Evangeliet forkynnes ----------

Evangeliet forkynnes for hedningene.

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er underlig hvordan frelse blir hedningene til del, men ingenting skjer dersom det ikke var for Herrens, utvelgelse før verdens grunn ble lagt!

Det er derfor det er så viktig å vite hva skriften forteller oss om utvelgelsen i Kristus, før verdens grunn ble lagt! For alt som vedrører oss mennesker, det ligger i den evige utvelgelsen i Kristus, før verdens grunn ble lagt!

Bibelen sier: Ap. Gj. 10:19. Mens Peter grunnet på synet, sa Ånden til ham: Se, her er tre menn som leter etter deg.

Underlig når Herren åpenbarer seg ved visjoner og syner, synet som Peter grunnet på, var det som jeg tidligere talte over, linduken som Herren, sendte ned fra himmelen, med alle slags dyr og skapninger i, som viste til hedningene som skulle bli frelst. Her i samme kapitlet har Peter, fått noe å tenke på, han grunnet på dette synet, denne underlige åpenbaringen, visjonen, som han hadde sett i linduken. Mens Peter, gikk og grunnet på dette, skjer det noe, Herrens Ånd taler til Peter, se, her er tre menn som leter etter deg. Peters hedninge-misjonering begynner, den er iverksatt av Herren, i hans åpenbarelse i Den Hellige Ånds, ubegrensede dimensjon. Ja, det er underlig når Herren åpenbarer seg, og Han får det alltid slik Han, vil, ingen kan stoppe Herrens iscenesettelse, av Hans åndelige og timelige forutbestemte planer. Peter møter tre men, utsendt fra en hedning som søker frelsen i Kristus, hærføreren, Kornelius, i den romerske hæren, denne søkte og han fant det han søkte!

Bibelen sier: Ap. Gj. 10:20. Stå opp å gå ned. Følg med dem uten å tvile, for det er jeg (Herren) som har sendt dem.

Mere og mere gikk det opp for Peter, at Herren hadde store ting i tjenesten som Peter var blitt betrodd, han fulgte med uten å tvile. Nettopp i denne modus må vi, forventer helt sikkert også Herren at du og meg skal være i. på Herrens ord og åpenbaring står vi bare opp, og går på åpenbaringens vei, slik Herren har stukket den ut for oss, for at vi skal få oppleve å gå i Herrens ferdiglagte gjerninger, både i forkynnelsens tjeneste, og i den daglige tjenesten som også hører med, selv om det kan være av de jordiske ting og sider ved livet! Men la oss alltid ha det klart for oss, at hver dag er en dag i tjeneste for Herren vår Gud, Han som ble åpenbart i Jesus Kristus, som det dyrebare sonofferet, for dine og mine synder! Vi vil gjøre som Peter, uten å tvile, stå opp å gå med dem som Herren sender i vår vei!

Bibelen sier: Ap. Gj. 10:21. Peter gikk da ned til mennene og sa: Se: Jeg er den dere leter etter. Hva er grunnen til at dere er kommet hit?

Se: Jeg er den dere leter etter, sa Peter til de mennene som var sendt fra hedningen, Kornelius` hus, for å høre hva Peter, hadde å forkynne for ham fra Herren! Halleluja! Slike vitner, slike tjenere, er det Herren trenger i disse tider, vitner, tjenere, som kan stå opp innfor Herrens åsyn og si, hvem leter du etter Herre? Jeg er den mannen, jeg er den kvinnen, som du ser etter, leter etter. For grunnen til at Herren, hjemsøker akkurat deg, det er fordi at Han vil deg noe, det er fordi at Han, har noe å si deg, det er fordi at Han, har en ferdiglagt gjerning, en ferdiglagt tjeneste for deg. Det som trengs i disse tider, det er et kristenfolk som går inn for Herren, og sier, Herre, jeg er den du ser etter, her er jeg, send meg! det er det som må til for at vi skal komme tilbake til åndens pinsevekkelse, og møter fylt med åpenbaringens ånd, slik at der kan skje noen dødsfall, slik at gamle Adam, kjødet, kjødets natur, kan falle død om foran våre føtter, og foran Herrens åsyn. For når kjødet dør, erstattes av åndelig liv, kraft og åndelig føde!

Bibelen sier. Ap. Gj. 10:22. De svarte: Høvedsmannen Kornelius, en rettferdig og gudfryktig mann, som har godt vitnesbyrd av hele det jødiske folk, fikk det budskap fra en hellig engel at han (Kornelius) skulle hente deg til sitt hus og høre et budskap fra deg.

Dette budskapet om å bli tilkalt, til en som var utvalgt i Kristus, før verdens grunn ble lagt, i dette tilfellet en hedning, en romersk høvedsmann / hærfører, i en Italiensk militær-avdeling. Tilkallelselsen, som Herren formidlet til Peter, gjennom sendebudene, fra den hedenske, Italienske, høvedsmannen, i den Italienske hæravdelingen, var for at frelsens budskap fra Herren, skulle formidles til frelse, for denne Italienske høvedsmannen. Er du og meg villige til å gå på en slik oppfordring fra Herren, det er denne slags åpenbaringer og visjoner, som vi trenger i denne tiden. Land og folk er i ferd med å omkomme i syndens lenker og bånd, og Herren kaller villige tjenere ut til tjeneste, og disse tjenestene som er grunnet på Hellig Åndens åpenbarinplan, og som har et, Så Sier Herren, det er det som trengs i denne tiden. Er vi åndelig åpne for Herren, så kan vi, og er vi, også en brikke i Herrens plan for endetiden, hva menneskers frelse angår. Vi kan og vi er, redskaper i Herren Gud Jehovas, kraftfulle og mektige, frelsende hånd for evigheten, til mennesker i denne endens tid, nå, rett før Herrens komme, og bortrykkelsen finner sted!

Bibelen sier: Ap. Gj. 10:23. Så bad Peter dem inn og gav dem husrom. Og neste dag brøt han opp og drog av sted sammen med dem. Noen av brødrene fra Joppe gikk med ham.

Måtte det bli slik i fullt mål over hele kristenheten i vår tid, at alt Gud folk måtte søke inn i det profetiske, uten å leve i noe opveråndelig utsvevende, spekulative åpenbaringer, spunnet opp fra egen fantasi-lomme. Men som vi leser i ovennevnte bibelord, at vi kan gi rom, for deretter å bryte opp å slå følge med Herrens sendebud, på den åpenbarte, åpenbaringens vandring, for å nå de mennesker som Herren plukker ut oss, og som skal ha en hilsen fra Ham. Det vi trenger i denne endetidens avslutningsfase, det er Den Hellige Ånds åpenbaring over ordet, det gjør ordet levende, brennende, vekkende, og så treffer det den, de, det skal treffe. Vi trenger ikke sørge for å treffe blinken, det gjør Herren selv, fortløpende etter som de åndelige skudd-salvene skytes ut, og der blir ikke noe bomskudd, Herren selv, sørger for at det rette målet treffes! Spørsmålet det er, om du og jeg, og hele den bekjennende kristenheten, er villig til å sikte inn målet, og fyre av de første skuddene?

Er du, er dere, rede til å tre inn i denne åndelige jakten, for å høste inn menneskesjeler for himmelen – I DENNE AVGJØRENDE SISTE TID?