180 grader rundt.

180 Grader Rundt!

 

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Sier du? Skal noen få se Bibelens sannhet i det perspektivet som det skal sees, må der gjørs en helomvending. 180 Grader Rundt! Det vil si en total omvendelse fra alle fratrekk og tillegg som gjøres overfor og mot Guds Ord. Det vil si, en total avstands-taken fra det som Bibelen tar avstand fra!

Ap. Gj. 2: 38a. «Omvend dere, og la enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse.»

«Navn» antyder natur eller karakter. Derfor handler det om å bli døpte «i Jesu navn» om å bekjenne at Han Er alt navnet betegner. Og alt det navnet betegner er hele Guddommens fylde, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd, åpenbart – Inkarnert i Mennesket Jesus Kristus, som er hele Guddommens fylde!

«Dåp for seg selv og for sin egen del er ikke et middel til tilgivelse og frelse» Det er helt korrekt! Men det ligger en dåpsbegravelse i det fullbrakte frelsesverket, som Jesus i sin Guddommelighet og kraft tilveiebrakte for oss på forbannelsens tre, korset! I dette frelsesverket ligger tilgivelse og frelse, innkludert troendes dåp i Jesu navn, med neddykkelse av hele legemet i vann!

La dere døpe: «Når et menneske erkjenner hvem Jesus virkelig er, fører det til et sterkt ønske om å gjøre det Han befaler. Det første Jesus forlanger av et menneske som er kommet til tro på Ham, er at det lar seg seg døpe, dåpen er et ytre uttrykk for den indre tro. NT er fremmed for tanken om at det går an å være en kristen uten å være døpt.»

Det er tydelig uten snev av tvil og motargumenter, at Bibelen ikke gir noen dekning for at frelsen er bibelsk, om ikke den som bekjennende kristne er døpt i vann med neddykkelse i Jesu navn, slik Bibelen formidler det til oss!

«Hvordan skal en så forstå at Peter sier «la dere døpe til syndenes forlatelse?»

«En sammenligning med Peters budskap viser klart og tydelig at alle de som tror får «syndenes forlatelse.» De troende blir døpt på bakgrunn av at Guds frelsesgjerning inne bærer syndsforlatelse. Guds tilgivelse gir dåpen dens meningsinnhold. Gjennom dåpen kunngjøres det offentlig at et menneskes synd er tilgitt i kraft at Kristi fullbrakte verk på korset.»

Det er tydelig klart i omvendelsens – frelsens opplevelse, at det er der syndstilgivelsen ligger. Og at denne synd-tilgivelsen oppleves ved selv og ha kommet til tro, for den oppleves ved den enkeltes tro og bekjennelse på at frelsen kunn trer i kraft gjennom Kristi fullbrakte verk på Golgata. For der dør det gamle mennesket, og dåpen blir da en stadfestelse på at et menneske er «født på ny!» Også en stadfestelse på det fullbrakte frelsesverket på Golgata, hvilket jeg også fikk full uttelling for fra evangelist: Emanuel Minos, i en samtale med ham om dåpen, for en tid tilbake! For likesom Jesus ble lagt i graven som en stadfestelse på at Han var død, er også neddykkelses-dåpen et ytre tegn på at den troendes gamle liv er dødt, og det nye står frem gjennom oppreisningen fra dåpens grav.

For at noen skal se at den troendes neddykkelses-dåpen er bibelsk riktig, må der en «hel-omvendelse til – 180 grader.» Da ser man neddykkelses-dåpen som utføres i Jesu navn, som udiskutabelt er den bibelske dåps-handlingen! Noe utenom det er totalt ubibelsk, og ble forkastet av Herren fra før tidenes morgen opprant! Barnedåp-frelse i katolsk-luthersk regi, er den virkekelig antikristelige gufs fra demonenes verden. Ingen føres inn i Jesu frelsende armer gjennom barnebestenkelse, men gjennom denne er kursen satt for fortapelsen, til denne uttalelsen har ingen et eneste Bibelsk mot-argument! Det finnes nemlig ikke! Selv ikke katolisismen og lutherismen har fellende motargumenter mot Bibelen i denne sak! Hvorfor? Fordi at Guds Ord står FAST! «Nødvendig å snu 180 Grader Rundt!» Amen! Amen!

Referansene i «»-øyne er hentet fra følgende Bibler: (Bibelen Guds Ord – Studieutgave KJV – 2007 & Bibelen Ressurs – Studieutgave Norsk Bibel – 2011 – Utgitt 2012.)