Trump -----

Trump vil sende folk til månen

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2017/12/11/195355303/trump-vil-sende-folk-til-manen

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer.

Skulle ikke forundre noen av oss om USAs, president iverksetter et nytt måneferd-prosjekt, mon tro om ikke skriften har et ord å formidle til oss i denne saken?

Det tror jeg faktisk, i skriften finner vi de mest dyrebareste skattene gjemt på lønnlige steder, men som Herren, er raus og romslig nok til å åpenbare ved sin Ånd, når tiden er inne!

KVINNEN I EFAEN – ENDETIDENS BABELS TÅRN?

Skriften sier: Sakarja 5:5-11. Engelen som talte med meg, kom så frem, og han sa til meg: Løft øynene dine å se hva det er som kommer frem der!

Jeg spurte: Hva er det? Han svarte: Det er en efa som kommer frem der. Og han sa: Slik skal det se ut med dem i hele landet.

Da ble et blylokk løftet opp, og det viste seg en kvinne som satt i efaen.

Og han sa: Dette er ugudeligheten. Så støtte han henne ned i efaen og slo blylokket til over åpningen.

Deretter løftet jeg mine øyne og fikk se to kvinner som kom frem. Og vinden fylte deres vinger, for de hadde vinger som storkevinger, de løftet efaen opp, så den svevet mellom jorden og himmelen.

Da sa jeg til engelen som talte med meg: Hvor skal de hen med efaen?

Han svarte: De skal til Sinears land* (Babel*) for å bygge et hus for henne** der. (Sikter kanskje til gudinnen Isjtar**). Og når det er ferdig, skal hun settes ned der på sitt sted.

Nå er det ikke ukjent for de fleste av oss, at der har vært mange forskjellige oppfatninger og tolkninger av disse ordene i profeten Sakarja, og at månelanding (er), har vært foretatt før. Men der er noe spesielt i denne Sakarja-profetien, som vi kanskje bør legge nøyere merke til. Så får de som er enige være det, og de som ikke er være det!?!?

Det vi opplever og ser av de politiske retninger, religiøse retninger, osv. så forstår at alle verdens-systemer er i et eneste opprør og uløselig kaos. Redning finnes ikke for noen av disse fallende, religiøse, politiske, systemene, uansett hvilke løsninger som forsøkes, i disse systemene. De er alle dømt til å mislykkes, mislykkes fordi at Gud er tilsidesatt, og ikke tatt med i deres beregninger.

Det vi ser av bibelteksten, er følgende, er i hvert fall nærliggende å tro, at det har med en forsterkning av endetidens åndsmakter, i det religiøse skjøgevesenets regi. Og utfoldelse i den digitale verdens utviklingen, alt i skjøgens og Antikristens ånd, og djevelske herreveldet, over menneskene på jorden.

I Sakarja 5:5, får profeten beskjed om å løfte sine øyne for å se hva som kommer frem der. (Kommer frem ute i verdensrommet.)

Og vi skal ikke se bort fra, at dette er en visjon ondskapens åndehær, i himmelrommet som profeten fikk se? Altså en åndelig åpenbaring, om endetidens virkelige åndskrefter.

I Sakarja 5:6, ser profeten en efa (en mål-enhet) som kommer frem. I relasjon til denne efaen (målenheten), får profeten rede på at slik skal det se ut med dem i hele landet.

Skal ikke se bort fra at dette kan være et bilde på fremtidens / endetidens, syndens mål som skal fylles, før de to store begivenhetene, Herrens komme for å hente menigheten, og Hans andre komme til jorden, når Han setter sine føtter på Oljeberget, der alle de hellige er med Ham tilbake, og det er menigheten, som også da skal være øyevitne til det endelige siste store slaget, der djevelen åpenbart i Antikrist, skal knuses, sammen med hele denne perverse verdens synderegister. Og Jesus, skal stå der åpenbart, som den endelige seiersherrer, etter å ha tilintetgjort all verdens djevelskap! Èn efa er faktisk et hulmål, som rommer 22 liter. Derfor kan det være brukt som en illustrasjon på et hult / tomt rom hvor ånder kan etablere seg.

I Sakarja 5:7, her ser profeten et lokk som blir åpnet, og så viste det seg en kvinne som satt i denne efaen. En kvinne i denne betydning kan ikke formidle noe annet enn det som har med denne endetidens, okkulte skjøgevesen å gjøre, gjennom endetidens digitale systemer / satellittsystemer!

Og har derfor fotfeste, rotfeste, også i den fysiske, åndelige skjøgekirken, som er den katolske, innkludert alle sine allierte som har søkt den antikristelige tilflukten, under hennes vingers, forførende, djevelske paraply. Verdens Kirkeråd. Vi trenger ikke være i tvil, disse endetidens digitale systemer, har sine kontakter i sitt antikristelige åndelige, legeme i denne verden!

I Sakarja 5:8, får profeten en underlig beskjed, nemlig at denne efaens innhold, altså kvinnen i efaen, hun er ugudeligheten som er relatert til denne endetiden.

