Hjem

Tyskland -----

Tyskland: Full sensur nå offisielt

(Sakset fra Gatestone Institute, International Policy Council, av Judith Bergmann, 2. November 2017.)

Tyskland legger ikke skjul på sitt ønske om at deres nye lov kopieres i resten av EU.

Når staten gir makt til å forme den politiske og kulturelle kursen ved å avgjøre hvem som skal ha lov til å tale, hva man kan si og hvem man skal lukke munnen på, blir ytringsfriheten ikke til annet enn et eventyr.

En ny tysk lov som innfører sensur på de sosiale media-stasjoner, trådte i kraft den 1. Oktober 2017. Den nye loven krever, at sosiale media-stasjoner som Facebook, Twitter, og You Tube sensurerer deres brukere på vegne av den tyske staten. De sosiale media-firmaene er blitt pålagt å slette alle eller blokkere enhver «onlineforbrytelse» så som æreskrenkelse, bakvaskelse, nedsettende tale eller oppvigleri innen 24 timer etter mottagelse av en klage fra en person som er inne på webside – uansett om innholdet er sant eller ikke. De sosiale mediene får syv dager til det i mer kompliserte tilfeller. Hvis de ikke får gjort det, kan den tyske regjering idømme dem en bot på opptil 50 millioner EURO for å ha unnlat å overholde loven.

Denne statens sensur gjør ytringsfriheten til et emne for vilkårlige avgjørelser fra media-stasjonene, som sannsynligvis vil sensurere bort mer enn høyst nødvendig, for ikke å få en knusende bot. Når de ansatte i sosiale media-firmaer utnevnes til statens privat politi og får makt til å forme den aktuelle politiske og kulturelle kurs ved å avgjøre hvem som skal ha lov til å tale, hva man skal ha lov til å si, og hvem man skal lukke munnen på, så blir ytringsfriheten ikke til noe annet enn et eventyr.

Tyskland har ikke lagt skjul på sitt ønske om at den nye loven blir kopiert i resten av EU, som allerede har en lignende oppførsel/adferd for sosiale media-giganter. EU`s dommer, Vera Jourova, uttalte for ikke så lenge siden at hun kanskje ville være villig til å lage en ny lov om dette i framtiden, hvis den frivillige oppførsel/adferd ikke fører frem til ønskede resultater. Hun sa imidlertid også, at den frivillige oppførsel/adferden fungerer «relativt» godt, idet Facebook hadde fjernet 66,5 % av det materialet, som de var blitt gjort oppmerksom på var «hatefull» mellom desember forrige år og til mai i år. Tvitter hadde fjernet 37,4 %, og You Tube hadde grepet til handling ved 66 % av brukernes anmeldelser.

I England har statsminister Theresa May uttalt at hun vil be internett-gigantene om å gå i krig mot ekstremistisk innhold.

«Industrien bør utvikle seg slik at de raskere kan avsløre og fjerne terroristisk innhold online…i siste instans er det ikke bare terroristene selv vi bør bekjempe, men det er de ekstremistiske ideologiene, som fører dem. Det er de ideologier som preker hat, sår splittelse og undergraver vår felles menneskelighet. Vi bør bli langt mer håndfaste i identifikasjonen og nedkjempelsen av disse ideologier – i alle deler av vårt samfunn.»

Statsminister May fortsetter med å insistere på, at disse ideologier sprer seg «i alle deler av vårt samfunn.»

Den Britiske Krones statsansattes kontor (CPS) har også for nylig slått fast at online «hatforbrytelser» vil bli rettsforfulgt med samme håndfaste og proaktive tilgang som blir benyttet ved «offline-krenkelser.» Beslutningen om å behandle online-krenkelser på samme måte som offline-krenkelser forventes å øke siktelsene for forbrytelser, som allerede ligger på det høyeste nivå noensinne.

       *********************************************

Kommentar av utgiverne av «Kristen Informasjons Tjeneste – Abel og Bente Struksnes.» Som har sakset denne artikkelen fra: (Gatestone Institute, International Policy Council, av Judith Bergmann, 2. November 2017.)

