Peter --------------

Peter hos Kornelius

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det har seg slik i Guds rike og i en evangelisk tjeneste, at men velger ikke selv hva vi vil, i hvert fall ikke i det som Herren, har forutbestemt for oss. Men du så interessant som det er!

Når Herren legger noe tilrette og enten det er husmøter, offisielle møter, offisielle friluftsmøter, da er der ingen som får oppleve Pompel og Pilt, og alskens tull, tøys og sirkuslignende galskap. Halleluja! Herren har et budskap å formidle gjennom sine tjenere, gjennom sine evangelister, ja, gjennom alle som er villige til å stille seg frem for Ham, Herren Gud Jehova, Jesus Kristus, den evige allmektige, Fader og Gud!

Bibelen sier: Ap. Gj. 10:33. Derfor sendte jeg straks bud til deg, og du gjorde vel at du kom! Nå er vi da alle til stede for Guds åsyn for å høre alt som er pålagt deg av Herren.

Dette er nå som den gang, åndelig åpenhet, åndelig frihet, åndelig salvelse! Med utgangspunktet i det synet som Kornelius fikk av Herren, en hellige engel sendt av Gud for å fortelle Kornelius, at han skulle budsende Peter, og så skulle Peter, tale ord til Kornelius, som han og hans hus skulle frelses ved! Legg merke til Kornelius` velkomsthilsen til Peter. At derfor sendte Kornelius bud til ham, og at han gjorde vel i at han kom! Men så kommer den virkelige desserten i velkomsten som Peter fikk, Kornelius, sier videre til Peter, med hele hans følge. At nå er de alle sammen i Kornelius` hus til stede for Guds åsyn. Bare for moro skyld slik det er i dag? Nei, men de var alle til stede for å høre det frelsesbudskapet som Herren hadde lagt på Peters hjerte. Og som Kornelius og alle de som var til stede, skulle bli frelst ved! Er det slik denne tidens avsluttning? Nei så langt deri fra! I denne tidens globale avkristning, er det om å gjøre at komme lengst mulig bort fra sannheten, fra det som Herren har å formidle, til fordel for, Karius og Baktus, Pompel og Pilt, showenistiske lettsindige forlystelsesfulle, karismatiske fantasifulle drømme-budskap! Bedre å drømme seg bort i, Pompel og Pilt, og i Karius` og Baktus` eventyrlige gjemmesteder i tennene til ungene! Halleluja! Da Peter trådde inn i Kornelius` hus opplevdes ånds utgytelsen fra Herren der og da! Det er det vi trenger i dag, det er det vi er i behov av i vår tid, og er ikke tidens menigheter åpen for dette, får de heller alldrig oppleve åndens utgytelse fra Herren i det hele tatt! Men vi trenger denne åndens salvelse og kraft i vår tid!

Bibelen sier: Ap. Gj. 10:47. Da sa Peter: Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom vi?

Snakk om åndsutgytelse og salvelse, mens Peter fremdeles talte, falt Den Hellige Ånd på alle som hørte ordet i Kornelius` hus. Og der var ikke fnugg av diskusjon, eller motargumenter, hvorvidt de skulle bli døpt, eller ikke bli døpt. Nei ikke i det hele tatt! Det var en absolutt selvfølge å bli døpt, med bibelsk neddykkelsesdåp, dette var bibelsk frelsesmønster på apostlenes tid, og slik også i vår tid, i hvert fall for alle som har kommet til frelsende tro, og fått Den Hellige Ånd, de vil aldri motsette seg å bli døpt hvor der er vann nok, og hvor begge kan stige ned i vannet, både døperen, og den som skal døpes! Halleluja! Det er dette som er bibelsk vekkelse, ordet vekkelse står ikke i Bibelen, men det er vår formulering, i vårt fattige språk, og måte å få sagt det på. Hør her, brødre og søstre, det er dette som trengs også i denne tiden, alt annen «jymre-sludder», er der ikke rom for i en evangelisk, bibelsk forkynnelse! Vi trenger, menneskene omkring oss, trenger en forfriskning og gjenopprettelse av apostlenes gjerningers virksomhet, åpenbart i guddommelig kraft og salvelse, som aldri før. I denne avkristningstiden som vi lever i, og som tidens religiøse tros-retninger, ynder å leve i, har faktisk forkynnelsen tatt en helt annen retning, for i dag lyder det slik!

