Hjem

Statsekteskap - Gudgitt ekteskap -----

Statsekteskap – Gudgitt ekteskap – Innsatt av Gud - ?

Statens oppgraderingskrav på mannens og kvinnens ekteskap – Gud som innsatte ekteskaps-ordningen plasseres på sidelinjen – Til fordel for Statsugudeligheten.

Kommentert av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Se kommentaren lenger nede på siden

                       ************************************

http://www.endetidsposten.com/index.php/1111-endetiden-nr-670

Foreldrene eier ikke barnene -----------

***************************************************************

Dette er barnevernet i et nøtteskall! "Barnet er det ikke foreldre som "eier" sier BV." Dette er de samme djevelske ordene som tidligere statsminister: Gro Harlem Brundtland, uttalte for noen år tilbake i tid!

Alex MichaelBarnevernet vil vi ha fullstendig fjernet

«Alex Michael: Ekteskapsliscens gir statsmakten rett til produktet av den ekteskapelig korporative handelen.» Kanskje dette kan si oss litt om hvorfor statsvielses-attesten er innført? I denne ligger det tydeligvis, at ekteskapet mellom mann og kvinne, er en statseiendel, derfor sier statens myndigheter og barnevernet, at selvsagt eier de det som blir avlet av barn i ekteskapene, mellom mann og kvinne

Og på dette grunnlaget: Røver, raner, stjeler, og splitter dette systemet solide gode og idylliske familier. Barnevernet fører en egenprodusert krig mot, fredelige og gode familier, på et ugudelig, stats-systems antimenneskelig nivå! Et grunnlag som ikke holder mål. Og dersom foreldre, gjør motstand, er det de som blir erklært lovløse, mens de lovløse, blir erklært lovlydige!

****************************************************************

Politisering av ekteskapet

Lister Regionavis Lister. 06. 01. 2018.

Fra nyttår av skal par, som velger å inngå ekteskap borgerlig, vies av en ordfører. Frem til nå har byrettens ansatte hatt denne oppgaven.

At vigselen nå skal foretas av en politisk valgt, mener jeg er en politisering og en bagatellisering av den viktige handlingen en ekteskapsinngåelse er for den enkelte.

Sorenskrivere, dommere mv. er offentlig ansatte embetsmenn. Ordføreren er politiskvalgt for kortere eller lengre tidsrom. Politikk er sammensatt av alle regnbuens farger. Ordføreren utgår fra en eller flere av disse fargene. Paret som skal vies sympatiserer kanskje med en helt annen farge.

For noen vil det kunne virke merkelig å bli viet av en som har totalt ulikpolitisk ståsted og oppfatning. En rolle som også kan værevanskelig for ordføreren. Jeg antar motivet for denne endringen er å spare offentlige midler. Det er jo som kjent hensikten med alle statlige omrokkeringer.

Hva blir det neste? Skal ordførerne dømme i tviste- og straffesaker?

Med vennlig hilsen

Trygve Blørstad,

Mandal.

*************************

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen - Kommenterer

Statens oppgraderingskrav på mannens og kvinnens ekteskap – Gud som innsatte ekteskaps-ordningen plasseres på sidelinjen – Til fordel for Statsugudeligheten

Det vi aller først skal ha klart for oss, det er at det er Gud som har innsatt ekteskapet, og så absolutt ikke ugudelige politikere, i ugudelighetens regi og forordninger, det har ingen relasjoner til skriftens ekteskaps-inngåelse, nei ikke i det hele tatt!

«Alex Michael: Ekteskapsliscens gir statsmakten rett til produktet av den ekteskapelig korporative handelen.»

Ved ugudelige statspolitikeres makt og overformynderi i ektefellers ekteskap, og deres barn, så får, tar også statsmakten seg til rette ved å forsyne seg av ektefolks barn, fordi at de blir sett på produksjon-maskiner av levende kjøtt, som settes i omløp i barnehandelen som foregår, nasjonalt, også internasjonalt, av barnevernet i allianse med ugudelige regjeringer og deres tjenere, i den: «Den Ekteskapelige korporative handelen»

Betyr klart og tydelig dette! «Den ekteskapelige korporative handelen» = «Korporative / korporativ, er som bygger på korporasjoner; korporativ stat, stat der hele næringslivet er organisert gjennom yrkesforeninger under kontroll av staten, som på den måten regulerer arbeidsmarkedet.»

