Hjem

Inkarnasjonen

Inkarnasjonen

Antikrist er også en global/internasjonal lov i seg selv!

Av evangelist: Ove Jan ludvigsen.

Antikrist/Dyret

Djevelen

Den falske profet

I èn person.

Bibelen har et brennbart budskap, om nettopp dette interessante endetids-emnet, vi skal nå se hva bibelen sier om nettopp dette?

Bibelen sier: Åpb. 20:10. Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet.

I dette bibelsitatet, ser vi at der er en treenighet, det vil si, en inkarnasjon, av tre funksjoner i Antikrist. Antikrist/Dyret, Djevelen og Den falske profet. Grunnen til tro at der ikke er tre personer i Antikrist, er denne. Han skal være en enerådende global/internasjonal diktator, med hele Satans/Djevelens fylde i seg, som er Antikrist/Dyret, Djevelen og Den Falske Profet. Denne Antikrist er nødt til å være sammensatt, en inkarnasjon av disse tre funksjonene, for dersom ikke, ville han ikke kunne være, verdens kommende eneherskende diktator, som i sin ugudelig frekkhet, skal plassere seg selv i Guds tempel, å utgi seg for å være Gud selv.

Det vil ikke forbause, eller overraske på noen som helst måte om Satan, har forordnet med en jomfrufødsel, for vi må være klar over at han i ètt og alt skal etterligne, alt som er relatert til Jesus – Så hvorfor ikke en jomfrufødsel?

Det er tydelig at Antikrist, rimelig sagt og tenkt, ikke er tre personer, men en inkarnasjon, av djevelske dimensjonerte dimensjoner, alt etter som han skal være èn enehersker, kan han ikke ha noen ved sin side til å styre verden, under det diktaturet som han skal iverksette.

Bibelen sier: Åpb. 13:7. Det ble gitt det (det er Antikrist) makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag.

Her profeterer bibelen om èn eneherskende verdens diktator, «det blir gitt det altså Antikrist» makt over hver, stamme, folk, tungemål og folkeslag. Vi ser tydelig at det er i èntall, som èn person, den djevelske guddommen, ser vi her åpenbart i Antikrist, som verdens eneste, antikristelige og antimenneskelige, herre i sitt eget demoniske herrevelde, som nå denne verden står overfor! I denne endetidens sataniske, guddommen åpenbart i Antikrist, står verden også overfor, at Antikrist, vil, blir en internasjonal lov i seg selv, for bibelen profeterer om dette!

Bibelen sier: Dan. 7:25b. Han skal tenke på å forandre tider og lov.

Vi skal merke oss formuleringen i dette bibelsitatet, «HAN» altså «HAN», i entallsform, skal forandre tider og lov. i klartekst med andre ord, der er ingen ved siden av Antikrist, i hans regjeringstid, der er ingen andre som er med å forordner det lovverket, som han skal presentere for folket, han skal gjøre i sin eget, egenrådige diktatoriske herrevelde, når tiden er inne for det. Det er her den ugudelige verden virkelig skal få se den djevelske, demoniske guddommen åpenbart, i èn person, nemlig Antikrist! Uhyggelig, denne ondskapens, fortapelsens sønn er det verdens politikken er styrt av i disse endetidens siste timer. Hele verdens politikken, og dens ugudelige politikere, er basert på de antikristelige, retningslinjer og forordninger, og i dette, gjennom dette, er de med på å frembringe Antikrist på arenaen! I sannhet, verden vil – BEDRAS!

At Antikrist forandre tider og lov, betyr at han bryter ingen lover, men han bruker: «anômia» fra gresk grunntekst: som betyr å sette den nåværende loven (lover), som er når han overtar, tilside. For da bryter han ingen lov, og ingen kan si om Antikrist, at han bryter èn lov, eller noen lover. For når Antikrist, har tilsidesatt èn lov, flere lover, og erstatter èn lov, flere lover, med èn ny lov, eller flere nye lover, så er ingen lover eller lovsystemer brutt, men bare erstattet med èn ny, noen nye lover. Men tror nok vi kan være sikker på at det blir kun èn lov, som vil, skal gjelde under Antikrists diktatur-regime på jorden, i den store trengsels varighet av 3 ½ år.

Bibelen sier: Dan. 7:25c. Og de skal overgis i hans (Antikrists) hånd for èn tid og tider og en halv tid.

Her sier bibelen klart at Antikristens lov skal gjelde i èn tid og tider og en halv tid, det er den store trengseltiden på 3 ½ år, som er den siste halvdelen av den totale 7-årsperioden, mellom bortrykkelsen av den kristne menigheten, og frem til Jesu gjenkomst, når han setter sine føtter på Oljeberget. Og det levnes ingen tvil, tidens begivenheter, atmosfære, og alt, vil bli totalt endret under Antikristens lov, i seg selv er denne djevelen, denne djevelske guddommen, en lov, en lovløs lov, som gjør at de lovlydige, gjøres lovløse, fordi at de ikke vil underordne seg, den djevelske guddommens lov og forordninger! Bibelen stadfester videre at Antikrist, må være en lov i seg selv, den er lagt inn i hans djevelske guddomsvesen og måte å være på.

