Hjem

"Hollismen" og troen på at Gud finnes........

“Hollismen” og troen på at Gud finnes i alle religioner.

Ihvertfall ifølge evangelist: Rune Edvardsen.

Av evangelist: ove Jan Ludvigsen.

Dette er det man finner å lese i AGDER, 22. Mars. 2013. det er tydelig at Rune Edvardsen, dessverre nå, i en enda sterkere grad enn sin far, fører hedenskapens okkultisme videre, ja til og med identifiserer denne okkulte vranglæren med Jesus! Identifiserer Jesus med denne okkulte vranglæren!

I den ovennevnte lokalavisen ”AGDER,” går evangelisten og lederen for ”Sarons Dal” ut med følgende uttalelser. ”En dag kan angrepene komme på vår tro og ”Religion” i mye større grad.” Dette er ikke bare skremmende, men profetisk ubibelsk, i det han omtaler vår kristne tro som en ”Religion”, hvilket det ikke er. I og med at evangeliet omtales som en ”Religion”, er og forblir evangeliet totalt død og uten frelsende, forvandlende livskraft, for det er det alle ”Religioner” er! Men evangeliet er en Guds kraft til frelse! Hvorfor? Jo, fordi at det formidler Kristi frelsesverk på korset til alle mennesker, men det gjør ikke ”Religionene!”

Om dette som Rune Edvardsen formidler skulle ha vært, eller er en sannhet, da er vi alle fortapt, uten Gud og ut håp for evigheten! Men pris skje Gud, så er det ikke slik Rune Edvardsen, profeterer og formidler! Rune Edvardsens budskap er ikke noe annet enn en forførende, åndelig drepende LØGN!

Videre sier: Rune Edvardsen, følgende: ”Jeg har beveget meg mye i Muslimske land som rammes av følelser og krenkelse av deres helligste.” Hva Rune Edvardsen legger i dette har man vel ingen rett til å påstå, men det syns å signalisere at han tar i forsvar de forskjellige religioners ledere, og deres skrifter og ser på disse som hellige. Her må det være klart for oss alle, ingen gjenfødte kristne er interessert i å krenke andre religioners ledere, eller deres skrifter, men å belyse disse i et bibelsk profetisk lys, finner man fort ut at der finnes ingen identitet med hedenske ”Religioners ledere, ei heller deres skrifter, intet av dette er hellig, kunn Guds Ord Bibelen, er hellig!” Så at Edvardsen er ute på tynn is, levnes det ingen tvil om!

Videre sier: Rune Edvardsen. ”Jeg har sett forfølgelse på nært hold av kristne, men aldri sett at noen muslimer spotter Jesus vår frelser.” Så kan man spørre, hva er det for noe når muslimer, ikke bare muslimer, dreper kristne, men andre hedenske ”Religioners” tilhengere også, samme hvem de er, det at de i hat og ondskap dreper kristne kan man vel se på som likestillet med bespottelse? Fordi at der utøves vold og terror for å utrydde, ikke bare de kristne, men sannsynligvis, Jesus også, om det var mulig for dem, ganske kort sagt. Disse som gjør slikt tåler ikke kraften i frelsesverket, som er sonofferblodet som fløt engang for alle, til syndenes forlatelse! Det virker som om denne sannhet skal stikkes under bordet, og det for enhver pris. Dessverre også fra lederhold i Sarons Dal!

Videre sier: Rune Edvardsen. ”Faktisk er det muligens veien til at verden får sin Jesus.” Det er jo nettopp dette som skjer, verden ønsker ikke Bibelens Jesus, men den ønsker en Jesus som kan identifiseres med denne verdens ugudelighet, en som kan identifisere seg med ånden i tiden, den villfarelsens ånd som har grepet så mange, i denne tidens mulm og åndelige mørke! Denne Jesus, syns det å være ledelsen i Sarons Dal, ynder og bringe frem på arenaen! ”Herre fri oss fra denne hedenskapen!”

Videre sier: Rune Edvardsen. ”Men tar du frem skriftene i Hinduismen, Islam og Buddhismen så finnes han der. Han er allerede der og må oppdages.” Det er grovt urovekkende og uhyggelig og lese Rune Edvardsens ubibelske påstander, om at Jesus finnes i Hinduismen, finnes i Islam, finnes i Buddhismen, han finnes der, sier evangelisten fra Sarons Dal, jada, Jesus, er allerede der og må oppdages. Dette er den fundamentale holistiske – holismens forførende teologi, som påstår å mene at Gud er i alle religioner, og som igjen signaliserer at alle spiritistiske skrifter er identiske med Bibelen og Bibelens Jesus. Ifølge Sarons Dal evangelisten, denne fremstillingen av Jesus er ikke noe annet, enn en veileder rett til fortapelsen, uten et hvilested eller betenkningstid, om hvorvidt denne teologien er rett eller ikke. Bibelsk eller ikke bibelsk.

BIBELEN SIER: Ap. Gj. 19: 19. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster, bar sammen bøkene sine og brente dem oppfor alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem, og fant ut at den var femti tusen sølvpenger.