Dette sier oss nok litt om hvorfor statsvielses-attesten er innført? Og at det videre ifølge «Alex Michael» Så ligger det tydeligvis, at ekteskapet mellom mann og kvinne, er en statsandel, derfor sier statens myndigheter og «Barnevernet», at selvsagt eier de det som blir avlet av barn i ekteskapene, mellom mann og kvinne.

Håper at folk snart kan begynne å våkne for denne djevelske, stats-vielses forordningen, hvor staten setter seg selv over Gud, over Guds forordning, ekteskapet, og gjør dette til et politisk, antikristelig, antimenneskelig, forretnings-foretak! Denne statsekteskaps-forordningen, er totalt ugyldig da der ikke finnes fnugg av dekning for denne forordning, i bibelen i det hele tatt, Herren sammenføyet ikke en mann og en kvinne, i et ekteskapsforhold, for deretter å lege det inn under, Satans herrevelde, gjennom hans ugudelige politikere, for å politisere, det som Gud har innsatt mellom mann og kvinne, som hellig, nemlig ekteskapet! Også de barn som settes til verden, i den gudgitte ekteskaps-ordningen!

Sitat fra: Trygve Blørstads, leserinnlegg i Regionavisen Lister. 06. 01. 2018.

Hvor han blant annet skriver: «At vigselen nå skal foretas av en politisk valgt, mener jeg er en politisering og en bagatellisering av den viktige handlingen en ekteskapsinngåelse er for den enkelte.» Her må man bare si seg enig med Trygve Blørstad. Dette har ingenting med politikk å gjøre, altså ekteskapet, ekteskapsinngåelsen, handlingen, er en handling mellom to mennesker, mann og kvinne, og Herren, fordi at det var Herren som skapte dem, og førte dem sammen i ekteskapets fellesskap, «sexuellt, og i det menneskelige, ekteskapelige, fellesskapet!» det er ikke basert på det politiske plan, nivå, men inkludert i Herrens forordning av ekteskapet, mellom mann og kvinne!

Videre skriver: Trygve Blørstad: «Ordføreren er politisk valgt for kortere eller lengre tidsrom. Paret som skal vies sympatiserer kanskje med en helt annen farge?» Absolutt, en ordfører en valgt for et kortere eller lengre tidsrom, det er nå en side ved saken. Men så er det heller ikke sikkert at de som skal gifte seg, mannen og kvinnen, er enige om den politiske fargen, som stats-vielsesmannen forholder seg til? Bare det i seg selv faller sammen, å bli viet av en ikke gjenfødt vigselmann, og som i tillegg til å være vigselmann, er verdsligpolitisk engasjert, er jo en total hån imot bibelen og dens forfatter, Herren Gud Jehova Selv! For ikke å snakke om det hellige ekteskapet, som er innsatt av Gud selv.

Så kan man spørre: Er dette et fornyet oppgraderingskrav på mannens og kvinnens ekteskap – Er dette en fornyelses oppdatering, stadfestelse, på at mannens og kvinnens ekteskap skal låses til statsmaktens overformynderi – Hvor Gud som innsatte ekteskaps-ordningen plasseres på sidelinjen, på utsiden av alt – Til fordel for Statsugudelighetens – Antimenneskelige, antikristelige, forbannelse?

En ting er i hvert fall sikkert at når ugudelighetens tjenere tar dette i egne hender, så er det en avsettelse av Gud selv i denne saken, i ekteskapssammenføyelsen. For det er ikke gitt noe menneske, og sammenføye to til ett, en mann og en kvinne til ett! Det er det Herren som skal gjøre, og Han gjorde det allerede fra skapelsens begynnelse.

Bibelen sier: 1. Moseb. 2:22. Det ribbeinet som Gud hadde tatt fra Adam, gjorde Han til en kvinne, «og Han førte henne til Adam.»

Bibelen den er klar, Gud Herren, skapte mannen og kvinnen, og førte disse to sammen i ekteskapets intime forhold, og i det menneskelige ekteskapelige forholdet. «At Herren, førte kvinnen til Adam, forteller oss at ekteskapet er innsatt av Gud, og forordnet av Ham! Ikke av ugudelige, ugjenfødte politiske strømninger, og disse strømningers ugudelige politiske tjenere og tjenerinner!»

Bibelen sier: Matt. 19:6. Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det Gud har sammenføyet. «Skal ikke noe menneske skille.»