Som vi ser av denne artikkelen, så kommer sensuren til å slå ned på alle de som blir betraktet som fundamentalister, hatforkynnere, ekstremister og terrorister. Denne sensuren eksisterer allerede i Russland og Nepal, og nå kommer denne forfølgelsen til Europa.

Nå ser vi at pavens uttalelser blir virkningsfull. Han sa i November 2014 at det må bli slutt på all form for fundamentalisme og terrorisme. Så han sammenligner de som vil følge Bibelen og Bibelen alene med terrorister. Derfor blir det tøft for de som nå vil stå frem med de tre budskapene som Bibelen sier vil bli forkynt før Jesus Kristus snart kommer tilbake. Men dette frelsesbudskapet og advarselsbudskapet vil bli gitt, og spørsmålet er om du og jeg vil være en del av disse budbringerne? Se mer om dette i filmen:

PAVENS KRIGSERKLERING på www.endtime,net

Artikkelen – Tyskland: Full sensur nå offisielt: over er gjengitt: Med tillatelse av: Abel og Bente Struksnes, i Kristen Informasjon Tjeneste.

Innkludert kommentaren under.

       **********************************************

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen - Kommenterer

Tyskland: Full sensur nå offisielt

(Sakset fra Gatestone Institute, International Policy Council, av Judith Bergmann, 2. November 2017.)

Tyskland legger ikke skjul på sitt ønske om at deres nye lov kopieres i resten av EU.

Det som vi alle må være enige om det er, at det skal ikke være rom for hatefulle ytringer, sjikane, terroristiske, fundamentalister i negativ betydning, og lignende i offentlige media-kanaler og sosiale grupper, det må vi bare være enige om alle sammen.

Men vi kan ikke være enige i at bibeltro sterke og dypgående forkynnere skal innlemmes i rekkene, fundamentalister i negativ betydning. For Bibelen og dens budskap, det er hele kristenfolkets fundament, ja hele verdens befolknings fundament om de bare vil påkalle navnet Jesus, og bli frelst.

Når det gjelder hva som omtales i budskapet – Tyskland: Full sensur nå offisielt: Så forstår vi, at her taes det i bruk nye lovsystemer som er, og blir uakseptable, dersom at bibelsk forkynnelse også skal sortere innunder et slikt lov-verk. Det fører ens tanker hen til profeten Daniel, for han har en sterk, tidsaktuell fremtids profeti, nettopp om disse ting.

Dan. 7:25. Han (Antikrist) skal tale store ord mot Den Høyeste, (Gud), han skal tyne Den Høyestes Hellige, (Guds Hellige folk Jødene), og skal sette seg fore å forandre Tider og Lov. Så skal de hellige (Jødene) bli overgitt i hans hånd for en tid (= 1 år) og tider (= 2 år og en halv tid (= ½ år).

Trengselstiden er på 3 ½ år. Og i denne tiden er Antikrist sin egen lov, og denne Loven, Antikrist, er det disse 3 ½ ene, som alt, blir totalt forandret!

Det vi skal merke oss i denne delen av Daniels profeti, det er at Antikrist, skal forandre Tider og Lov! Nettopp dette med lovendring som vi også leser om i den ovennevnte artikkelen som jeg kommenterer her, kommer ikke av det som tjener menneskene til det beste. Dette viser bare, stadfester bare, at de globale og nasjonale politiske føringer, bygger hele sitt lov-verk i overensstemmelse med Antikristens, plan om å forandre, Tider og Lov!