Hva Bibelen forteller oss er det motsatte av hva Rune Edvardsen forteller. Bibelen sier at det var en flokk som hadde drevet med trolldomskunster, men som et resultat av en bibelsk gjenfødelse, omvendelse fra syndelivet til livet i Jesus Kristus, bar de sammen alle sine, sannsynligvis sine okkulte bøker som de hadde fått sine trolldoms lærdomskunster fra, og brant opp alle disse teologiske okkulte skriftene sine! Et resultat av en gjennomtrengende frelsesopplevelse i Jesus Kristus. Disse okkulte undervisningsbøkene/skriftene, brant de opp for alles øyne. Halleluja! Takk og Lov! Men det som nå kommer frem i Rune Edvardsens forkynnelse, er at i slike okkulte skrifter, er Jesus og finne, Han er allerede der, altså i disse skriftene, ifølge Rune Edvardsen. Men Han, Jesus må oppdages, det er ikke mulig å kunne tro slik dårskap, som at Jesus, finnes i det okkulte, det spiritistiske, det demoniske. Med slike påstander, representeres jo faktisk Sarons Dal, som et rede for den okkulte åndeverdenen, det levnes der i hvert fall ikke noen tvil om! Det er også verdt å merke seg at disse trolldommens lærebøker, hadde en verdi på femti tusen sølvpenger, sannsynligvis ganske mye penger i den tiden. Men allikevel viser det en stadfestelse, på at de som virkelig opplever og blir født på ny, de er ferdig med okkultismens veivandring til fortapelsen! Amen!

Vider sier: Rune Edvardsen. ”Ytringsfriheten er borte i mange samfunn, men kommer på sin plass når Evangeliets frigjørende budskap slipper inn og forandrer.”

Dette får leserne tolke slik de vil, men sannheten er den, at det er ikke alltid korrekt, det evangelisten fra Sarons Dal gir uttrykk for. I Norge har vi hatt ytringsfrihet i, så langt tilbake som min generasjon husker tilbake, men når det gjelder å få Jesu Kristi evangelium forkynt i skoler, barnehager, og de mange forskjellige institusjoner, da er helvete løs, da skal dette stoppes for, nær sagt enhver pris, barn, ungdom må for all del ikke få høre budskapet om Jesus. Det er i det politiske øye og tanke, som opium for den oppvoksende slekt, så dette må for all del ikke den oppvoksende generasjon få del i. Dette signaliserer tydelig at ytringsfriheten er på vikende front, i Norge, på tross av mange år med evangelisk forkynnelse. Mennesker som uttaler seg om ytringsfriheten slik Rune Edvardsen, har ikke lest sin Bibel og er derfor helt ukjent med hva Bibelen sier om endetiden, og den knebling av den frie bibelske forkynnelsen som skal finne sted. Her må vi se totalt bort fra de veletablerte og politisk-identifiserte menighetene, disse som forkynner det som klør folket i ørene etter kjødet, ikke etter ånden, for slike vil ikke bli særlig berørt av tidens trange kår slik en bibelsk virksomhet, får kjenne det innpå livet. De politisk-identiiske menighetene, har lagt om og tolket – tolker Bibelen, etter denne tidens verdslige ånds-strømninger. Disse vil ikke merke ytringsfrihetens trange kår så meget, men den merkes for alle som har valgt å stå med et: Så Sier Herren! For denne siste tiden av nådens tidshusholdning!

BIBELEN SIER: Åpenb. 18: 4b. Kom ut fra henne, Mitt folk! For at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.

Profetordets budskap er klart, det kommer med et sterkt kall til alle som er utsett til evig liv, om å forlate skjøgevesenet og hennes døtre og all denne sammenblandingen av okkultisme og forkastelsen av Jesu Kristi åpenbaring, og Hans gjenløsermakt gjennom det fullbrakte frelsesverket på Golgata. Profetropet lyder utvetydig og klart, kom ut fra alt dette, og denne religiøse okkulte synden. Kom ut fra dette, for at dere ikke skal få del i de plagene, straffen som kommer over dette, okkulte, syndens bespottelsesbule. Kom ut fra henne!    

Avslutter med Sangen: Antikristens fane vaier vidt og bredt i dag, Tør da Kristi venner senke Sions flagg? Er da ikke Kristi sak den samme nu som før? Stryk da flagget den som tør!

Kor: Det gamle blodbestenkte flagg skal stå! Med Jesus vi i liv og dø vil gå. I egen kraft vi intet kan formå, Men ved Kristi Ånd vi satans hær skal slå.

Dyrets merke settes klart på manges panne nu, Se blott til at du ei får det - også du! Kristne vil så mange være uten korsets kraft, uten Åndens liv og saft!

Blodet har man hånet og fornektet nådens Ånd, Synden har man gjemt og hedret trellens bånd! La oss dog forkynne klart om frelse fra all synd – Renselse fra hjertets dynd!

Treller vil man skape nu som før i gammel tid, Bine hjerter fast i vantro, form og strid, Men nu følger vi alene frem i Jesu spor, Hører kun vår Hyrdes ord!

La blott tidens vantro folde ut sitt flagg, Jesu lyse skare har en bedre sak. Snart så kommer Kongen og fortærer med sitt ord Antikristens makt på jord!

Halleluja! – syng det ut, du frelste Sions flokk, I din Jesus har du alt – ja evig nok! Trekk kun veksler på Hans rike bank og svikt Ham ei, Han vil aldri svikte deg!

Thomas Ball Barratt.

Innholdet i denne sangen har faktisk et profetisk budskap, som tegner et tydelig bilde av tiden vi lever i! Den advarer mot frafallet i tiden og utviklingen fremover til Jesus henter menigheten! Også tiden deretter vil få føle resultatene av å ha forkastet nådens Ånd, til fordel for Antikristens skjøgesamfunn og lettsindighet! Budskapet Lyder! Våkn Opp!