Kategori 1: Den som tror og ikke blir døpt, skal bli frelst! Har det gått totalt rundt for deg, broder, nei da, det går svært greit i denne rundkjøringen, det er Herren som har ført meg inn i den. Derfor skriver jeg slik jeg gjør! Den som tror og ikke blir døpt, skal bli frelst! Det er jo det de praktiserer og sier alle barnebestenkere, for i barnebestenkelsen, ligger dette budskapet at den som tror og ikke blir døpt skal bli frelst, for barnebestenkelsen, er ingen dåp i det hele tatt. Og så kan vi snu det, og si det slik. At den som blir barnebestenket, men har stedfortredere som tror for dem, skal bli frelst, for det er jo det barnebestenkerne lærer og forkynner, i deres antibibelske kobling av barnebestenkelse og stedsfortredere, som tror for spebarnene som ikke har begrep om at de er til. Derfor er barnebestenkelse og tros-stedsfortrederne, forkastet av Herren, før verdens grunn ble lagt! Halleluja og lovet være Herren for det! Men spør om dem ikke tror, at denne falske frelsens grunnvoll frelser dem, jo i sannhet gjør dem det, dessverre, dessverre!

Kategori 2: Den som tror og ikke blir døpt skal bli frelst! Det er alle de som forretter neddykkelsesdåp i treenigheten, i titlene, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd, en dåp som er totalt ukjent for Bibelen, som anerkjent bibelsk dåp! Disse døper med neddykkelsesdåp, rett praksis, ja, men så døper dem, i overensstemmelse med den okkulte, antibibelske, antikristne, fortolkningen av Jesu, misjonsbefaling, hvor Jesus befalte å døpe i Jesu Kristi navn. Idet Han sa: Idet dere døper dem i, Faderens, Sønnens, og Den Hellige Ånds navn. Matt. 28:19. Legg merke til hva Jesus sa: I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn! Navn i èntall er ensbetydende med at Jesus sa: Idet dere døper dem i mitt navn - I Jesu Kristi navn! Og ikke nok med det, noen av de som døper i troen på treenighetens falske doktrine og forvirrende teologi. De er faktisk så åndelig frekke, at i den falske treenighetsdåpen, smeller de til med som en religiøs fin avslutning, og sier, i Jesu Kristi navn, som lissom skal få den antibibelske, antikristne, treenighetsdåpen til å se ut som den er bibelsk. Men ingen steder i hele Bibelen finner man dekning for en slik forfalsket dåp, treenighets dåp, selv om den ser og lyder så hellig og bibelsk som den bare kan, så gir ikke Bibelen sitt samtykke til denne slags bibelfremmed, dåps-lek, som de religiøse foretrekker, fremfor den bibelske dåpen! Det er det samme som at de forkynner: «Den som tror og ikke blir døpt skal bli frelst!»

Bibelen sier: Ap. Gj. 10:48. Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. De bad ham da bli der noen dager.

I apostlenes gjerninger der tales det kun om det som skaper reaksjoner, reaksjoner som fører til vekkelse! Hvorfor førte apostlenes forkynnelse til frelses-vekkelse? Halleluja! Det var fordi at intet ble holdt tilbake av Bibelens frelsesbudskap, alt ble forkynt uavkortet, uten hensyn til mennesker. Derfor gikk Herrens ord frem, og den bibelske dåpen ble praktisert i sammen med den bibelske frelsen. Hvorfor? Jo, fordi at den bibelske dåpen, neddykkelses-dåpen i Jesu Kristi navn, den ligger i frelsen, og i denne frelsen er det alle de utvalgte i Kristus, er født inn i, før verdens grunn ble lagt. Her står vi i Den Hellige Ånds vekkelse sammen med broder Peter, vi gjenopplever hva apostlene, lærte, forkynte og praktiserte. Og på grunn av det, er både «Pompel & Pilt, Karius og Baktus», sirkuset over, vi har valgt å følge ordet, i stedet for endetidens, eventyr-forkynnelse, og falske forlystelses-forkynnelse! Halleluja! Dette er stort, dette er noe å prise Herren for! Nettopp derfor er det at vi priser Herren!

Skal du bli med i denne åndens vekkende virksomhet, eller skal du fortsette, sammen med «Pompel og Pilt og Karius og Baktus?» Eller skal Herren og ordet være og bli din faste og sikre lodd og del i ditt åndelig liv?