Kvinnen står alltid omtalt i bibelen, enten som endetidens åndelig forførende hore, eller som Kristi menighet på jorden, i verden. I dette profetiske tilfellet, er det skjøgen som omtales som kvinnen, idet den har fått beskrivelsen. Dette er ugudeligheten og hun blir støtt ned i efaen, og lokket ble slått igjen over åpningen, sannsynligvis sier det oss noe om at denne kvinnen, i hennes fulle ugudelighet ikke skal åpenbares i sin fylde, enten rett før bortrykkelsen, eller i hvert fall etter bortrykkelsen, når hun skal fullføre sin tjeneste, før Antikrist, totalt gjør ende på henne og hele hennes ugudelige syndens mål, før han, Antikrist, selv overtar og forandrer tider og lovverk. Vi må huske på at skjøgen, den Katolske Kirke, er bare et redskap i Antikristens hånd, til å fullføre hans gjerning. Deretter skal han brenne oppe hele dette skjøgevesent med ild! Åp. 17:15-16.

I Sakarja 5:9, der får profeten se to kvinner som kom frem. Disse hadde vinger som storkevinger, vinden fylte deres vinger, og de ble løftet opp, slik at denne efaen med de to kvinnene (symboliserer toveis kontakt, mellom den onde åndehæren i universet, og deres tjenere på jorden, i denne perverse verdens mørke?) Vi skal merke oss at de svevde mellom himmelen (den fysiske synlige himmelhvelvingen) og jorden.

Hva sier det oss? Jo, det sier oss sannsynligvis noe meget interessant, nemlig at de onde åndemaktene, i det synlige fysiske himmelrommet, de har kontakt med ondskapens tjenere på jorden, i denne verden. Bibelen stadfester det, for den sier at vi har ikke kamp bare mot kjøtt og blod, de/det fysiske onde, men også mot demonenes åndehær i himmelrommet, dette er min formulering. Men les: Efes. 6:12. Derfor kan vi ikke avfeie at der er en kontakt mellom verdens ugudelige og ondskapens åndehær i himmelrommet. «Men det er ikke bare det, også vi som er frelst, er født på ny, mellom oss og disse åndemakter pågår der en intens, usynlig krigføring i den åndelige verden!» Se: Efes. 6:13. i sannhet vi kjenner at endetidens begivenheter, både på godt og ondt, men dessverre, er det mest det onde, som fosser frem med en uhyggens tsunami styrke!

I Sakarja 5:10, spør profeten hvor denne efaen, med dens styggheters ugudelighet skal settes ned hende, når den engang skal plasseres?

Ikke til å undres på, også du og jeg er interessert i dette, det er av profetisk interesse for alle bekjennende kristne, som har fått et grunnfestet sinn i Kristus Jesus, i den nye fødsel, i den evige utvelgelsen, i Kristus Jesus, før verdens / jordens, grunnvoll ble skapt.

I Sakarja 5:11, får profeten et svar, efaen (Efaens gudløshet / Babels forvirring) skal plasseres i et hus (tempel) som ennå ikke er ferdig, men som sannsynligvis, allerede nå er under ferdigstillelse, i hvert fall under langt fremdrevet planlegging -- ?? (Hva med kvinnen/gudinnen Isjtar**?)

Så langt det er mulig å forstå dette, må det vel være tale, om den endelige begynnelsen, på tidens endelige sluttfase, hvor alt skal plasseres i templet i Jerusalem, for Jerusalem skal bli endetidens Babylon, der hvor alt begynte, også skal avsluttes. Med at Antikrist, seter seg selv i Guds tempel og utgir seg for å være Gud, avskaffer alle ofringer som blir gjenopptatt, for alle redskaper, etter hva som har blitt meg fortalt, er ferdigproduserte, i gull og klar til å ta i bruk, ved gjenopptakelsen, av de gamletestamentets ofringer. Og dette er det Antikrist skal rydde av veien når Han setter seg selv i templet og utgir seg for å vær Gud. 2. Tess. 2:4. Utgir seg for å være Gud. Dan. 8:12. Dan. 11:31. Dan. 12:11. Det stadige offeret tilintetgjøres. Jeg har på en kanskje klønete måte prøvd å formidle, det som kan tenkes ligger i Sakarja 5:5-11. Men påstår ikke at der ikke er en annen, tydeligere vinkling, i dette ordet - ??

Det er ikke alt man forstår fullt ut i bibelen, men så langt som man ser prøver man å gjøre seg opp noen tanker, i ens åndelige tankeverden, om de mange forskjellige begivenheter som bibelen profeterer om, hva fremtiden og endetiden angår. Når det gjelder dette budskapet som vi har tatt for oss her, går det tilbake til: 1. Moseb. 10:10. 1. Moseb. 11:1-9. Disse skriftsteder, sammen med Sakarja 5:5-11, kobles også opp til, FN, som kan være like aktuelt som det jeg har formidlet her -- ?? For FN`s valgspråk er «Ètt språk Èn Verdensregjering! Likeså Eu’s valgspråk går på det samme. Ètt språk – Èn Verdensregjering!»

Uansett hva den rette forståelsen av dette ord i, Sakarja 5, og som de henviste skriftsitater, viser til, så er i hvert fall det klinkende klart og det er, verden står overfor store politiske, religiøse, problemer som de aldri klarer å løse. Der er kun en ting som er løsningen på alle disse problemene, og det er profetordets oppfyllelse! Absolutt kun det og intet annet!

Så hvem vet om ikke, USAs President, Donald Trumps månebosetting-plan, kan være et ledd i den ytterste endetidens, profetiske oppfyllelse, av endetidens politiske begivenheter? «Trump vil sende folk til månen»

VI LEVER I EN INTERESSANT PROFETISK TID – LA OSS VÆRE VÅKNE - !