Hjem

En urolig verden -----------

En urolig verden gir den grunn til bekymring?

Ev evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi må se dette fra to sider, fra den en side gir det grunn til bekymring, og frykt, og fra en annen side, gir det ikke grunn til bekymring!

Når vi taler om grunn til bekymring og frykt, og ikke grunn til bekymring og frykt – Hva legger vi i det? Selvsagt legger vi det i det, at verdens-begivenhetene i tiden åpenbarer verdensvide omveltninger, både på godt og ondt, det er terror, kriger i et mangfold av variasjoner, de politiske systemene går i oppløsning – Hvorfor? Jo, på grunn av lovløshet, der hvor ikke lovløsheten skulle få råde grunnen, men nå i endetiden før Herrens komme, gjør den den det, og den øker i omfang dag for dag! Hvorfor skal vi ikke bare frykte, når vi ser alt dette?

Bibelen sier: Matt. 24:12. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Dette er et profetisk ord rett ut av Jesu munn, som ingen burde gå glipp av, det inneholder faktisk talt løsningen på, bekymring, ikke bekymring, for denne verdens utvikling, og det skal vi se litt på nå!

Lovløshet skaper uroligheter som fører til hat, og videreføres fra hat til krig og terror, og til slutt oppløsning av hele verdens-samfunnet, som til syvende og sist ender opp med en utslettelse av denne verdens eksistens.

For når lovløsheten tar overhånd, skjer det som ikke burde skje, men det skjer alikevel, når kjærligheten svikter. Da blir samfunnet og relasjonene mellom enkelt mennesker, og mellom menneskeheten, og mellom verdens-nasjonene kaldt. Og da er det ikke lenger noe håp for verken den ene eller den andre, rent menneskelig sett, for her får menneskene igjen frukten av den ugudelighets sæden, som dem selv har sådd!

Men alikevel, midt i all denne kaotiske opprørske ondskapen, er der fremdeles et folk i denne verden, som holder dette i sjakk, og det er Herrens salvede menighet, som forkynner budskapet for denne tiden. For i dette åndsfylte budskapet for denne endens tid, legges der en demper på, at den djevelske, fulle utviklingen kan bryte løs fullt ut, før Herren henter sine og bortrykkelsen er et faktum. Da vil den påbegynte lovløsheten som nå er, bryte ut i full djevelsk storm over hele den globale kula, som vi oppholder oss på før Herrens komme og bortrykkelsen!

Bibelen sier: Matt. 24:21. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!

Hva forteller dette oss? Når Jesus i profetisk utsagn profeterer om en trengsel som det ikke har vært fra verdens grunnleggelse, da forstår vi at det er ikke noe hva som helst, denne verden har i vente! Det er den store trengsel, som kommer etter de frelstes bortrykkelse, når Antikrist overtar dette verdens-herredømme for en periode på 7 år, de siste tre og et halvt årene, er den trengselen som Jesus profeterer om. Og den kommer, den ligger ikke så langt inn i fremtiden som mange tror, men mellom den og nå, skal først Herrens komme skje, og Herrens menighet skal bli tatt bort fra denne jorden. I åndelig tids-angivelse kan vi vel med rette si, dette er: «Rett for hånden!» For Herrens time, dag, uke, måned, og år, er ikke den samme som vår tids-regning, og timing av tids-intervallene! Men disse begivenhetene er det den ugudelige verden har i vente, på grunn av dens borgeres synd, og uopphørlige rop etter Antikrist, i stedet for Jesus Kristus!

Hva da med oss som er frelst og går i forventning til Herrens komme, og bortrykkelsen? Har vi noe å frykte, eller har vi ikke noe å frykte? Vi har ikke noe å frykte, for våre liv, vi som er frelst, våre liv er skjult med Kristus i Gud, før verdens grunn ble lagt! Derfor har ikke vi grunnlag for den frykten, som de har, de som har valgt å ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Vår evige frelse den er sikret, med det er ikke de ugudeliges, for det bestemte de seg for, før verdens grunn ble lagt!

Bibelen sier: Efes. 1:4. For i Ham har Han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være ulastelige for Hans åsyn.

Her ligger hemmeligheten, når det gjelder Herrens menighet som består av flere frelste, gjenfødte sjeler på jorden. Om disse, om oss, profeterer Bibelen ufeilbart, og profetisk korrekt, at vi er utvalgt i Kristus Jesus, til den evige frelsen i bortrykkelsen, når Herren, komme, og der og da, står vi rede på Golgata grunn, og ulastelige for Herrens åsyn, til å gå inn i den evige frelsen i Kristus Jesus! Og hva mer? Jo, utfridd fra Antikrist og hans verdens-herredømme, som innebærer den store trengsel, som vil ramme alle de gjenværende på jorden, etter at bortrykkelsen har funnet sted! Hvor står du i forhold til dette i dag, og hvordan vil din stående livs-situsjon, være den dagen bortrykkelsen finner sted?

Bibelen sier: Efes. 2: 6-8. Han oppvakte oss med Ham og satte oss i himmelen i Kristus Jesus,

for at Han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

For av nåde er vi frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

I vers 6, er vi oppvakt med Ham, og så er vi satt, plassert i himmelen med Ham, Herren Jesus Kristus. Noe mer sikker garanti kan vi ikke få hva frelsen angår fra, Antikrist, og den kommende trengsel så stor, vi er sikret og etter bortrykkelsen, skal vi synge Lammets nye sang i himmelen, men verdens-systemene lider i den synd, som skal vende tilbake over deres eget hode, et resultat av Jesus-forkastelsen, til fordel for Antikrist.

I vers 7, og i den kommende tid hvor Herren skal vise Sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Jesus Kristus. Hvilken tid blir det? Jo, i bortrykkelsen i forvandlingens øyeblikk, idet vi toger inn i det evige himmelske som aldri kommer til sitt endeligt. Der skal Herren åpenbare Sin nådes overveldende herlighets rikdom mot oss, og over oss, i hele guddommens fyldes herlighet! Halleluja, skal du, skal dere, være med ditt?

I vers 8, så ser vi at frelsen i Kristus, den har vi mottatt av nåde, bare nåde, ved tro. Ingen prestasjoner av oss selv, men alt er av Herren Gud Jehova! Takk og lov, og priset være Herrens navn for det, hans navn er som en utgytt salve, og i dette navns utgytte salve, salvelse, er det at vi fryder oss over å være frelst, fri og løst fra alle Satans lenker og bånd, innkludert frigjørelse fra Antikrist og den kommende trengsel så stor! Og alt sammen, hva er det? Halleluja, det er en Guds gave av ufortjent, guddommelig kraftfull nåde fra himmelen!

Bibelen sier: Ap. Gj. 2:41. De som nå tok imot Hans (Herrens) ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler.

Er du, er dere, èn av de, noen av de, i dag, som vil tal imot Herrens ord, å påkalle Herrens navn til frelse, for deretter å gå i dåpens grav, og bli begravet med Kristus, i dåpen til døden, i Jesu Kristi navn? Så kan også du, dere, bli tillagt en bibelsk menighet-setting, og bli med i koret som priser Herren for en bibelsk frelse! Som inneholder alt det bibelen godkjenner, og som forkaster alt det som Bibelen ikke godkjenner – Amen!