Denne politiske internasjonale, nasjonale lovendringene er i overensstemmelse med: Dan. 7:25. Forandre Tider og Lov. Hvor der står om Antikristens planer, og tanker, om lovendringer i hele det politiske verdensbilde. Når lover forandres, så forandres tidsånden seg også, fra det normale til det ugudelige, unormale og lovløse. Budskapet i Dan. 7:25. om å forandre Tider og Lov, er i den greske grunntekstens ordforklaring «anômia» som betyr å sette loven tilside dvs: når en har gjort loven ugyldig så bryter en den jo ikke heller! Kan gjerne si det på denne måten, èn fungerende god lov, erstattes av en ugudelig, lovløs lov. Og det som skjer da, det er at det lovlydige blir erklært lovløse av det lovløse, og det lovløse blir erklært lovlydig av det lovløse!

Slik gjøres det for å hindre, stoppe, enkeltmenneskes frie ytring, til fordel for endetidens antikristelige, politiske partier, deres politikk, og til fordel for den kommende Antikrist, tilrettelegges hele endetidens systemer, både religiøst og politiske, for å overgis i Antikristens, makt og terror gjennom trengseltiden etter at de frelste er tatt bort fra denne jorden.

Det som nå skjer i Tyskland og Storbritannia, med de lovendringene som nå er på gang der, mot all ytringsfrihet, som ikke passer inn i deres politiske, antikristelige systemer, er det for dem om å gjøre å få stoppe alle frie ytringer, og især de som er rett frem talende. Hvorfor? For ifølge de antikristelige politiske, tanker og føringer er ikke det frie ord: «Politisk korrekt!» Fordi at det frie ord bygger sannsynligvis, forhåpentligvis, ikke i alle tilfeller, sine rett frem uttalelser, «På den antikristelige grunnvollen eller etter de antikristelige prinsippene!» Slik Tyskland og Storbritannia, gjør i sine lovendringer i denne tiden.

DENNE VERDEN STÅR FORAN VERDENS STØRSTE TERRORVELDE NOENSINNE – DEN STORE TRENGSEL!

Bibelen sier: Åpenb. 17:12-13. De ti hornene som du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe rike, men de får myndighet som konger i èn time (= ètt tidsrom) sammen med dyret (= Antikrist).

Disse har èn og samme tanke, og de gir sin makt og myndighet til dyret. (= Antikrist.)

Disse versene fra Åpenb. 17, forteller oss i enkelhet at 10 konger representerer det globale EU 10.statsfobundet, og at disse 10 kongene, får en tidsramme på èn time, kanskje et tidsintervall, på 1 år, 2 år, ½ år, som de 3 ½ årene, av den første halvdelen av 7-års perioden, mellom bortrykkelsen og når trengseltiden fortsetter, med 3 ½ år den siste halvdelen av 7-års perioden, frem slaget ved Harmageddon. Bare en tanke i denne anledningen.

Vi forstår i hvert fall tydelig av vers 13, at når de 10 kongenes makt er til ende, så har disse 10 kongene. Èn og samme tanke, og i denne tankegangen åpenbares det klart og tydelig, at hele sin makt og myndighet, som de har hatt i èn time (et tidsintervall), overgir disse 10 kongene til dyret (Antikrist), når deres tidsperiode er over. Derfor er det kanskje ikke helt urimelig, at denne maktovergivelsen, av de 10 globale EU-kongene, blir overgitt fra disse 10 kongene, til dyret (Antikrist), nettopp i midten av 7-års perioden?

MEN VÆR VED GODT MOT HERREN HAR GODE NYHETER FOR OSS!

Bibelen sier: 1. Pet. 5:7. Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere.

Gjennom alt som skjer rundt omkring oss i nutid, og det som skal skje rundt omkring oss i framtid. Alt det ligger i Herrens hender! Herren oppmuntrer oss, oppgløder oss til å kaste alle nåværende bekymringer på Ham. Men ikke bare de bekymringene, men også de som kommer i framtiden. Kast alle disse bekymringene deres på meg sier Herren, for alt dette har Herren omsorg for, og det gjelder oss alle sammen som er frelst, og vandrer på troens vei til himmelen!

Herren velsigne enhver som leser dette, til å stole fullt ut på Herren, i alle livets situasjoner, nå i nåtid og i den fremtiden som ligger foran oss! Ha tro til Gud – Amen!