Hjem

Vi kan ei --------------

Vi kan ei synge Herrens pris på fremmed grunn!

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Der ligger en hemmelighet som ikke mange er klar over, at er man ikke i en sammenheng hvor Bibelens ord, kan få flyte fritt, da er man i virkeligheten på åndelig fremmed grunn!

Bibelen sier: Salme 137:4. Hvordan kan vi synge Herrens sang i et fremmed land?

I en samtale med en broder fra et barnebestenkelses trossamfunn, men som er 100 % luthersk uevangelisk, trivdes veldig godt i en menighet som står for det motsatte syn på barnebestenkelse. Grunnen til at denne broderen trivdes der, var rett og slett fordi at denne menigheten ikke forkynte bibelens klare og tydelige dåpsbudskap, og selvsagt ikke er i nærheten av den bibelske guddoms forkynnelsen. Der er så greit å være der, gå der, fordi, de holder seg borte fra den forkynnelsen som bibelen gir sitt samtykke til, hva dette angår.

Her var det umulig å være enig, og jeg protesterte derfor i klartekst, at dette er jeg helt uenig i. for den den splittelsen de er så redd for, det er nettopp den splittelsen som må komme, for da må de gå de som ikke ønsker å stå på ordets grunn. Og man sitter da igjen med de som vil ha det bibelske, og det er slik det skal være!

Tilbake til Salme 137:4, likesom Israel ikke kunne synge Herrens glade sanger i et fremmed land, eller på fremmed grunn for å bruke det uttrykket. Kan heller ikke gjenfødte troende brødre og søstre, synge Herrens liflige sanger, eller forkynne Herrens forløsende, liflige åndsfylte budskap, i slike menigheter der er ikke åpenhet for åndens frie og bibelsktro forkynnelse, åpenbart ved Den Hellige Ånd! Dette er den faktiske bibelske årsaken til at man ikke kan være der, eller aktiv delta i slike menigheters, menighetsliv!

Der er ingen som taler klarere om splittelse enn Jesus, selv, Han var ikke kommet for å forene, de ulike teologiske trosretningene, til en enhet i Kristus! Nei, Han kom nettopp for å splitte, skille det uekte fra det ekte, skille det uedle fra det edle! I denne setningen har Bibelen et sterkt ord til oss all sammen, som er villige til å følge Jesus!

Bibelen sier: Jeremia 15:19. Derfor, så sier Herren: Hvis du vender om, skal Jeg føre deg tilbake. Du skal få stå for Mitt åsyn. Hvis du skiller det edle fra det uedle, skal du være som Min munn. De skal vende om til deg, men du må ikke vende om til dem.

Bibelen den er klar den! Herren ord er sterkt, ufravikelig, bestemt og urokkelig! Løftet er, at dersom Herrens vitner vil stå på ordets grunn, stå for hva ordet sier, og være en åndelig sil som siler ut det ubibelske, som bibelen, omtaler som det uedle. Slik skal Herrens vitne (r) være som Herrens egen munn, i sin forkynnelse. Herrens vitner skal ikke gå på kompromiss, ved å gå i religiøse forførende, allianser med troløse og kompromiss lystige, frafalls menigheter i endetiden! Nei så langt derifra, vi skal være som Herrens munn, og tale kompromiss-alliansene midt imot! Og budskapet skal være like klart som på profeten Jeremias` tid, et uavkortet, tydelig, så sier Herren! Halleluja!

Bibelen sier: Jeremia 15:20. Jeg skal gjøre deg til en festningsmur av bronse mot dette folket. De skal stride mot det, men ikke overvinne deg. Jeg er med deg for å frelse deg og utfri deg, sier Herren!

Løftet fra Herren til de, den, som vil står for ordets budskap i denne tiden, det er at Herren skal gjøre den, evangelisten, profeten, presten, apostelen, til en festningsmur mot de teologiske fiendene, slik at de skal ikke få seier over den, de, som går kompromissløst frem, men står fast på det bibelske, så sier Herren! Endetidens teologiske fiender, teologer skal stride mot de, den, som er grunnfestet i ord og står ved, men disse motstanderne skal på ingen måte få makt over, eller vinne over Herrens stridsmenn, i endetidens store og siste slag! Herrens løfte er at Han skal bakke opp om sine og frelse og redde sine stridsmenn, ut fra de teologiske fienders hender.

Hva forteller det oss? Jo, det forteller oss at Herrens stridene teologer, er de som vinner striden i sammen med Herren, nå i det siste store endetids-slaget - AMEN!