Bibelen sier: Åpb. 13:16-17. Det (Dyret/Antikrist) utvirker at det ble gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på deres panne,

Og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn.

Det som vi hele tiden får forståelsen av, det er at Dyret/Antikrist, ikke er flere personer, men èn djevelsk inkarnasjon konstellasjon, åpenbart i èn person, som tidligere nevnt, èn djevelsk, demonisk guddom, ikke noe mer eller mindre.

For det ser vi ut av åpenbaringen 13.16-17, hvor vi i klartekst leser, at det, (Dyret/Antikrist), i èntallsform, skal virke, kreve, at alle og enhver som lever på denne jord, i den store trengsel, vil bli pålagt et merke, i deres høyre hånd, eller på deres panne.

Foruten dette merket, er der ingen som får verken kjøpt eller solgt noe som helst, dette demoniske guddoms-merke, vil gjøre enhver avhengig av Dyret/Antikrist, for å få tilegnet seg det nødvendige til livets opphold, i denne tiden for å overleve!

Men det vi ser og forstår, det er at Dyret/Antikrist, er èn person, og i denne ene personens inkarnasjon, ligger der også en djevelsk guddoms-lov, som virker frem, og krever, det som forut er nevnt her. For å kunne kjøpe og selge, det som er av det aller, aller, nødvendigste for menneske, i de dager. For eksempel, vann, kornvarer, brød, osv….. vær bare klar over en ting, det blir ingen lavendel duftende atmosfære, i de dager, under Dyrets Antikrists, regjeringstid på jorden.

Denne tiden er verdens undergang og menneskehetens skadefulle, utryddelses tid. Hva Dyrets/Antikrists, merke resulterer i for de som tar dette merket, det gir bibelen oss en klar og tydelig, profetisk forutsigelse om.

Bibelen sier: Åpb. 16:2. Og den første gikk av sted og tømte sin skål utover jorden. Da kom en ond og farlig byll på de mennesker som hadde dyrets merke og som tilbad dets bilde.

Her tømmes domsskålene/domsaktene ut over jorden og de menneskene som bor på jorden i denne tiden, og som har tatt Dyrets/Antikrists, merke, på de menneskene der bryte ut en byll, kanskje for alt vi vet, en uhelbredelig kreft-epidemi, som ikke engang Gud kan helbrede. Hva sier du, kan ikke Gud helbrede denne byllen som er et resultat av Dyrets/Antikrists, merke. Nei han kan ikke det, fordi at dette er et resultat, av menneskenes avhengighet, og hengivenhet, til denne djevelske, sataniske guddommen, Antikrist. De som først har tatt dette antikristelige, hengivenhets merket, har forbannet seg på at dem aldri vil ha noe med Gud å gjøre. Og alle de hengivne menneskene i Dyrets/Antikrists favør, de har for alltid avskrevet, Gud som frelser, og Herre, i deres liv.

Og slike har ikke fnugg av muligheter, verken til frelse, helbredelse, eller noe annet som har relasjoner til Den hellige Ånd, og det guddommelige! Det er helt utelukket, da er alt håp ute, da er siste toget gått, hva frelse, og det som ligger i frelsen, definitivt, er det ikke lenger tilgjengelig, for noen av, Dyrets/Antikrists, lidenskapelige, tilhengere og tilbedere! Tenk over dette og ta det til inntekt for deres, ditt, liv slik at ikke du, dere, skal bli blant de fortapte, som alt håp er ute for!

Bibelen sier: Åpb. 13:8. Alle som bor på jorden, skal tilbe det (det er, Dyret/Antikrist), hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt.

Legg merke til hva bibelen sier her! Den sier: «Hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som ble slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt!» Det forteller oss, at alle de som ikke har tatt, Dyrets/Antikrists merke, «De hører Kristus til, fordi at disse er innskrevet i livets bok hos Lammet, fra verdens grunnvoll ble lagt.». Derfor er de heller ikke, har heller ikke, vært tilbedere av Dyrets/Antikrists bilde, og kommer ikke til å gå fortapt. Men slik er det ikke med de, som har tilbed Dyrets/Antikrists, bilde, merke, de har ikke noe håp om den evige frelsen i Herren Jesus Kristus!

Så har vi fått et lite innblikk i hvem Antikrist er, han er:

Inkarnasjonen

Antikrist er også en global/internasjonal lov i seg selv!

Antikrist/Dyret

Djevelen

Den falske profet

I èn person.

 

Hvem velger du – Antikrist eller Jesus Kristus? La oss bare være klar over hvem Antikrist, er! Men det er meget mere avgjørende for oss, at vi vet hvem Jesus Kristus er – Han er vår eneste redning og frelser for tid og evighet!

Bibelen sier: Åpenb. 22:17. Ånden og bruden sier kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!

Kjære venn, er du blant dem som samstemmig med Ånden roper kom? Er du blant dem som hører det, og sier kom? Er du blant dem som tørster etter livets vann, som er Jesus Kristus? da får du komme og drikke! Der kan du, dere, få drikke i fulle drag, men ditt standpunkt for eller imot Jesus og hans frelse. Det må du ta i dag – Amen!