Mellommannen-I

Mellommannen - I

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Mellommannen mellom Gud og mennesket, vil si det samme som at gud måtte legemliggjøre seg selv.

Ikle seg en menneskeskikkelse, bli personifisert i Jesus Kristus, som også er Guds navn, på den legemliggjorte Gud.

På en slik overnaturlig måte måtte Herren, gjøre det for å kunne bringe frem det offeret som måtte til. For å sone det falne menneskets synd! Og det sier oss i klartekst, at Gud selv i Kristus Jesus, ble ofret i en legemliggjort skikkelse, som menneske av kjøtt og blod!

Gud ble menneske, mennesket Jesus Kristus, og som et menneske ble Han også Mellommann, sonofferet i legemlig, i mellommanns skikkelse i mennesket, som bar menneskehetens synd, skam, og dom med seg opp på korstreet – forbannelsens tre!

En mellommann er ikke en mellommann for èn, det vil si, Jesus var ikke en stedfortredende mellommann for Gud, mellom Gud og mennesket, men Han var en stedfortredende mellommann for mennesket, mellom mennesket og Gud. Han er og var Gud selv, i mellommannskikkelse, personifisert i kjød. I mennesket Jesus Kristus, Han som var og er sann Gud og sant menneske.

«Jesus var ikke en stedfortredende mellommann for Gud, men for mennesket, det var menneske som trengte mellommannen. Ikke Gud, som er Jesus selv, Han hadde ikke falt i synd og trengte derfor ikke å bli frelst fra synden! Derfor ble Gud selv mellommannen, fordi han var det fullkomne, lyteløse sonofferet. i legemlig skikkelse, i Jesus for at vi skulle bli frelst!»

Han hadde begge funksjonene, Gud og menneske, menneskesønnen, derfor som Gud i menneskeskikkelse, var Han også mektig til å fullføre, det som førte til døden på Golgata kors, nemlig våres alles synder og overtredelser, det kunne bare Han bære i vårt sted. Fordi Han var Gud åpenbart, i menneske fysisk, legemlig. Slik måtte det være, Han, være for å kunne gjøre dette frelsesverket, forsoningsverket, fullkomment og helt!

Galaterne 3:20.

1ste. Timoteus 2.5-6.

Og som den legemliggjort fullkomne Gud og menneske som Han var, var Han også mektig til å gjennomgå alle fortapelsens piner og plager, da Han gjennom disse kvalenes lidelser, i legemlig skikkelse, ropte ut på korset følgende:

«Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forlatt Meg? Fader forlat dem for de vet ikke hva de gjør! Fader i din hånd overgir jeg Min Ånd!»

Da er frelsesverket ferdig – DET ER FULLBRAKT!

Matt. 27:46.

Mark. 15:34.

Luka. 23:34.

Luka. 23:46.

John. 19:30.

Gjennom disse skriftstedene taler, det syns ikke bare å være slik, men det er helt klart. Her kommer, kom, Jesu, menneskelige svake side frem, slik den er i menneske, der Han i nødrop og smerte ropte til Gud, i menneskelig smerte og fortvilelse, og nød, som Han var i der og da. Han fikk kjenne som menneske hva det ville si, og sone all verdens synd og skam.

Dette var Gud åpenbart i Jesus, i et menneske, ètt menneske uten plett og lyte, legemliggjort, personifisert, som Gud i menneskesønnen, Jesus Kristus, som det fullkomne Guddommelige sonofferet for all verdens synd! Når bibelen sier at Han var uten plett og lyte, måtte være det, da måtte Han også være Gud, for det er kun Gud som er uten plett og lyte. Og det er Jesus, fordi at Han er Gud! Og som fremdeles er åpenbart i Jesus, fordi at Jesus er fremdeles Gud. Uten dette kunne aldri synden blitt sonet og gjelden betalt! Men fordi at det var Gud selv i Kristus som steg ned, så kunne også frelsesverket på Golgata skje fyldes! Og det var allerede skjedd i Guds store frelsesplan, fra evighet av, i den evige utvelgelsen i Kristus Jesus!

Pris skje Gud! Alt dette på grunn av det falne menneskets ulydighet, men også til fordel for DEG & MEG! Derfor er også våre liv skjult med Kristus i Gud! Ser vi: Der kommer det igjen, «skjult med Kristus i Gud», her sies det, vi i Kristus, Kristus i Gud, som klart åpenbarer at alt ligger i Kristus, Han som er Gud, og vi som er født på ny, ligger i Ham! Alt før alt ble til, var frelsesplanen allerede ferdiggjort – Og vi rettferdiggjort i den.

Der er vi «Rett Ferdig Gjort!» I Kristus i Gud, fordi at Kristus Jesus er Gud og alt har vi i Ham!