tess. 2:10. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.

Emnet som i korthet er nevnt over, kan summeres opp i det ovenstående ordet fra 2. Tess. 2:10, all denne bibelfremmede aktiviteten som foregår der det ikke skulle foregår. Det er et gedigent resultat av endetidens store frafall, som faktisk er uhelbredelig, uhelbredelig fordi at det er forutsagt, at slik skal det bli. Og la det bare være helt klart for oss alle, at bibelens profetiske, forutsigelser de er totalt, ufeilbare, og urokkelige, intet av det profetiske forutsagte, kan endres.

Urettferdigheten er inngangen til forførelsene, og forførelsene har fått inngang fordi at kjærligheten til sannheten, har blitt og blir forkastet, derfor vil slike som foretrekker dette, ikke bli frelst, men går fortapt. Ikke fordi at Herren vil det slik, men fordi at disse menneskene som det profeteres om i 2. Tess. 2:10, de hadde allerede forutbestemt seg for dette, før noe av det skapte, ble skapt. Og disse menneskers beslutning, den forutså Herren, i sin forutviten, før alt det skapte som er skapt, ble skapt. Herren har ikke forkastet dem, men de har forkastet Herren, allerede før noe av det skapte ble til, og deres valg av Gudsforkastelsen, det valget, står ved makt helt frem til alt opphører på denne jorden. Og i denne gudsforkastelsen, er også de det gjelder, evig adskilt fra Herren Gud Jehova!

Bibelen sier: 1. Pet. 2:8. Det er disse som snubler ved sin vantro mot ordet – til det er de også satt.

Det er slik det er mennesker av den kategori som forkaster sannheten til fordel for løgn, urettferdighet, forførelser, og lignende, om disse er det bibelen sier. At på grunn av deres vantro, så snubler de mot ordet, mot anstøtsklippen Kristus, men det uhyggelige i dette, det er, at til dette er de også satt. Hvorfor er de satt til nettopp dette? Jo, fordi at fra før noen ting ble skapt, av alt det som ble, har blitt skapt, så. Så Herren, i sin forutviten, alle disse som ville velge denne snublende vandringen, i vantro mot ordet, i vantro mot antøtsklippen kristus, fordi at han er til anstøt for dem, på grunn av deres vantro, og på grunn av den sannhet som er åpenbart i ham! For til det er de satt, det skjedde i de vantros gudsforkastelse, de vantros snublende vandrende beslutning, før noe av det skapte ble til. Det vil si, før denne verdens, jordens grunnvoll ble etablert, lagt, skapt! Disses ugudelighet har med utvelgelse, og ikke utvelgelse å gjøre, og dette forutså Herren, i sin forutviten før alt annet var skapt, og utfra det ble utvelgelsen gjort, også hva de alle de utvalgte i Kristus angår, når det tales om utvelgelsen.

Bibelen sier: Efes. 1:4. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.

Dette er Herrens urokkelige profetiske løfte til alle de bibeltroende, Jesu Kristi, gjenfødte, dyrebare, blodkjøpte brud. Hun er utvalgt i ham, fra før alle ting av det skapte ble skapt, det vil si, før denne vedens grunnvoll ble lagt! Til det er vi alle gjenfødte, bibeltroende, Kristi etterfølgere satt til. Vi kan si det slik: Utvalgt i ham, til det, i denne utvelgelsen, er vi også satt! Ingen kan frarøve oss denne urokkelige sannhet, ingen kan frarøve oss denne, urokkelige utvelgelsen i Kristus, fra før verdens grunnvoll ble lagt! Amen!