Herren -------

Herren alene er - Vis!

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Kan det stemme? Hvist kan det, det, alt hva Bibelen sier det stemmer!

Iden denne endetidens mørke med et mangfold av forførelse og forvirringer, og de mest utenkeligste krumspring for å fjerne Herren, som den eneste sanne Gud, er faktisk en fast antibibelsk premiere agenda, i tidens mangfold av trossamfunn, i alle utenkelige retninger!

Bibelen sier: Judas 1:24. Men Han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og til å fremstille dere ulastelige fremfor Sin Herlighet med umåtelig glede.

Hvilke underfulle, og løfterike herlige ord, det er Ham og Ham, alene som har kraft til å bevare oss fra å snuble, og hvorfor? Fordi at det er forutbestemt for oss i utvelgelsen! Og videre, Han og Han, alene har også makt, og er den som skal stille oss frem ulastelige, det vil si, uten synd har Herren makt til å stille oss frem for Sin herlighet, og det skjer ved en umåtelig glede, ikke vår glede, men den gleden som vi har i Herren! Hvorfor? Også dette er forutbestemt for oss i utvelgelsen, i Ham, Kristus, før verdens grunn ble lagt! I Ham og ved Ham, er alt forutbestemt før det minste, ja, før det usynlige minste fnugg ble til, ble alt gjort ferdig i Ham, i utvelgelsen! Og det er Ham, alene som står bak alt sammen – Halleluja!

Bibelen sier: Judas 1.25. Gud vår frelser, som alene er vis, skal ha ære og Majestet, herredømme og makt, både nå og i alle evigheter! Amen.

Vår forstand og forståelse av Herren Gud Jehova, rekker ikke til på noe sett, eller på noen som helst måte, slik at vi kan utgrunne dybdene i Gud, men det vi sikkert vet, ikke bare vet, men vi tror det også. at Han, er ikke flere, men som Bibelen sier, Gud som er vår frelser, er Jesus, som er vår frelser. Han, alene er vis sier Bibelen, men bibelen sier mer, den sier også, at denne alene vise, altså Herren Jesus, tilkommer ære, majestetisk høyhet. Og så er Han, den som skal ha herredømme, makt og alt som tilkommer Ham, i Hans Majestetiske høyhet. Og det skal ikke være for bare en kort tid, både nå og i alle evigheter! Og så avsluttes disse profetiske ordene med et – AMEN! Hvorfor avsluttes disse profetiske ordene med et – Amen? Jo, det er fordi at det skal skje også fremtidig, at alt ved Herren Jesus, ble forordnet slik før verdens grunn ble lagt. Slik som alle oss som er utvalgt i Kristus, før verdens grunn ble lagt, var alt ved Herren Jesus, også tilveiebrakt da, fordi at det ble, det er, forberedt alle som er utvalgt i Kristus, før verdens grunn ble lagt!

Så kan vi summere det opp slik, alt som angår oss det ligger i Kristus, i utvelgelsen av oss i Kristus. All åpenbaring, alle åndelige funksjoner, alle åndelige tanker, alle åndelige gjerninger, ja alt som er, for at vi alle som er utvalgt skal få nyte i fulle drag av de åndelige og timelige, velsignelser som Herren, har for oss mens vi er her i vår legemlige, jordiske hytte! Men som er et «TEMPEL» for Den Hellige Ånd, under troens vandring her – Vi er virkelig åndelig prioritert, vi som er frelst og løst og fri fra syndens lenker og bånd