Han gjør ikke ---------

Han gjør ikke med oss etter våre synder

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Herren behandler oss etter sin forutviten og forutseende før noe ble til av alt det som har blitt til.

Her taler vi om oss som er frelst, ikke om dem som ynder å leve i syndens falske strålende, glorifiserte ocean, men det er oss som er frelst vi taler om nå!

Bibelen sier: Salme 103:10. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre gjerninger.

Mener at det er rimelig å tro, at i dette ordet fra salme 103, er der sterke relasjoner til den evige utvelgelsen i Herren Jesus Kristus. For i utvelgelsen utvalgte han oss til et evig liv i seg, og allerede der i den evige utvelgelsen, og i den frelsen som ligger i denne. Gjør ikke Herren med oss etter våre gjerninger, og eventuelle synder, som vi måtte falle i. Han gjengjelder oss ikke i forhold til våre gjerninger, for han så alt, hva vi ville komme bort i, gjennom livet, derfor i den evige utvelgelsen i Kristus, som den evige frelsen ligger i, ligger også en evig tilgivelse for alle vår feil, mangler, gjerninger, og synder som vi har falt i, og som vi kanskje fremdeles vil falle i, i tiden som ligger foran oss!

«Men det gir ingen av frihet til å synde bevist med overlegg!»

«Merk og vær klar over, at her tales det ikke om den utilgivelige synd mot Den Hellige Ånd, som det ikke finnes tilgivelse for!»

Bibelen sier: Salme 103:11. For så høyt som himlene er over jorden, så stor er Hans miskunnhet mot dem som frykter Ham.

Det er mektige ord salmisten bruker her, når han taler om himmelens høyde over jorden, og sammenligner det med Guds miskunnhet, og Guds store nåde ligger nok også i denne grenseløse miskunnheten fra Herren. for når vi iakttar dybdene, høydene, breddene, lengdene i de himlenes store rom og hvelving, og at det sammenlignes med Guds miskunnhet, og omvendt. Ja da forstår vi at vi ligger i Herrens tilgivelse fra den evige utvelgelse, og frem til tidenes avslutning og totale slutt, det endelige for vår jordiske livsvandring!

Bibelen sier: Salme 103:12. Så langt som Øst er fra Vest, har han tatt våre overtredelser bort fra oss.

Dette forteller oss alle som er født på ny, at det er ikke noe som bare er for en midlertidig periode av livet, men jeg tror at det gjelder fra vi ble utvalgt i Kristus, i den evige utvelgelsen en gang for alle, før noe var skapt av alt det som er skapt! Så langt som Øst er fra Vest, finnes der vel ikke noen menneskelige målenheter på, kun Herren og ham alene vet og kjenner disse avstandene. Men det sier oss i hvert fall, at når Herren har fjernet alle våre overtredelser, synder, og plassert disse så langt fra hverandre, så er der ikke muligheter for at vi skal droppe opp i all denne ondskapen igjen. Ganske enkelt fordi at vi er utvalgt i Kristus, i en evig hellig utvelgelse, fra før verdens grunnvoll ble lagt! Da bli vi også lagt inn i en evig tilgivelse, i den evige utvelgelsen i Kristus Jesus!

Bibelen sier: Hebr. 9:27. Slik ble Kristus ofret èn gang for å bære manges synder. For dem som venter på Ham med iver, skal Han vise seg for andre gang, uten å bære synd til frelse.

Synden er sonet og gjelden er betalt, og det er gjort en gang for alle, derfor tror jeg at den evige syndstilgivelsen ligger i den evige utvelgelsen i Kristus, og i oss, fordi at vi er utvalgt i Ham til frelse, en evig frelser som ligger i de utvalgtes barns hjerter og ånd! Amen!

Venter du, venter dere på Ham, Herren som skal komme og hente sin dyrekjøpte, blodkjøpte brud, venter du, venter dere på Ham?