Bibelen viser oss i klartekst, at det Gud har sammenføyet og sammenføyer, til å være ett kjød, altså en, enhet, i det intime sexuelle, i de menneskelige, daglige gjøremål, og løsning av problemene gjennom ekteskapet. Det har ingen andre noen rett til verken å adskille, eller sammenføye. Ekteskapets sammensveising og forening til en enhet, i hellighet, ørefrykt, kjærlighet, trofasthet, med og under ansvar, er et forhold som Herren selv har ordnet.

Og det ordnet Han i skapelsen, ved en sammenføyning, slik som overfor nevnt, men det skjedde i Herren, uten medvirkende assistanse fra verdslige, ugudelige, politikere, som er klekket ut av hver sine politiske farger, i ale de ugudelige variasjoner som tenkes kan!

Dette er den bibelske måten å inngå ekteskapet på – Etter min forståelse - Tror jeg!

EKTESKAPSLISENCE - VIELSESS-ATTEST - ER DET DETTE DET LIGGER I DENNE FORORDNINGEN -?

Nå står der faktisk ikke et eneste ord i Bibelen, om hvor vidt man skal ha en vielses-attest, eller ikke, der står faktisk ikke at vi skal ha det, men der står heller ikke, at vi ikke skal ha det. Men kanskje det bør gi oss noe å tenke på, når det gjelder statsvielses-attesten, er det derfor den er innført, forat ekteskapet skal gjøres, har allerede blitt gjort til, den ugudelige statsmaktens eiendom. Og ut fra et slikt utspekulert og djevelsk utgangspunkt, gjør den politiske, ugudelige statsmaktens representanter krav på de barn som blir født inn i det ekteskap. Dette er jo et helt annet motiv som ligger i statsvielses-attesten, enn det som man i hoved-utgangspunktet trodde. For de fleste har normalt sett, trodd at statsvielses-attesten, har vært et dokument i en god forordning, for at man skulle vite, hvem er hvem, for de nødvendige ordens registreringer i samfunnet. Det gjelder skatt, pensjoner, dagpenger, sykepenger, arbeids registrering, og hvem det er som er, "som det så fint heter - ordentlig gift og lever som gode ektefolk." Dersom at det er riktig, hvilket man ikke skal forkaste som en løgn, så kommer det jo bare klarere og klarere, avsløringer frem i dagen, av, just det motsatte. Hva det er som ligger i ugudelige politikeres interesser, det er at statsvielses-attesten, som da ikke verken er, eller blir noe annet, enn en politisk lisence, og som fungerer slik, at ekteskapets patent, virkelighet, det eier ikke ektefolk lenger, men får bare tillatelse av den ugudelige, og antimenneskelige statsmakten å bruke det, ikke for ekteparene, i ekteskapets glede og fred, slik det skal fungere! «Men som et produksjons- maskineri, som skal sette barn til verden, for at antimenneskelige regjeringer, ut fra antimenneskelige regjeringers synspunkt, avgjørelser, og bestemmelser, i samarbeid med tidenes største Hitler-Nazistiske organisasjon, barnevernet, skal plukke hjemmene fra hverandre, ved å røve dem for barn, for og la foreldrene sitte sammenbrutt tilbake, både psykisk og fysisk, og noen tar sannsynligvis, i enkelte, i mange, tilfeller sine liv, i fortvilelse, sorg, sinne, og hva det enn må føre med seg, det barnevernet etterlater seg i sine fotspor!»

Ekteskapet mellom mann og kvinne, er noe som inngås intimt, uten at det skal være stats-registrert, ved en stats-lisence eller en statsvielses-attest, for stats-lisence eller statsvielses-attesten, kan på ingen måte skape et solid ekteskap, det har nå vist seg i mer enn et tilfelle, ja, i hundrede av tilfeller. «Det som holder ekteskapet sammen er det ekteskapet, som under intime omstendigheter, inngås mellom en mann og en kvinne, innfor Gud, i troskap, kjærlighet, og ansvar under frihet, i den friheten man har i Kristus. Og ikke under statens, uhyggelige, antimenneskelige, ekteskapelige overformynderi, som ihvertfall ikke ligger i Herrens agenda for ekteskapet mellom to mennesker, mann og kvinne!»

Bibelen sier: 1. Korint. 9: 5. Har vi ikke rett til å føre med oss en søster som hustru, slik som de andre apostler og Herrens brødre, og Kefas?

