Den bibelske ---------

Den bibelske frelsen og dåpen

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Den bibelske dåpen har aldri vært lett å fordøye for treenighets tilhengerne. Men uansett så er bibelen klar på dette området!

Men tiden vi lever i, den signaliserer tydelig og krystallklart at alle typer forførelser, er viktigere enn de bibelske sannhetene – DESSVERRE, men en ufravikelig sannhet!

Ap. Gj. 8:34-38. Så henvendte hoffmannen seg til Filip og sa: «Jeg spør de: Hvem er det profeten sier dette om, om seg selv eller om en annen?»

Da åpnet Filip sin munn, og han begynte ut fra dette skriftstedet å forkynne evangeliet om Jesus for ham.

Da de fortsatte bortover veien, kom de til et steg hvor det var vann. Og hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?»

Da sa Filip: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Og han svarte med å si: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.»

Så befalte han at vognen skulle stanse. Og både Filip og hoffmannen gikk ned i vannet, og han døpte ham.

Jeg forstår meg lite og ingenting på brødre og søster som kan komme med slike tåpelige og uåndelige uttalelser, om at dem trenger ikke å lytte til evangeliet utlagt, for de har jo bibelen. Men hva hjelper det om man har lag på lag med bibelstabler, i alle kroker og krinkler, dersom man ikke har fnugg av åpenbaringens lys over hva som står i denne boken? Nei, da hjelper det så absolutt ikke noe i det hele tatt, spør dere meg!

Det vi leser i det første skriftstedet over her, det om den etiopiske hoffmannen, som satt å leste bibelen / skrifte, men han forstod ikke et fnugg av det han leste, og så spurte han Filip, hvem er det profeten sier dette om, er det om seg selv eller er det om en annen? Det som kommer klart frem her, det er at for at denne etiopiske hoffmannen skulle åndelig innblikk i ordet, måtte han først få det utlagt, han måtte få det åndelige innholdet i budskapet forkynt, for å kunne forstå hva bibelen /skriften i virkeligheten talte om.

Og så skjer der noe, Filip åpnet da sin munn og forkynte, utla ordet som den etiopiske hoffmannen ikke forstod, ikke forstod fordi at han hadde ikke åndens åpenbarelse over dette bibelens / skriftens ord. Han måtte få en åndsåpenbart utleggelse av dette ordet for å bli bibelsk / skriftmessig frelst, slik som ordet sier det.

Og etter som Filip la ut ordet som hoffmannen ikke forstod, kom de til et sted hvor der var vann. Og da er det at hoffmannen sier til Filip, her er der vann, der er vel ikke noe som kan hindre meg i å bli døpt?

Og da spurte Filip hoffmannen, dersom du tror av hele ditt hjerte, så kan det skje, vi forstår at det er hjertetroen som avgjør hvor vidt vi går Herrens vei, eller ikke går den. Og på Filips spørsmål svarer hoffmannen, jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. La oss ha en ting klart for oss her, hoffmannen trodde absolutt ikke at Jesus Kristus, var, er Guds Sønn i den forstand at han trodde på Jesus Kristus, som Guds Sønn, som den tredje personen i Guddommen. Nei, halleluja, han trodde på den Jesus Kristus, som Guds Sønn, som var og er Gud, åpenbart, Sønneform, Sønneskikkelse. Altså Jesus Kristus som Gud selv åpenbart, i den ene og alene Herren Jesus Kristus, som den ene og sanne Gud!

Og hva skjedde så etter en slik trosbekjennelse? Jo, han, hoffmannen befalte at vognen skulle stanse. Og så skjedde der et mirakel, både Filip og hoffmannen steg ned i vannet, og Filip, døpte hoffmannen der og da! Disse sannheten ligger i de utvalgte i Kristus i utvelgelsen, fra før verdens grunnvoll ble lagt, og når de får høre dette åndens åpenbarte budskap forkynt, så lar de seg døpe til Kristus i Jesu navn, for det går nemlig ikke an å la seg frelse i navnet, for deretter å la seg døpe i den katolske / lutherske, fortolkningen / forvrengningen av: Matt. 28:19. hvor Jesus i klartekst sier: «Idet dere døper dem i mitt navn.» Men han nevner / omtaler, hele Guddommens fylde, Guddommens funksjoner i en og samme person, nemlig Jesus Kristus, Han som er Gud over allt og alle!

La dette bli den avgjørende og reelle sannhet for deg, for dere, da skal du, dere, virkelig få oppleve et innholdsrikt åpenbaringsliv i Herren Jesus Kristus! Da oppleves dybdene i Ham, i ordet, fordi at Han er ordet åpenbart, og i denne åpenbarelsen, ligger alt hva du og meg trenger i vårt daglige, åndelige liv, i samfunnet med Jesus, mens vi er underveis til himmelen, på vår pilgrimsvandring her!

Må Herren velsigne dere i Hans underfulle og mektige navn – Amen!