Vi kan ikke -----------

Vi kan ikke tale om noe annet!

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen

En opplevelse, det er en opplevelse, og det er ikke mulig å tale om noe annet, enn det en har sett og hørt!

Evangeliet er et underlig budskap, det er ikke bare noen tegn som har blitt formet og satt i system ved bruk av noe trykksverte, nei, det er det levende ufeilbare Herrens ord til oss, for at vi skal få del i Herrens mektige frelse, i Jesus Kristus!

Bibelen sier: Ap. Gj. 4:18. Så kalte de på dem og bød dem at de ikke i det hele tatt skulle tale eller undervise i Jesu navn.

Jesunavnet er i seg selv en slik dynamisk kraft, at enten reagerer noe med sinne, tvil, diskusjon, spotting, osv. Men det går ikke å stoppe og tale i dette navnet, for det er navnet til selveste Guddommen, og i Guddommen, ligger all den åndelige, Gudgitte, åpenbaringen som vi trenger for å leve brennende i ånden for Herren, i disse siste dager før Han kommer, for å hente bruden hjem til himmelen! Nei, vi kan ikke stoppe å tale i dette kraftfulle navnet – Navnet Jesus, navnet over alle navn, Halleluja!

Bibelen sier: Ap. Gj. 4:19. Men Peter og Johannes svarte dem: Døm selv om det er rett i Guds øyne og lyde dere mere enn Gud!

Det er underlig når en tenker nøye over disse tingene, ingen reagerer negativt på offisiell banning, pornografisk snakk, bespottelse av navnet Jesus, men forkynnelsen av Jesus, Hans åpenbarte mektige frelsesverk som ligger i navnet, og de herlige tegn og mirakler som ligger i dette navnet. Det har alltid lagt i menneskers hjerter og forfølge, grunnen er nok den at i dette navnet, avsløres alt som ikke behager Herren, i ethvert uredelig, og løgnaktig hjerte. Og nettopp dette er grunnen til at, også i dag som på apostlenes tid, så er det viktigere å få stoppe livets opphav, i stedet for å stoppe ugudelighetens forførende, og negative ondskap. Men det er med oss, som med apostlene, som har fått Åndens åpenbarelse over ordet, og åndens livskraft, i våre liv, vi er farlige for den religiøse hopen og den ugudelige verden. Derfor åpenbares det så klart i tidens avslutningsfase, hvor viktig det er for åndemaktenes tjenere, og stoppe all livskraftig forkynnelse, som har et Så sier Herren, i seg de ønsker ikke et budskap som er relatert til endens tid, og Herrens komme for å hente menigheten. Men det er med oss bibeltro i dag, som på apostlenes tid, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Fordi at det er ubibelsk og lyde mennesker, mere enn Herren, i slike viktige saker som forkynnelsen av Jesu Kristi evangelium til frelse, og forløsning, gjennom det fullbrakte frelsesverket på Golgata! Vi vil som apostlene, lyde Gud mer enn mennesker! Halleluja!

Bibelen sier: Ap. Gj. 4:20. For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.

Hvilket vitnesbyrd, det vitner om at apostlene hadde fått tak i noe som var langt mere verdt enn det denne verdens gud hadde, har å by på. Det var så viktig for Herrens apostler i den første tiden og formidle de store opplevelsene som de hadde fått på pinsedag. Åndens fylden, dåpen i Den Hellige Ånd, profesi, helbredelser, åndelige åpenbarelser fra oven, åndelig kraft til å gå ut og forkynne Jesu Kristi budskap, salvet av Den Hellige Ånd og Ild, fra himmelen, fra Herren Jesus Selv, som selv hadde vendt tilbake, i en større dimensjon enn da Han, gikk her nede på jorden. Det var på denne måten Han, sa at han skulle komme tilbake, i en større åpenbarelse, større dimensjon, av seg selv, åpenbart i Den Hellige Ånds, nærværelse over alle steder og over alle mennesker, på en og samme tid. Dette skjedde på pinsedag, men det har ikke avgått ved døden, Halleluja, denne åndens, Jesu Kristi fylde, den eksisterer og fungerer fullt ut i dag, slik som det var på den første pinsedagen i Jerusalem! Pris skje Gud og Lammet, det er nettopp dette, vi ikke kan la være å tale om, selv ikke i disse siste tider. Derfor oppfordres alle bekjennende troende, gjenfødte kristne, til nettopp dette! Ikke la vær å tale om det dere har sett og hørt, av disse bibelske sannhetene, Herren er trofast, og Han, går selv med og stadfester sitt ord, med de medfølgende tegn!

Ap. Gj. 4.21. De truet dem da enda mer, men løslot dem så. På grunn av folket fant de det ikke mulig å straffe dem, for alle priste Gud for det som var skjedd.

Frimodigheten er stor når den er gitt ved Den Hellige Ånd! De som er drevet av Den Hellige Ånd, kan ikke stoppes fordi at det er ikke menneske-verk som driver det, men Herren selv, i pinskraftens mektige Nytestamentlige, Åndsutgytende, allesteds nærværelse, uansett hvor tid på døgnet det er, så er det virksomt, kraftfullt i enhver verdensdel, på en og samme tid på døgnet! Dette pinsekraftens folk hadde respekt med seg, så stor respekt, at de lærde, datidens skriftlærde, fariseerne, og hele det høye råd, ja visst, ja, det høye råd, datidens religiøse ledere og politikere, som trodde de stod høyere enn Gud, de fant det ikke mulig å kunne straffe dem, fordi at hele folket priste Herren i begeistring over det som hadde skjedd. På grunn av folket for alle priste Gud, hadde ikke datidens, religiøsitetens høyskole skriftlærde og fariseerne, muligheten til å stoppe disse åndsfylte menneskene! Halleluja! Det Herren har iscenesatt, og iscenesetter, kan ikke noe menneske stoppe, dere skjønner, det er bare Herren som fullfører det profetiske ordet, og denne fullførelsen står det ikke i menneskers makt å stoppe!

Bibelen sier: ap. Gj. 4: 22. For mannen som dette helbredelsestegn var skjedd med, var mer enn førti år gammel.

Det var dette Guds mektige helbredelse av denne broderen, som vakte så grøsselig stor harme hos alle disse, forståsegpåerne, sannsynligvis trodde de at de hadde løsningen, men Herren overbeviste dem at det hadde dem ikke. Men at Ham, som alene er Gud, hadde den, og har den fremdeles enn i dag! Herren Gud Jehova, underets Gud som Hen er, åpenbarer seg grenseløst på samme måten også i vår tid, i våre dager. Men det som det står eller faller ved, det er du og meg! Er vi åpne for Herrens herlighets åpenbarelse, så vil det skje enn i dag, er vi ikke åpne, så vil vi ikke få oppleve det! Herrens under og mirakler, de vitner for seg selv, det er synlige og underbare tegn og under Herren, forærer oss og vi bør alle som èn, og èn for alle, ta imot det Herren, har å gi og takke Ham for det! Det skjer igjen! Halleluja! Det skjer igjen! Amen!