Paulus, uttalelser er ganske interessante, han sier i klartekst, kort og greit, eller rett sagt, han spør. «Har vi ikke rett til å føre med oss en søster som hustru?» Og det spør han om på vegne av flere, i dette ligger det utvetydig klart, at Paulus ser på det ekteskapelige, intime forholdet, mellom mann og kvinne, som en gyldig inngåelse av ekteskaps-pakten, mellom to av ulikt kjønn, og at det blir inngått innfor Herrens åsyn, med Ham som vitne på ekteskapets, inngåelse og gyldighet. Man finner ikke fnugg av ritualer, eller stats-lisence, eller statsvielses-attest, for at et rett og normalt ekteskap skal være gyldig, ikke i det hele tatt. «Men når så meget er sagt, så la det være klart at her tales det ikke om løssluppenhet, bruk og kast etter kjødelig begjær og vill sexuell lystutfoldelse, på den måten som djevelen får så altfor mange, til og utfolde seg i misbruk av sexuallivet!» Bibelen har et krystallklart budskap om ekteskapets ekthet, renhet, omsorg, kjærlighet, troskap, og ansvar under frihet, i den friheten man har i Kristus. Det eneste som står i Bibelen, hva papirmøllen angår om ekteskapet er dette.

Bibelen sier: Matt. 19: 7 - 8. De sa til Ham: Hvorfor har da Moses bestemt at en skulle gi hustruen skillsmissebrev og skille seg fra henne?

Han sa til dem: Fordi dere har så hårdt et hjerte, tillot Moses at skiller dere fra deres hustruer. Men fra begynnelsen var det ikke slik!

I disse ordene av Jesus, i Matteusevangeliet forteller oss ikke noe om at der foreligger noe vielses-attest, eller vielses-lisence, men kunn et skillsmissebrev som i klartekst viser at de ikke lenger, etter jødiske og israelske, forordninger hørte sammen i et ekteskapelig forhold! Men ikke et eneste ord om en stats-lisence, eller en statsvielses-attest, verken fra det ene eller det andre, politiske miljøet. Heller ikke fra verken den ene, eller den andre religiøse strømningen, som muligens var den gang, men ihvertfall i sterk grad i vår tidsalder.

Derfor er det redselsfullt å tenke seg, at tanken, at planen, bak tidens ekteskap i vårt norske samfunn, går ut på at ekteskapet mellom mann og kvinne, er statseid, samt de barn som fødes i ekteskapet:

Alex MichaelBarnevernet vil vi ha fullstendig fjernet "Ekteskapsliscens gir statsmakten rett til produktet av den ekteskapelig korporative handelen. Barnet er det ikke foreldre som eier" sier BV."

KOMMENTAR TIL DET BLÅMERKEDE: Kan, dette kan si oss litt om hvorfor statsvielses-attesten er innført? I denne ligger det tydeligvis, at ekteskapet mellom mann og kvinne, er en statseiendel, derfor sier statens myndigheter og barnevernet, at selvsagt eier de, det som blir avlet av barn i ekteskapene, mellom mann og kvinne.

Dette er altså den berømte: «Barnas beste politikken som Norge har å by den oppvoksende generasjon og deres foreldre!» En ondskap i terrorismens ånd, satt i system av åndsmakter fra den demoniske verden, som det er umulig å sette det rette navnet på, uansett hva slags, hvilken ord og uttrykk man bruker, derfor lar jeg det ligge for denne gangen. «Men Norge er et kristent land - Hvordan harmonerer det med terror, i norske hjem og hytter?» Alt dette grufulle, alt dette forferdelige, all denne ondskapen satt i system, er der virkelig noen som ser spor av et kristent Norge i noe slikt?

Bibelen sier: Matt. 19: 14. Da sa Jesus: la de små barn være, og hindre dem ikke fra å komme til Meg, for himlenes rike hører slike til.

En sterk profeti av Jesus, hva barnene angår, det er noe helt annet enn å la barnevernet, ta hånd om de små barnene, for å videre mishandle og terrorisere dem. Med tanke på, «for videre mishandle og terrorisere dem», viser jeg til egne websider og min facebook-tidslinje, hvor linker og kommentarer er fritt tilgjengelig! Jesus, hadde og har fremdeles omsorg både for barn og deres foreldre! Noe vi ikke ser i dagens samfunn, verken fra det offentlige, eller fra tidens religiøse og hyklerske, skuespillere!